IRS sends CP2100 and 2100A notices when payers need to correct backup withholding errors

Mẹo Thuế của IRS 2022-67, ngày 2 tháng 5, 2022

Vào tháng 4, IRS đã gửi các thông báo CP2100 và CP2100A đến ngân hàng, công đoàn tín dụng, doanh nghiệp hoặc bên trả tiền đã nộp các tờ khai không khớp với hồ sơ của IRS.

Những tờ khai thông tin bao gồm:

 • Mẫu 1099-B, Tiền Thu Được Từ Các Giao Dịch Trao Đổi Hàng Hóa, Dịch Vụ và Môi Giới
 • Mẫu 1099-DIV, Cổ Tức và Khoản Phân Phối
 • Mẫu 1099-G, Một Số Khoản Thanh Toán Nhất Định của Chính Phủ
 • Mẫu 1099-INT, Thu Nhập Tiền Lãi
 • Mẫu 1099-K, Thẻ Thanh Toán và Giao Dịch Trên Mạng của Bên Thứ Ba
 • Mẫu 1099-MISC, Thu Nhập Hỗn Hợp
 • Mẫu 1099-NEC, Thù Lao Cho Người Không Phải là Nhân Viên
 • Mẫu 1099-OID, Giảm Giá Phát Hành Gốc
 • Mẫu 1099-PATR, Các Khoản Phân Phối Chịu Thuế Nhận Được Từ Các Hợp Tác Xã
 • Mẫu W-2G, Một Số Khoản Tiền Thắng Bài Bạc

IRS gửi những thông báo này qua đường bưu điện hai lần một năm, vào tháng 9 và tháng 10 và một lần nữa vào tháng 4 năm sau. Các thông báo cho bên trả tiền biết rằng bản kê khai dữ kiện để khai thuế mà họ đã nộp thiếu Mã Số Nhận Dạng Người Đóng Thuế (TIN) hoặc có tên không chính xác hoặc cả hai.

Mỗi thông báo có một danh sách những người được trả tiền có các vấn đề về TIN được xác định. Bên trả tiền cần so sánh các tài khoản được liệt kê trên thông báo với hồ sơ tài khoản của họ và chỉnh sửa hoặc cập nhật hồ sơ của họ, nếu cần. Điều này cũng có thể bao gồm sửa chữa khoản khấu lưu thuế dự phòng đối với các khoản thanh toán được thực hiện cho người được trả tiền.

Các thông báo cũng cho bên trả tiền biết rằng họ có trách nhiệm khấu lưu thuế dự phòng. Các khoản thanh toán được khai báo trên bản kê khai dữ kiện để khai thuế được liệt kê ở trên phải chịu khấu lưu thuế dự phòng nếu:

 • Bên trả tiền không có số TIN của người được trả tiền khi thực hiện các khoản thanh toán có thể báo cáo.
 • Người được trả tiền không chứng thực số TIN của họ theo yêu cầu đối với các tài khoản tiền lãi, cổ tức, môi giới và trao đổi hàng hóa, dịch vụ có thể báo cáo.
 • IRS cho bên trả tiền biết rằng người được trả tiền đã cung cấp số TIN không chính xác và người được trả tiền không chứng thực số TIN của họ theo yêu cầu.
 • IRS yêu cầu bên trả tiền bắt đầu khấu lưu thuế dự phòng vì người được trả tiền đã không báo cáo tất cả tiền lãi và cổ tức trên tờ khai thuế của họ.

  Bên trả tiền phải chịu trách nhiệm về số tiền họ không khấu lưu thuế dự phòng và các khoản tiền phạt có thể áp dụng.

Thêm thông tin

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)