Penalty Relief Due to Reasonable Cause

Anvan, verifye pou w wè si enfòmasyon ki nan aviw la kòrèk. Si ou kapab rezoud yon pwoblèm nan avi w la, ka pa genyen penalite.

Koz Rezonab baze sou tout fè ak sikonstans nan sitiyasyon w lan. N ap konsidere tout rezon ki tabli ou te fè pridans ak dilijans pou w peye tout obligasyon fiskal federal ou yo men ou pa t anmezi pou fè sa.

Sitiyasyon Abityèl

IRS la ap konsidere tout rezon valab ki fè ou pa depoze yon enpo, fè yon depo, oswa peye taks lè ou dwe. Rezon valab yo, si yo tabli, se:

 • Dife, aksidan, katastwòf natirèl oswa lòt twoub
 • Enkapasite pou ou jwenn done
 • Lanmò, maladi grav, enkapasite oswa absans inevitab kontribyab la oswa yon manm fanmi pwòch kontribyab la
 • Lòt rezon ki tabli ou te fè pridans ak dilijans pou w peye tout obligasyon fiskal federal ou yo men ou pa t anmezi pou fè sa

Remak: Yon mank fon, ladan ak pou li, pa yon koz rezonab pou ou pa deklare oswa peye lè ou dwe fè sa. Men, Rezon ki koz mank fon yo kapab reponn ak kritè pou koz rezonab ki fè ou pa peye penalite a.

Fè ki Tabli yon Koz Rezonab

Fè nou bezwen pou nou detèmine yon Koz Rezonab:

 • Kisa ki te pase ak kilè li te pase?
 • Ki fè ak sikonstans ki te anpeche ou depoze deklarasyon w lan oswa peye enpo ou pandan peryòd tan ou pa t depoze ak/oswa peye taks ou nan lè pou ou fè sa?
 • Kòman fè yo ak sikonstans yo afekte kapasite ou pou w depoze ak/oswa peye taks ou yo oswa asime lòt responsabilite kotidyèn ou yo?
 • Depi fè yo ak sikonstans yo te chanje, ki aksyon ou te antreprann pou w depoze ak/oswa peye taks ou yo?
 • Nan ka yon Sosyete, yon Siksesyon oswa Fidisi, èske moun ki afekte a oswa yon manm fanmi pwòch moun nan genyen otorite pou li ekzekite deklarasyon an oswa fè depo oswa peman an?

Dokiman Ou Ka Bezwen

Majorite eksplikasyon koz yo egzije pou ou bay dokimantasyon pou sipòte deklarasyon w lan, tankou:

 • Dosye lopital oswa tribinal oswa yon lèt yon doktè ba ou pou monte maladi oswa enkapasite a, avèk espesifik kòmansan an ak fen an
 • Dokimantasyon katastwòf natirèl ak lòt evènman ki te anpeche ou fè devwa w

Rele Nimewo Apèl Gratis ki Nan Avi W la

Èske enfòmasyon ki nan avi w la kòrèk? Si gen yon pwoblèm ou kapab rezoud avèk avi w la, yon penalite ka pa aplikab. Rele nimewo apèl gratis ki nan avi w la swa pou w rezoud pwoblèm nan avèk avi w la oswa pou ou fè demann alèjman penalite akoz yon koz rezonab, si ou santi ou kalifye epi ou genyen dokimantasyon sipò nesesè. Nou ka mande ou pou nou pa lapòs oswa faks deklarasyon alekri ou yo.

Èske Alèjman Enterè Disponib?

Enterè ka pa redui pou koz rezonab. Enterè yo chaje sou yon penalite ap redui oswa retire lè penalite sa redui oswa retire. Si yon balans ki pa peye rete sou kont ou, enterè a ap kontinye akimile jiskaske kont li fin peye nèt. Gade paj Enterè sou Mank Peman ak Peman Depase nou pou enfòmasyon adisyonèl sou enterè.