Hiểu về tín thuế nhận con nuôi

Mẹo Thuế IRS 2022-09, ngày 18 tháng 1, 2022

Những người đóng thuế đã nhận con nuôi hoặc bắt đầu quá trình nhận con nuôi vào năm 2021 có thể đủ điều kiện nhận tín thuế nhận con nuôi. Tín thuế này có thể được áp dụng cho việc nhận con nuôi từ cơ sở nuôi tạm công hay tư, cả trong và ngoài nước. Những người đóng thuế nhận nuôi con của người phối ngẫu không thể yêu cầu khoản tín thuế này.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản để giúp mọi người hiểu khoản tín thuế này và nếu họ có thể yêu cầu nó khi khai thuế:

 • Người đóng thuế có thể yêu cầu khoản tín thuế nhận con nuôi tối đa là $14.440 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện trên tờ khai thuế năm 2021 của họ.
 • Có những hạn mức về thu nhập có thể ảnh hưởng đến khoản tín thuế
 • Người đóng thuế phải hoàn thành Mẫu 8839, Chi Phí Nhận Con Nuôi Đủ Điều Kiện (tiếng Anh). Họ sử dụng mẫu này để tính xem mình có thể yêu cầu khoản tín thuế là bao nhiêu trên tờ khai thuế.
 • Trẻ đủ điều kiện phải ít hơn 18 tuổi. Nếu trẻ được nhận làm con nuôi lớn hơn 18 tuổi, chúng phải không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
 • Khoản tín thuế này không được bồi hoàn. Điều này có nghĩa là số tiền của khoản tín thuế được giới hạn ở các khoản thuế mà người đóng thuế phải trả cho năm 2021. Mọi khoản tín thuế còn lại từ khoản nợ thuế năm 2021 của họ có thể được chuyển tiếp qua năm sau trong tối đa 5 năm.
 • Các chi phí đủ điều kiện bao gồm:
  • Phí nhận con nuôi hợp lý và cần thiết.
  • Án phí và chi phí pháp lý.
  • Những chi phí đi lại liên quan đến việc nhận con nuôi như ăn uống và chỗ ở.
  • Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc nhận một đứa trẻ đủ điều kiện làm con nuôi hợp pháp.
 • Trong một số trường hợp, một đối tác trong nước đã đăng ký có thể trả chi phí nhận con nuôi. Nếu họ sống trong một tiểu bang cho phép cha/mẹ thứ hai hoặc cha/mẹ đồng nuôi dưỡng là người đồng giới nhận con nuôi của bạn đời, thì những khoản này cũng có thể được coi là chi phí đủ tiêu chuẩn.
 • Các khoản chi phí cũng có thể đủ điều kiện ngay cả khi người đóng thuế trả chúng trước khi xác định một đứa trẻ đủ điều kiện. Ví dụ, một số cha mẹ nuôi tương lai trả tiền cho một nghiên cứu tại nhà khi bắt đầu quá trình nhận con nuôi. Những bậc cha mẹ này có thể kê khai các khoản phí này là chi phí nhận con nuôi đủ điều kiện.

Tham khảo thêm:

Đăng ký nhận Mẹo Thuế IRS (tiếng Anh)