Theo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế, tất cả người đóng thuế đều có quyền được dứt điểm về các vấn đề của IRS

Mẹo Thuế của IRS 2022-169, ngày 3 tháng 11 năm 2022

Theo luật, người đóng thuế tương tác với IRS có quyền được dứt điểm. Quyền này có hiệu lực đối với những người đóng thuế đang trải qua kiểm toán. Những người đóng thuế này có quyền được biết khi nào IRS kết thúc cuộc kiểm toán. Đây là một trong mười quyền cơ bản – được gọi chung là Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Đây là những gì người đóng thuế trong quá trình kiểm toán nên biết về quyền được dứt điểm của họ:

 • Người đóng thuế có quyền được biết:
  • Khoảng thời gian tối đa họ có để khiếu nại quan điểm của IRS.
  • Khoảng thời gian tối đa mà IRS có để kiểm toán một niên thuế cụ thể hoặc truy thu nợ thuế. 
  • Khi IRS đã hoàn thành kiểm toán.
    
 • IRS thường có ba năm kể từ ngày người đóng thuế nộp tờ khai thuế để định mức bất kỳ khoản thuế bổ sung nào cho niên thuế đó.
   
 • Có một số trường hợp ngoại lệ hạn chế đối với quy tắc ba năm, bao gồm khi người đóng thuế không khai thuế cho những năm cụ thể hoặc khai sai hoặc gian lận. Trong những trường hợp này, IRS không bị giới hạn thời gian để định mức thuế cho niên thuế đó.
   
 • IRS thường có 10 năm kể từ ngày định mức để truy thu các khoản thuế chưa trả. Khoảng thời gian 10 năm này không thể được gia hạn, ngoại trừ trường hợp những người đóng thuế tham gia thỏa thuận trả góp hoặc IRS nhận được phán quyết của tòa án.
   
 • Có những trường hợp trong đó thời hạn truy thu 10 năm có thể bị đình chỉ. Điều này có thể xảy ra khi IRS không thể truy thu tiền do người đóng thuế phá sản hoặc đang có quy trình truy thâu thuế theo đúng thủ tục tố tụng diễn ra liên quan đến người đóng thuế.
   
 • Một thông báo thiếu nợ pháp định là một thư đề xuất thuế bổ sung mà người đóng thuế phải trả. Thông báo này phải bao gồm thời hạn nộp đơn khiếu nại lên tòa án thuế để khiếu nại số tiền được đề xuất.
   
 • Nói chung, người đóng thuế sẽ chỉ phải chịu một cuộc kiểm toán cho mỗi niên thuế. Tuy nhiên, IRS có thể mở lại một cuộc kiểm toán cho niên thuế trước đó, nếu IRS thấy cần thiết. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, nếu người đóng thuế khai thuế gian lận.

Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)