Nhiều người đóng thuế có thể khai thuế tiểu bang và liên bang của họ miễn phí

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-10, Ngày 2/1/2021

Khi người đóng thuế đã sẵn sàng để khai thuế liên bang của họ, hầu hết cũng sẽ nghĩ về việc chuẩn bị khai thuế tiểu bang của họ. Có một số tin tốt cho những người khai thuế muốn tiết kiệm tiền. Người đóng thuế đủ điều kiện có thể nộp tờ khai thuế liên bang và trong nhiều trường hợp cả thuế tiểu bang của họ mà không tốn chi phí.

Người đóng thuế có tổng lợi tức điều chỉnh là $72,000 trở xuống vào năm 2019 có thể nộp thuế liên bang năm 2020 miễn phí bằng công cụ Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Nhiều người trong số họ cũng có thể khai thuế tiểu bang miễn phí. Họ có thể khai thuế thông qua chương trình Khai Thuế Miễn Phí do Sở Thuế Vụ cung cấp.

Dưới đây là một số điều mà người đóng thuế cần biết về việc khai thuế tiểu bang qua chương trình Khai Thuế Miễn Phí.

  • Hầu hết mọi người kiếm được ít hơn hạn mức lợi tức $72,000. Vì vậy, hầu hết mọi người đều có thể sử dụng Khai Thuế Miễn Phí.
  • Nói chung, người đóng thuế phải hoàn thành tờ khai thuế liên bang của họ trước khi họ có thể bắt đầu khai thuế tiểu bang của họ.
  • Hơn 20 tiểu bang có chương trình Khai Thuế Miễn Phí của tiểu bang tương tự như chương trình của liên bang. Điều này có nghĩa là nhiều người đóng thuế đủ điều kiện để khai thuế liên bang và tiểu bang trực tuyến miễn phí.
  • Các tiểu bang có chương trình Khai Thuế Miễn Phí là Arkansas, Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, New York, North Carolina, North Dakota, Oregon, Rhode Island, South Carolina, Vermont, VirginiaWest VirginiaDistrict of Columbia.
  • Các đối tác Khai Thuế Miễn Phí Của IRS giới thiệu các sản phẩm trực tuyến, một số bằng tiếng Tây Ban Nha. Họ cung cấp hầu hết hoặc một số tờ khai thuế tiểu bang miễn phí. Một số trong số tờ khai có thể tính phí vì vậy điều quan trọng là người đóng thuế phải khám phá các lựa chọn miễn phí của họ.
  • Các đối tác chương trình Khai Thuế Miễn Phí sẽ tính phí khai thuế tiểu bang trừ khi họ nêu rõ từ đầu cho biết người đóng thuế có thể khai miễn phí cả tờ khai liên bang và tiểu bang. Người đóng thuế muốn sử dụng một trong các sản phẩm của chương trình Khai Thuế Miễn Phí của tiểu bang nên truy cập trang Khai Thuế Miễn Phí của cơ quan thuế tiểu bang của họ.
  • Alaska, Florida, Nevada, Nam Dakota, Texas, Washington và Wyoming không có thuế lợi tức. Vì vậy, Khai Thuế Miễn Phí Của IRS để khai thuế liên bang có thể là sản phẩm khai thuế duy nhất mà các tiểu bang đó cần.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)