Tình cảnh giám hộ của người đóng thuế có thể ảnh hưởng đến khoản ứng trước của tín thuế trẻ em như thế nào

Mẹo về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-147, Ngày 5 Tháng 10, 2021

Các cha mẹ chia sẻ quyền giám hộ của trẻ em cần hiểu được cách thức mà khoản ứng trước của tín thuế trẻ em được phân chia. Cần nhớ rằng đây là những khoản ứng trước của tín thuế mà người đóng thuế sẽ yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của mình.  Hiểu được cách thức mà khoản thanh toán được thực hiện sẽ giúp các cha mẹ huỷ đăng ký, nếu họ lựa chọn, và có thể tránh được hoá đơn tiền thuế khi họ nộp tờ khai trong năm tới.

Đây là một số thắc mắc phổ biến nhất về việc chia sẻ quyền giám hộ và các khoản ứng trước của tín thuế trẻ em.

Nếu cả hai cha mẹ chia sẻ quyền giám hộ, IRS làm thế nào để quyết định ai nhận được khoản ứng trước của tín thuế trẻ em?

Người nhận khoản ứng trước của tín thuế trẻ em trong năm 2021 được căn cứ trên thông tin tờ khai thuế năm 2020 của người đóng thuế, hoặc trên tờ khai năm 2019 nếu tờ khai thuế năm 2020 của họ chưa được xử lý. Cha mẹ nào yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai năm 2020 của họ sẽ nhận được khoản ứng trước của tín thuế trẻ em năm 2021.

Nếu cha hoặc mẹ nhận được khoản ứng trước của tín thuế trẻ em năm 2021 khi họ không nên nhận được thì họ nên làm gì?

Cha mẹ không đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trẻ em khi họ nộp tờ khai thuế năm 2021 của mình cần đi đến trang IRS.gov và huỷ đăng ký để dừng việc nhận được các khoản thanh toán hàng tháng.  Cha mẹ có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng Cổng Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em. Nhận được các khoản thanh toán hàng tháng vào lúc này có nghĩa rằng họ phải gửi lại khoản tiền này khi họ nộp tờ khai thuế trong năm tới. Nếu tình cảnh giám hộ của họ thay đổi và họ đủ điều kiện đối với tín thuế trẻ em trong năm 2021, họ có thể yêu cầu toàn bộ khoản tín thuế khi họ nộp tờ khai thuế vào năm tới.

Nếu phụ huynh thay phiên nhau yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế của họ, liệu IRS sẽ gửi khoản ứng trước của tín thuế trẻ em năm 2021 cho phụ huynh đã yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai năm  2020 của họ ngay cả khi họ không yêu cầu tín thuế trên tờ khai thuế năm 2021 của mình?

Vâng. Bởi lẽ người đóng thuế đã yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2020 của mình, IRS sẽ tự động cấp khoản thanh toán ứng trước cho họ. Khi họ nộp tờ khai thuế năm 2021, họ có thể phải trả lại các khoản thanh toán nhiều hơn số tiền tín thuế họ đủ điều kiện yêu cầu. Một số người đóng thuế có thể được miễn trừ khỏi việc hoàn trả một số hoặc toàn bộ số tiền vượt quá khoản thanh toán nếu họ đủ điều kiện để được bảo vệ hoàn trả. Nếu người đóng thuể không yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai năm 2021 của mình, họ cần huỷ đăng ký khỏi việc nhận các khoản thanh toán hàng tháng sử dụng Cổng Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em.

Nếu một phụ huynh nhận được khoản thanh toán tín thuế trẻ em ứng trước ngay cả khi phụ huynh kia yêu cầu tín thuế trẻ em trên tờ khai năm 2021 của họ, vậy phụ huynh yêu cầu tín thuế trẻ em đủ điều kiện vẫn có thể nhận được đẩy đủ khoản tín thuế?

Vâng. Người đóng thuế sẽ có thể yêu cầu toàn bộ số tiền tín thuế trẻ em trên tờ khai thuế năm 2021 của mình ngay cả khi phụ huynh còn lại đang nhận được khoản thanh toán tín thuế trẻ em ứng trước. Phụ huynh đang nhận được khoản thanh toán cần huỷ đăng ký, nhưng quyết định của họ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng yêu cầu tín thuế trẻ em của phụ huynh còn lại.

IRS.gove có thông tin và câu trả lời bổ sung tại mục các câu hỏi thường gặp về tình cảnh giám hộ và cách mà các tình huống giám hộ có thể ảnh hưởng đến khoản thanh toán tín thuế trẻ em ứng trước.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)