Maksimize kredi taks sou revni ou touche a

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.
People holding the American flag

EITC se yon zouti vital kont lapòvwete. Men ki jan IRS prezève entegrite li.

Chèche konnen IRS, moun li yo ak pwoblèm ki afekte kontribyab yo


EITC words written in the background with people standing on coins

Pa Sunita Lough
CL-21-02HT, 13 Janvye 2021

Nan yon edisyon Yon ti obsèvasyon (an anglè) anvan an, mwen te pale sou "bwat zouti" aksyon konfòmite IRS la genyen, ak ki jan nou vize fè yon balans ant minimize chay kontribyab yo ak respè lwa taks nasyon an.

Mwen te mansyone rapid aksyon konfòmite nou yo ki gen rapò ak kredi sou revni ou touche a (EITC). Mwen te panse li ta ka itil si mwen elaji sou sijè sa a pou jan li enpòtan pou anpil travayè ak fanmi yo.

Kisa EITC ye?

EITC a se yon kredi taks federal ki ofri travayè ameriken k ap travay di ak fanmi yo yon èd lajan. Nan tout peyi a pandan lane 2019, 25 milyon travayè ki kalifye ak fanmi yo te resevwa prèske 63 milya dola nan peman EITC yo. Peman an mwayèn nan te 2,476 dola. Anpil fanmi k ap travay resevwa plis lajan nan EITC pase lajan yo peye pou taks federal sou revni.

EITC ap ede travayè ki gen revni ki ba epi ki plizoumwen yo depi 46 lane. Poutèt yo te modifye l plizyè fwa nan ane ki pase yo, pifò benefis nan pwogram nan pou fanmi ki gen timoun yo.

Ki moun ki kalifye pou EITC a?

Kalifikasyon pou EITC a depann sou plizyè faktè, tankou:

 • Estati deklarasyon: Ou dwe ranpli taks ou kòm yon endividi oswa yon moun marye k ap ranpli deklarasyon taks ansanm.
 • Timoun ki kalifye w yo: "Timoun ki kalifye" yo se timoun ou ka reklame EITC a pou yo. Kontribyab ki gen timoun ki kalifye yo jeneralman kalifye pou yon peman EITC ki pi wo. Definisyon yon timoun ki kalifye gen ladan plis pase sèlman pitit gason oswa pitit fi byolojik kontribyab la - plis enfòmasyon sou sa a pita. Nan kèk sikonstans, menm kontribyab ki pa gen okenn timoun ki kalifye yo kalifye pou reklame EITC a.
 • Laj ou: Si w pa gen okenn timoun ki kalifye, ou dwe gen pou pi piti 25 lane, men ni pa depase 65 lane nan fen ane a
 • Sous lajan w ak montan li ye: Yo pran an konsiderasyon revni ki soti nan kèk sous diferan, ki gen ladan salè, tretman, travay endepandan ak kèk peman pou andikap.
 • Revni envestisman ou: Revni envestisman w pa dwe depase yon kèk limit. Pou lane 2020 an, kantite lajan sa a se 3 650 dola. Revni envestisman gen ladan l bagay tankou benefis kapital, enterè nan kont labank ak dividann.

Pou fè reklamasyon EITC a pou ane fiskal 2020 an, kontribyab yo dwe respekte limit revni brit ajiste sa yo:

Estati deklarasyon Avèk 0 timoun ki kalifye Avèk 1 timoun ki kalifye Avèk 2 timoun ki kalifye Avèk 3 oswa plis timoun ki kalifye
Selibatè, Chèf kay la oswa Vèf $15,820 $41,756 $47,440 $50,954
Moun ki marye k ap ranpli ansanm $21,710 $47,646 $53,330 $56,844

Manm lame yo pa oblije mete peman ki pa peye taks epi si yo nan yon sèvis aktif pwolonje andeyò Etazini, yo konsidere yo gen kay prensipal yo Ozetazini pou rezon ki gen rapò ak taks. Manm pèsonèl yo dwe mete lajan lojman yo epi yo dwe mete benefis andikap yo selon kalite benefis yo resevwa yo.

Timoun ki kalifye

Pou reklame yon "timoun" pou EITC a - epi kalifye pou yon pi gwo kredi - ou dwe gen yon relasyon ak timoun nan. Timoun nan dwe:

 • Pitit gason oswa pitit fi
 • Bofis oswa bèl fi
 • Timoun yo adopte legalman
 • Pitit yo mete nan fanmi akèy
 • Sè ak frè – pa alyans, mwatye oswa antye
 • Yon desandan youn nan moun anwo yo

Timoun nan dwe viv avèk ou Ozetazini pou plis pase mwatye nan ane a. Timoun nan dwe pi piti pase ou epi dwe poko gen 19 lane nan dat 31 desanm nan ane a w ap reklame kredi a, sof si timoun nan se yon elèv a plen tan; nan ka sa a, yo dwe pi piti pase 24 lane. Sepandan, si timoun ki kalifye a andikape nèt epi nan tout kò l, yo ka gen nenpòt laj.

Prevansyon peman ki pa otorize

Pafwa, kontribyab yo konn fè reklamasyon EITC a lè yo pa kalifye oswa yo konn reklame yon kredi ki pi gwo pase sa yo gen dwa a. Sa a ka lakòz sa a nou rele peman ki pa otorize yo. Gen anpil rezon ki fè peman ki pa otorize rive, men youn nan sous ki pi komen nan peman ki pa otorize rive lè yon kontribyab bay manti, di li gen yon timoun ki kalifye.

N ap chèche minimize peman ki pa otorize yo paske yo voye lajan kontribyab yo bay moun ki pa gen dwa ak li selon lalwa. Anplis, gen obligasyon legal ak règleman ki mande pou nou diminye peman sa yo. Pa egzanp, Lwa sou Amelyorasyon Rekiperasyon ak Eliminasyon Peman ki pa Otorize (IPERIA, an anglè) egzije IRS pou fè yon evalyasyon risk anyèl pou idantifye pwogram ak aktivite ki ka sansib ak peman ki pa otorize ki siyifikatif epi pou rapòte aksyon nou planifye pou pran pou anpeche pwochen peman EITC ki pa otorize yo. Avèk respè pou EITC, pousantaj peman ki pa otorize Depatman Trezò a rapòte pou ane fiskal 2019 la te 25,3%, total 17.4 milya dola.

Pou ede minimize peman ki pa otorize yo, IRS ap fè yon pwogram kontwòl kontab pou reklamasyon EITC. Nou fè an mwayèn prèske 300 000 odit EITC chak ane soti sou plis pase 25 milyon reklamasyon EITC.

Gen plizyè kontrent ki limite kapasite IRS pou verifye kalifikasyon EITC a san yo pa kontakte moun k ap fè reklamasyon an pou mande l verifye enfòmasyon yo. Konsa, pou asire lajistis ak entegrite pwogram EITC a, IRS chak ane mande verifye enfòmasyon prèske yon ti kras pi plis pase 1% nan moun ki reklame EITC chak ane. Yo te kòmanse ak prèske tout egzamen kontribyab ki gen revni pi ba yo akoz reklamasyon pou EITC yo. Plis pase 40% nan erè EITC yo gen rapò ak kalifikasyon yon timoun ki kalifye.

Egzamen EITC yo fèt pa lapòs nan fason ki mwens pèsistan kòm egzamen korespondans yo. Nou konnen kijan peman sa yo enpòtan pou fanmi yo, kidonk nou travay pi vit posib pou rezoud egzamen sa yo. Pou plis enfòmasyon, IRS verifye kontribyab ki gen revni ki pi wo yo ak pousantaj ki pi wo yo, jan mwen eksplike an detay nan yon vèsyon anvan Yon ti obsèvasyon an (an anglè).

Malerezman, règleman sou kalifikasyon EITC yo ka konplèks epi move aktè yo toujou ap chèche fason pou tronpe sistèm nan. Gen kèk mezi lalwa ki ka fè EITC a vrèman pi fasil pou itilize zanmitay, espesyalman pa:

 • Senplifye kritè kalifikasyon yo
 • Lè w mete plis sous done ki disponib pou IRS ka konfime kalifikasyon an san pwoblèm
 • Reglemante moun k ap prepare deklarasyon yo paske moun k ap fè reklamasyon EITC yo gen plis chans pase lòt moun k ap ranpli fòm yo pou itilize preparatè deklarasyon ki peye ki pa anba kondisyon edikasyon yo oswa egzamen ki kalifye pou pwofesyonèl taks yo.
 • Bay IRS plis fleksibilite pou korije erè oswa pou mande dokiman kalifikasyon an deyò pwosesis egzamen an

Kilè moun ki fè reklamasyon EITC yo ka espere ranbousman yo?

Dapre Lalwa ki pwoteje pèp ameriken an ak ogmantasyon taks Pwoteksyon Ameriken yo kont Lwa sou ogmantasyon taks (Protecting Americans from Tax Hikes Act, an anglè) - sa a yo konnen tankou Lwa PATH - IRS pa ka bay ranbousman sou deklarasyon taks k ap reklame EITC oswa kredi adisyonèl pou taks sou timoun anvan mitan mwa fevriye a. Sa a ba nou tan pou nou idantifye pi byen fo reklamasyon yo epi pou anpeche peman san otorizasyon yo. Apre w fin soumèt deklarasyon w, ou ka tcheke zouti Ki kote ranbousman mwen an ye pou enfòmasyon ki ajou.

Pou maksimize chans ou genyen pou resevwa yon ranbousman pi bonè posib, swiv konsèy sa yo:

 • Rasanble tout dokiman ou bezwen pou w ranpli deklarasyon w tankou deklarasyon 1099 ak deklarasyon W-2 yo
 • Ranpli deklarasyon w depi w resevwa tout dokiman ki nesesè yo
 • Byen verifye deklarasyon taks ou a pou asire li kòrèk
 • Ranpli anliy
 • Chwazi gen lajan dirèk ki depoze sou kont labank ou

Plis enfòmasyon sou si w kalifye

Nou estime prèske 20% nan kontribyab ki kalifye yo pa fè reklamasyon EITC a. Nou vle tout moun ki kalifye pou EITC a pou reklame li paske se lajan w. Pou ede w detèmine si w kalifye, IRS gen de resous:

 • Yon zouti anliy ki pèmèt kominikasyon ant moun ki rele Asistan EITC. Nou te rekonfigire li pou li pi fasil pou itilize epi kounye a, li fasil pou itilize sou aparèy elektwonik epi disponib an anglè ak an Espanyòl
 • Yon kesyonè yon paj, Piblikasyon 5334, Èske mwen kalifye pou EITC?

Anplis, anpil moun ki kalifye pou fè reklamasyon EITC ka gen èd san taks nan youn nan lokal Asistans Taks sou Revni Volontè (VITA) oswa Konsèy sou taks pou granmoun ki gen laj (TCE) (an anglè) nou yo. Raple w, pou w ka resevwa EITC a, ou dwe ranpli yon deklarasyon taks menm si w pa ta dwe ranpli youn vrèman.

Nou ankouraje pwogram EITC a epi fòme kontribyab yo nan plizyè fason. Chak ane nan fen janvye, nou fè patenarya ak plizyè òganizasyon pou òganize Jounen Konsyantizasyon EITC a, yon kanpay nan tout peyi a kote nou kowòdone plizyè santèn evènman, nouvèl, twit ak lòt pwodwi kontak ak kominikasyon pou ede kontribyab yo aprann sou EITC ak kouman pou yo reklame li. Nou fòme tou preparatè deklarasyon yo nan Fowòm chak ane sou taks pou tout peyi ak seminè sou entènèt sou responsablite yo anba règleman dilijans ki obligatwa, k ap ede asire enfòmasyon sou deklarasyon taks EITC a ki afekte kalifikasyon yo kòrèk.

Nou asire n tou pou n toujou genyen yon sit entènèt ki dedye kote moun k ap prepare deklarasyon yo, anplwayè yo, patnè IRS ak lòt moun ka jwenn enfòmasyon ki pwepare espesyalman pou yo sou EITC ak lòt kredi ki ranbousab yo. Santi w alèz pou vizite l (an anglè) pou aprann plis.

Sunita Lough
Komisyonè Adjwen pou Sèvis ak Aplikasyon lalwa

 
Deputy Commissioner Sunita Lough

Konsènan Otè a

Sunita Lough se Komisyonè Adjwen pou Sèvis ak Aplikasyon lalwa IRS. Kòm Komisyonè Adjwen pou Sèvis ak Aplikasyon lalwa, l ap dirije kat divizyon operasyonèl IRS yo ki konsantre sou kontribyab yo; Salè ak Envestisman (W&I) Gwo Biznis ak Biznis Entènasyonal (LB&I), ti biznis/Travayè endepandan (SB/SE) ak Enstitisyon yo ekzonere taks ak gouvènman an (TE/GE). Lough sipèvize tou Divizyon Envestigasyon Kriminèl IRS la, Biwo Responsablite Pwofesyonèl, Sèvis sou Entènèt, Biwo Preparasyon Deklarasyon ak Biwo Whistleblower IRS la.

 

Kredi Taks sou Revni– Videyo "Byen fè sa w ap fè a" (an anglè)

Yon Rega Pi Pre

Li tout piblikasyon nou yo (an anglè) apwopo yon varyete kesyon aktyalite ki enterese kontribyab yo ak kominote fiskal la

Abòne

IRS ofri plizyè abònman Bilten Elektwonik sou yon varyete sijè fiskal. Abòne (an anglè) pou jwenn alèt pa imèl lè gen nouvo piblikasyon.