Men kòman sitiyasyon gad yon kontribyab ka afekte peman avans kredi enpo pou timoun yo

Konsèy sou Taks pou COVID 2021-147, 5 Oktòb 2021

Paran ki pataje gad timoun yo ta dwe konnen byen kòman peman avans kredi enpo pou timoun yo distribiye. Li enpòtan pou sonje yo se peman avans yon kredi enpo kontribyab yo espere reklame nan deklarasyon enpo 2021 yo. Konprann kòman peman yo fonksyone ap ede paran yo dezenskri, si yo chwazi, e menm evite yon fakti enpo lè yo deklare lòt ane.

Men kèk pami kesyon anpil moun poze yo konsènan gad pataje ak peman avans kredi enpo pou timoun yo.

Si de (2) paran pataje gad la, kòman IRS la ap deside kiyès ladan yo k ap resevwa peman avans kredi enpo pou timoun yo?

Moun k ap resevwa peman avans kredi enpo pou timoun 2021 an ap baze sou enfòmasyon ki nan deklarasyon enpo 2020 kontribyab la, oswa deklarasyon 2019 la si deklarasyon enpo 2020 yo a pa t trete. Paran ki te reklame kredi enpo pou timoun nan nan deklarasyon 2020 yo a ap resevwa peman avans kredi enpo pou timoun 2021 an.

Si yon paran ap resevwa peman avans kredi enpo pou timoun 2021 an men se pa li ki ta dwe ap resevwa yo, kisa li ta dwe fè?

Paran ki p ap elijib pou reklame kredi enpo pou timoun nan lè yo depoze deklarasyon enpo 2021 yo a ta dwe ale sou IRS.gov epi dezenskri pou yo sispann resevwa peman mansyèl yo. Yo kapab itilize Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan pou yo fè sa. Resepsyon peman mansyèl yo kounya ka vle di y ap genyen pou ranbouse peman sa yo lè yo depoze deklarasyon enpo yo a lòt ane. Si sitiyasyon gad yo chanje epi yo gen dwa pou kredi enpo pou timoun nan pou 2021 an, yo kapab reklame tout montan an lè yo depoze deklarasyon enpo yo a lòt ane.

Si paran yo chanje ane yo pou yo deklare timoun yo nan deklarasyon enpo yo, èske IRS ap voye peman avans kredi enpo pou timoun 2021 yo bay paran ki te deklare timoun nan nan deklarasyon enpo 2020  yo a malgre yo p ap deklare yo nan deklarasyon enpo 2021 yo a?

Wi. Paske kontribyab la te deklare timoun yo nan deklarasyon enpo 2020 yo a, IRS la ap ba yo peman avans yo otomatikman. Lè yo depoze deklarasyon enpo 2021 yo a, yo ka genyen pou yo ranbouse peman sou montan kredi yo gen dwa pou reklame yo. Gen kontribyab yo ka pa kite peye ranbousman kèk oswa tout eksè montan an si yo kalifye pou pwoteksyon ranbousman an. Si yon kontribyab p ap reklame kredi enpo pou timoun nan nan deklarasyon 2021 yo a, yo ta dwe dezenskri pou yo sispann resevwa peman mansyèl yo avèk Pòtal Ajou Kredi Enpo pou Timoun nan.

Si yon paran ap resevwa peman avans kredi enpo pou timoun nan malgre lòt paran an pral reklame kredi enpo pou timoun nan nan deklarasyon enpo 2021 li an, èske paran k ap deklare timoun kalifye a ap toujou anmezi pou li reklame tout montan kredi a?

Wi. Kontribyab yo ap anmezi pou yo reklame tout montan an kredi enpo pou timoun nan nan deklarasyon enpo 2021 yo a menm si paran an ap resevwa peman avans kredi enpo pou timoun yo. Paran k ap resevwa peman yo ta dwe dezenskri men desizyon yo a p ap afekte kapasite lòt paran an pou li reklame kredi enpo pou timoun nan.

IRS.gov genyen enfòmasyon adisyonèl ak repons pou kesyon yo poze souvan sou sitiyasyon gad yo ak kòman yo ka afekte peman avans kredi enpo pou timoun nan.

 Abòne nan Konsèy sou Taks IRS la (an anglè)