Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

What Happens after I File?

Tax Tip 2011-76, April 18 2011

Eight Facts on Penalties

Tax Tip 2011-74, April 14, 2011

Nine Facts on filing an Amended Return

Tax Tip 2011-72, April 12, 2011

Tips for Managing Your Tax Records

Tax Tip 2011-71, April 11, 2011

IRS Essentials – How to Find What You Need Before Tax Day

Special Edition Tax Tip 2011-02, April 8, 2011

Ten Tips for Last-Minute Filers

Tax Tip 2011-70, April 8, 2011

Three Ways to Pay Your Federal Income Tax

Tax Tip 2011-68, April 6, 2011

Ten Things to Know About Tax Refunds

Tax Tip 2011-66, April 4, 2011

Six Tips for Paying Estimated Taxes

Tax Tip 2011-65, April 1, 2011