Yon pati enpòtan nan favorize pi gwo degre obeyisans volontè lakay kontribyab yo se ede yo konprann e akonpli responsablite taks yo, pandan nou fè yo aplike lalwa tou nan entegrite e san patipri pou tout moun. Atik sa a bay machasuiv jeneral ansanm ak kesyon kontribyab nan endistri mariwana a yo poze souvan.

I.R.C. § 280E ak Endistri Mariwana a

Biznis ki fè mariwana sikile an kontravansyon ak lwa federal e lwa rejional ap soumèt a limitasyon Kòd Revni Entèn (IRC) seksyon 280E (an anglè). Kesyon ki Poze Souvan (FAQs) sou Endistri Mariwana a, nan lyen piba a, adrese deklarasyon taks federal ak obligasyon rapò enfòmasyon espesifik pou kontribyab nan endistri an.

Deklarasyon Revni

Tout revni dwe takse e an jeneral li obligatwa pou kontribyab soumèt deklarasyon taks pou rapòte revni sa a bay IRS. Anpil biznis nan endistry mariwana a resevwa lajan kach ke yo dwe rapòte tankou nenpòt lòt fòm pèman. Konsilte Piblikasyon 334, Gid Taks pou Ti Antrepriz (an anglè), pou plis detay.

Opsyon pou Pèman Lajan Kach

Opsyon pou pèman lajan kach yo disponib pou kontribyab ki pa annafè ak yon bank. IRS gen kèk Sant pou Ede Kontribyab ki asepte kach. Rele nan 844-545-5640 pou yon lokal tou pre w pou fè yon randevou. Piblikasyon 5435 (an anglè)PDF bay plis detay konsènan opsyon pou pèman an kach yo.

Gwo Kantite Lajan Kach

Tout moun nan yon komès ou byen yon biznis ki resevwa plis pase $10,000 kach (an anglè) nan yon sèl tranzaksyon ou byen nan lòt tanzaksyon ki mache ansanm dwe soumèt Fòm 8300 (an anglè)PDF Rapò Pèman Kach Piwo Pase $10,000 pou yon Komès ou byen yon Biznis, nan 15 jou apre l resevwa pèman an.

Estimasyon Pèman

Pafwa kontribyab ti biznis bezwen fè estimasyon pèman taks yo chak trimès pou reponn ak obligasyon taks yo. Fòm 1040-ES, Estimasyon Taks pou Moun, se li yo itilize pou kalkile taks sa yo. Pèman Dirèk IRS ofri a se mwayen ki pi rapid e ki pi fasil pou fè pèman yo. Sistèm (EFTPS) Ministè Finans la (Treasury Department) se yon lòt opsyon tou.

Achiv Dokiman

Bon dokimantasyon ede moun swiv pwogrè yon biznis, trase depans ak etabli evidans bagay ki rapòte nan deklarasyon taks. Yon bon sistèm dokimantasyon (an anglè) gen anndan l yon bilan tout tranzaksyon yon biznis. An jeneral, li pi bon pou dokimante tranzaksyon yo chak jou.

Plis enfòmasyon