Một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy mức độ tuân thủ tự nguyện cao nhất từ phía người nộp thuế là giúp họ hiểu và đáp ứng trách nhiệm thuế của mình đồng thời thực thi pháp luật một cách liêm chính và công bằng cho tất cả mọi người. Bài viết này cung cấp hướng dẫn chung bao gồm các câu hỏi thường gặp cho người nộp thuế trong ngành công nghiệp cần sa.

I.R.C. § 280E và Ngành Công Nghiệp Cần Sa

Các doanh nghiệp buôn bán cần sa trái với luật liên bang hoặc tiểu bang phải tuân theo các giới hạn của Đoạn 280E của Bộ Luật Thuế Vụ (IRC) (tiếng Anh). Các Câu Hỏi Thường Gặp về Ngành Công Nghiệp Cần Sa, được liên kết bên dưới, giải quyết các yêu cầu về khai thuế liên bang và báo cáo thông tin dành riêng cho người nộp thuế trong ngành này. 

Khai Báo Thu Nhập

Thu nhập từ bất kỳ nguồn nào đều phải chịu thuế và người đóng thuế nói chung phải khai thuế để báo cáo thu nhập đó cho IRS. Nhiều doanh nghiệp trong ngành cần sa thực hiện các giao dịch bằng tiền mặt, mà cần phải được báo cáo, giống như bất kỳ hình thức thanh toán nào khác. Xin xem Ấn Phẩm 334, Hướng Dẫn về Thuế cho Doanh Nghiệp NhỏPDF để biết thêm chi tiết.

Các Lựa Chọn Thanh Toán Bằng Tiền Mặt

Tùy chọn thanh toán tiền mặt có sẵn cho người nộp thuế không có tài khoản ngân hàng. Một số Trung tâm Trợ giúp Người đóng thuế của IRS chấp nhận tiền mặt. Hãy gọi số 844-545-5640 để biết một địa điểm gần quý vị nhằm sắp xếp một cuộc hẹn. Ấn Phẩm 5435 (tiếng Anh)PDF cung cấp thêm chi tiết về các tùy chọn thanh toán bằng tiền mặt.

Lượng Tiền Mặt Lớn

Bất kỳ người nào hoạt động thương mại hay kinh doanh mà nhận được hơn $10,000 tiền mặt (tiếng Anh) trong một giao dịch hoặc trong các giao dịch có liên quan thì phải nộp Mẫu 8300, Khai Báo Các Khoản Thanh Toán Bằng Tiền Mặt Trên $10.000 Nhận Được Trong Một Hoạt Động Thương Mại hoặc Kinh Doanh (tiếng Anh)PDF trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thanh toán.

Các Khoản Thanh Toán Ước Tính

Những người đóng thuế là doanh nghiệp nhỏ thường cần phải thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính hàng quý để trang trải nghĩa vụ thuế của họ. Mẫu 1040-ES, Thuế Ước Tính cho Cá Nhân có thể giúp người đóng thuế tính toán các khoản thanh toán này. Công cụ Direct Pay của IRS là cách nhanh nhất và dễ nhất để thực hiện các khoản thanh toán này. Hệ thống (EFTPS) của Bộ Tài Chính cũng là một lựa chọn.

Hồ Sơ

Hồ sơ tốt giúp theo dõi tiến trình hoạt động của doanh nghiệp, theo dõi các chi phí được khấu trừ và có thể chứng minh các mục được báo cáo trên tờ khai thuế. Một hệ thống lưu trữ hồ sơ tốt bao gồm một bản tóm tắt của tất cả các giao dịch kinh doanh. Nói chung, tốt nhất là ghi lại các giao dịch hàng ngày.

Thông Tin Bổ Sung