IRS: Một số thay đổi về luật thuế có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối cùng của nhiều chủ danh nghiệp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2018-203VI, Oct. 16, 2018

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã nhắc nhở các chủ doanh nghiệp rằng luật cải tổ về thuế được thông qua tháng 12 năm ngoái ảnh hưởng đến hầu như mọi doanh nghiệp.

Khi chỉ còn vài tháng nữa là hết năm, IRS đang nhấn mạnh thông tin quan trọng cho các xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ và các cá nhân tự làm chủ để giúp họ hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ nộp thuế của mình.

Dưới đây là một vài thay đổi có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối cùng của nhiều xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ:

Tiền khấu trừ lợi tức kinh doanh đủ tiêu chuẩn

Nhiều chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân một chủ, hình thức hợp tác kinh doanh, công ty tín thác và công ty S có thể khấu trừ 20 phần trăm từ thu nhập kinh doanh đủ tiêu chuẩn của họ. Mức khấu trừ mới này -- được đề cập đến trong Phần 199A sự khấu trừ hay tiền khấu trừ lợi tức kinh doanh đủ tiêu chuẩn -- được áp dụng cho các năm chịu thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017. Những người đóng thuế hội đủ điều kiện có thể yêu cầu mức khấu trừ này lần đầu tiên trong tờ khai thuế lợi tức liên bang 2018 mà họ sẽ nộp vào năm tới.

Một loạt các câu hỏi thường gặp cung cấp thêm thông tin về sự khấu trừ, thu nhập và các hạn chế khác.

Tạm thời cho bù đắp 100 phần trăm chi phí đối với một số tài sản kinh doanh nhất định

Các doanh nghiệp giờ đây có thể khấu trừ toàn bộ chi phí của hầu hết các tài sản kinh doanh phải khấu hao trong năm mà tài sản được đưa vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Sự khấu trừ khấu hao 100 phần trăm thường được áp dụng cho những tài sản kinh doanh phải khấu hao có thời gian thu hồi từ 20 năm trở xuống và một số tài sản nhất định khác. Máy móc, dụng cụ, máy tính, thiết bị và đồ nội thất thường là hội đủ điều kiện.

Người đóng thuế có thể tìm thêm thông tin trong các quy định được đề xuất.

Quyền lợi phụ

  • Giải trí và ăn uống: Luật mới loại bỏ sự khấu trừ cho các chi phí liên quan đến hoạt động giải trí, vui chơi hay tiêu khiển. Tuy nhiên, người đóng thuế có thể tiếp tục khấu trừ 50 phần trăm chí phí của các bữa ăn liên quan đến hoạt động kinh doanh nếu người đóng thuế hoặc một nhân viên của người đóng thuế có tham gia và một số điều kiện khác được đáp ứng. Các bữa ăn có thể được cung cấp cho một khách hàng kinh doanh, nhà tư vấn hoặc đối tác kinh doanh tương tự hiện tại hay tiềm năng.
  • Việc đi lại hội đủ điều kiện: Luật mới không cho phép sự khấu trừ đối với các chi phí liên quan đến quyền lợi phụ về việc đi lại hoặc các chi phí phát sinh do việc cung cấp sự chuyên chở cho việc đi lại. Có một trường hợp ngoại lệ khi các chi phí đi lại là cần thiết cho sự an toàn của nhân viên.
  • Các khoản bồi hoàn cho việc đi lại bằng xe đạp: Các chủ thuê lao động có thể khấu trừ tiền bồi hoàn cho việc đi lại bằng xe đạp đủ điều kiện như là chi phí kinh doanh cho năm 2018 đến 2025. Luật thuế mới cũng đình chỉ việc loại trừ các khoản bồi hoàn cho việc đi lại bằng xe đạp đủ điều kiện từ thu nhập của nhân viên cho năm 2018 đến 2025. Các chủ thuê lao động giờ đây phải đưa các khoản bồi hoàn này vào tiền công của nhân viên.
  • Các khoản bồi hoàn cho các chi phí thuyên chuyển đủ điều kiện: Các khoản bồi hoàn một chủ thuê lao động trả cho nhân viên trong năm 2018 cho các chi phí thuyên chuyển đủ điều kiện phải chịu thuế thu nhập liên bang.  Các khoản bồi hoàn phát sinh trong năm trước đó không phải chịu thuế thu nhập hay thuế lao động liên bang; cũng như các khoản tiền một chủ thuê lao động trả cho một công ty chuyển nhà trong năm 2018 cho các dịch vụ thuyên chuyển đủ tiêu chuẩn được cung cấp cho một nhân viên trước năm 2018.
  • Tiền thưởng cho thành tích của nhân viên: Các quy định đặc biệt cho phép một nhân viên được loại trừ một số khoản tiền thưởng thành tích nhất định khỏi tiền công của họ nếu khoản tiền thưởng thuộc diện động sản cá nhân thực hữu. Một chủ thuê lao động cũng có thể khấu trừ các khoản tiền thưởng thuộc diện động sản cá nhân thực hữu, tuân theo một số giới hạn về sự khấu trừ nhất định. Luật mới quy định rằng động sản cá nhân thực hữu không bao gồm tiền mặt, tài sản có giá trị như tiền mặt, thẻ quà tặng, phiếu quà tặng, một số giấy chứng nhận quà tặng nhất định, vé vào nhà hát hoặc các sự kiện thể thao, các kỳ nghỉ, các bữa ăn, chỗ ở tạm thời, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán và những thứ tương tự khác.

Trang cải tổ về thuế cho các doanh nghiệp có thêm thông tin về các thay đổi đối với quyền lợi phụ.

Thuế phỏng định

Các cá nhân, bao gồm các kinh nghiệp tư nhân do một người làm chủ, những người góp vốn chung để kinh doanh và các cổ đông công ty S, có thể cần phải trả các khoản tiền trả dần hàng quý cho thuế phỏng định trừ khi họ nợ ít hơn $1,000 khi nộp hồ sơ khai thuế hoặc họ không có trách nhiệm phải đóng thuế trong năm trước đó (phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định). Các thông tin thêm về việc khấu trừ thuế và thuế phỏng định có thể có trên trang mạng Pay As You Go (Trả theo thu nhập) của cơ quan chúng tôi cũng như trong Ấn bản 505, Việc Khấu trừ Thuế và Thuế Phỏng định. Ấn bản 505 có thêm các chi tiết bổ sung, bao gồm mẫu tính toán và các ví dụ, mà có thể giúp người đóng thuế quyết định xem họ có nên đóng thuế phỏng định hay không. Một số người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể bao gồm những người có cổ tức hoặc thu nhập từ lợi nhuận đầu tư, nợ tiền thuế tối thiểu thay thế hay có các tình trạng đặc biệt khác.

Thông tin thêm

Xin xem IRS.gov/taxreform để biết thêm thông tin về những điều này và nhiều thay đổi về luật thuế khác.