Byento, fanmi yo pral resevwa peman antisipe kredi enpo pou timoun yo pou mwa desanm nan ; tout moun ki pa resevwa peman yo gendwa reklame tout peman ki manke yo nan pwochen deklarasyon enpo 2021 an

IR-2021-249, 15 desanm 2021

WACHINTONN (WASHINGTON) — Sèvis revni entèn ak Depatman trezò te anonse jodi a ke plizyè milyon fanmi Ameriken pral resevwa dènye peman antisipe kredi taks pou timoun (CTC) yo nan mwa desanm nan. Fanmi ki elijib ki pa t resevwa peman antisipe a gen dwa reklame kredi taks pou timoun yo nan deklarasyon enpo federal 2021 yo pou yo benefisye tout peman yo te manke yo ak lòt mwatye kredi a.

Dènye gwoup peman antisipe mansyèl pou 2021 ki totalize anviwon $16 milya dola, pral rive jwenn plis pase 36 milyon fanmi nan tout peyi a. Pifò peman yo fèt sou fòm depo dirèk.

Dapre plan sekou gouvènman Ameriken an, fanmi ki kalifye yo benefisye plis pase 200 milyon peman ki totalize plis pase $93 milya dola. Pifò fanmi ki elijib yo te resevwa peman yo nan dat ki te 15 jiyè, 13 out, 15 septanm, 15 oktòb, 15 novanm ak 15 desanm. Pou fanmi ki elijib yo, chak peman pou chak timoun ki poko gen 6 ane se $300 pa mwa ak ji $250 pa mwa pou chak timoun ki gen laj 6 jiska 17 an.

Men plis detay sou peman Desanm yo:

  • Apati de 15 desanm, fanmi yo pral resevwa lajan kap depoze dirèkteman sou kont yo. Menm jan sa te fèt pou peman anvan yo, gran majorite fanmi yo pral resevwa yo dirèkteman sou kont yo.
  • Pou moun k ap resevwa peman pa chèk an papye, sa ap pran yon ti tan anplis jiska fen mwa desanm, pou lapòs kapab fè pou livrezon an.
  • Peman yo pral jwenn fanmi ki elijib yo ki te reyalize yon deklarasyon enpo sou revni federal ane 2019 oswa ane 2020. Deklarasyon ki trete anvan premye (1ye) desanm yo reflete nan peman sa yo. Sa gen ladann moun ki pat reyalize deklarasyon enpo yo kòmsadwa men ki te byen sèvi avèk zouti IRS Non-Filers sou IRS.gov la pou enkòmsadwa nan peman enpak ekonomik 2020, oswa Zouti Enskripsyon pou Non Deklaran pou avans CTC a. an 2021
  • Fanmi ki pa t resevwa peman Jiyè, Out, Septanm, Oktòb oswa Novanm epi k ap resevwa premye peman mansyèl yo nan mwa sa a ap toujou resevwa montan total peman antisipe yo pou ane a (sa ki se mwatye nan total kredi taks pou timoun yo). Sa vle di, montan total peman antisipe an pral fèt an yon sèl peman an desanm.

Reklamasyon montan total kredi taks pou timoun okonplè nan deklarasyon enpo 2021 an

Fanmi ki elijib ki pa t resevwa okenn peman avans Kredi enpo pou Timoun ka reklame tout montan kredi taks pou timoun yo nan deklarasyon taks federal 2021 yo, ki fèt an 2022. Sa gen ladann fanmi ki nòmalman pa gen obligasyon pou fè yon deklarasyon.

Fanmi ki benefisye peman antisipe yo ap gen pou reyalize yon deklarasyon enpo 2021 epi konpare peman kredi antisipe taks pou timoun yo te resevwa an 2021 ak montan kredi taks timoun yo ap kapab reklame reklame koòmsadwa nan deklarasyon enpo 2021 yo.

Pou ede kontribyab yo rekonsilye peman antisipe yo, IRS pral voye Lèt 6419 nan mwa janvye 2022 a k ap gen nan li montan total peman antisipe kredi taks pou timoun kontribyab yo te resevwa an 2021 ak tout kantite timoun ki kalifye ki te itilize pou kalkile peman antisipe yo. Moun yo sipoze kenbe nan dosye yo lèt sa a ak nenpòt lòt lèt IRS ki gen pou wè ak peman antisipe kredi taks pou timoun yo resevwa.

Gade Rekonsilyasyon Peman Avans Kredi Enpo pou Timoun Ou yo sou Deklarasyon Taks 2021 w lan pou plis enfòmasyon.

Lyen ki mennen nan zouti sou Entènèt, ki bay repons kesyon yo poze souvan yo ak lòt resous itil yo disponib sou paj espesyal avans CTC 2021 IRS la.