IRS anonse pwosesis retrè pou demann Kredi Retansyon Anplwaye yo; inisyativ espesyal ki vize pou ede biznis ki konsène sou yon reklamasyon ki pa elijib nan mitan maketing agresif, eskwokri

IR-2023-193, 19 oktòb 2023

WASHINGTON — Nan kad yon pi gwo efò pou pwoteje ti biznis ak òganizasyon yo kont eskwokri, Sèvis Revni Entèn nan te anonse jodi a detay sou yon pwosesis retrè espesyal pou ede moun ki te ranpli yon demann Kredi Retansyon Anplwaye (ERC) epi yo gen enkyetid sou fyabilite li.

Nouvo opsyon retrè sa a pèmèt sèten anplwayè ki te depoze yon demann ERC men ki poko resevwa yon ranbousman pou yo retire demann yo an epi evite ranbousman, enterè ak penalite nan lavni. Anplwayè ki te soumèt yon demann ERC ki toujou ap trete yo ka anile demann yo an epi evite posiblite pou yo jwenn yon ranbousman yo pa kalifye pou li.

IRS te kreye opsyon retrè a pou ede pwopriyetè ti biznis yo ak lòt espesyalis maketing oswa pwomotè yo te bay presyon oswa twonpe pou yo fè demann ki pa elijib yo. Yo pral trete demann yo retire yo kòmsi yo pa t janm ranpli yo. IRS pa pral enpoze penalite oswa enterè.

Moun ki te ranpli yon reklamasyon fwod ak tout volonte yo, oswa moun ki te ede oswa konplote nan konduit sa yo, ta dwe konnen ke anile yon demann ki gen fwod pa pral egzante yo de posibilite pou envestigasyon ak pouswit kriminèl.

Komisyonè IRS Danny Werfel te di, “IRS pran angajman pou l ede ti biznis yo ak lòt moun ki afekte nan kanpay maketing Kredi Retansyon Anplwaye sa a”. "Maketing agresif plan sa yo te andomaje biznis ak òganizasyon ki gen bon volonte, epi gen kèk ki gen dout sou reklamasyon yo. Nou vle bay kontribyab sa yo yon pòt sòti. Opsyon retrè a pèmèt anplwayè ki gen reklamasyon annatant pou evite pwoblèm nan lavni, epi nou ankouraje yo revize ak anpil atansyon opsyon retrè a ak kondisyon yo. Nou kontinye ankouraje kontribyab yo pou yo konsilte yon pwofesyonèl fiskal ki fyab olye de yon konpayi maketing sou kredi enpo konplèks sa a."

Lè yo byen reklame l, ERC a - yo rele tou Kredi Enpo pou Retansyon Anplwaye oswa ERTC - se yon kredi enpo ranbousab ki fèt pou biznis yo ki te kontinye peye anplwaye yo pandan pandemi COVID-19 la pandan operasyon biznis yo te sispann totalman oswa pasyèlman akòz yon òdonans gouvènman an oswa yo te gen yon gwo bès nan resi brit pandan peryòd kalifikasyon yo. Kredi a pa disponib pou patikilye yo.

ERC a se yon kredi konplèks ki gen kondisyon egzak pou ede biznis yo pandan pandemi an, epi depi mitan mwa septanm nan, IRS te resevwa apeprè 3.6 milyon demann pou kredi a pandan dire pwogram nan.

An jiyè, IRS te di ke li t ap konsantre li kounye a pou li analize demann ERC pou kesyon konfòmite yo, ki vle di tou, entansifye travay verifikasyon ak ankèt kriminèl sou pwomotè ak biznis ki ap depoze demann ki gen dout sou yo. IRS gen plizyè santèn dosye kriminèl yo ap travay sou yo, ak plizyè milye demann ERC yo te refere pou verifikasyon.

Nouvo pwosesis retrè a vini apre anons 14 septanm nan sou yon moratoryom imedya sou tretman nouvo demann ERC yo (an anglè). Moratoryom nan, ki pral dire omwen pou fen ane sa a, vini apre yon pakèt demann ERC ki pa elijib. Peman pou demann yo te soumèt anvan 14 septanm yo ap kontinye pandan peryòd moratoryom lan men nan yon vitès ki pi lan akòz revizyon sou kesyon konfòmite ki pi detaye. Avèk revizyon sou konfòmite pi sevè ki an plas, demann ERC ki deja egziste yo pral pase de yon objektif tretman estanda 90 jou a 180 jou - ak plis toujou si demann lan fè fas ak plis revizyon oswa verifikasyon. IRS ka chèche tou lòt dokiman nan men kontribyab la pou asire demann lan lejitim.

Analiz amelyore sou kesyon konfòmite nan demann ki egziste ki soumèt anvan moratoryom nan enpòtan pou pwoteksyon kont fwod, men tou pou pwoteje biznis ak òganizasyon yo kont sanksyon oswa peman enterè ki soti nan move reklamasyon pwomotè yo te ankouraje yo fè.

IRS kontinye avèti kontribyab yo pou yo pran anpil prekosyon anvan yo aplike pou ERC a kòm manèv agresif espesyalis maketing ak raketè yo ap kontinye.

IRS ap travay tou sou rekòmandasyon pou ede anplwayè yo te twonpe yo pou yo ale reklame ERC a epi ki te deja resevwa peman an. Plis detay ap disponib otòn sa a.

Kiyès ki ka mande pou anile yon demann ERC

Anplwayè yo ka itilize pwosesis retrè demann ERC a si tout sa ki annapre yo aplike:

  • Yo te fè demann nan sou yon deklarasyon travay ajiste (Fòm 941-X, 943-X, 944-X, CT-1X).
  • Yo te ranpli deklarasyon ajiste a sèlman pou reklame ERC a, epi yo pa te fè okenn lòt ajisteman.
  • Yo vle retire tout montan demann ERC yo a.
  • IRS pa te peye reklamasyon yo a, oswa IRS te peye reklamasyon an, men yo pa te peye oswa depoze chèk ranbousman an.

Kontribyab ki pa elijib pou itilize pwosesis retrè a ka diminye oswa elimine demann ERC yo a lè yo ranpli yon deklarasyon amande. Pou plis detay, gade nan Koreksyon yon demann ERC - Amannman yon seksyon nan deklarsyon nan kesyon yo poze souvan yo sou ERC a.

Kijan pou anile yon demann ERC

Pou pwofite de pwosedi retrè reklamasyon an, kontribyab yo ta dwe swiv enstriksyon espesyal yo ak anpil atansyon nan IRS.gov/withdrawmyerc (an anglè), ki rezime pi ba a.

  • Kontribyab konpayi pewòl pwofesyonèl yo te ranpli demann ERC yo a ta dwe konsilte konpayi pewòl la. Konpayi pewòl la ka bezwen soumèt demann retrè a pou kontribyab la, selon si wi ou non demann ERC kontribyab la te ranpli endividyèlman oswa pami yon pakèt lòt.
  • Kontribyab ki te depoze demann ERC yo a poukont yo, ki pa te resevwa, ankese oswa resevwa yon chèk ranbousman epi yo pa te avize yo demann yo a sou kontwòl, ta dwe fakse demann retrè bay IRS sou òdinatè oswa aparèy mobil. IRS te etabli yon liy faks espesyal pou resevwa demann retrè. Sa pèmèt ajans lan sispann travay anvan yo apwouve ranbousman an. Kontribyab ki pa kapab fakse retrè yo avèk yon òdinatè oswa yon aparèy mobil ka voye demann yo a pa lapòs, men sa pral pran plis tan pou IRS la resevwa l.
  • Anplwayè yo te fè konnen yo sou kontwòl yo ka voye demann retrè a bay egzaminatè ki deziyen an oswa reponn avi odit la si yo pa te plase okenn egzaminatè.

Moun ki te resevwa yon chèk ranbousman, men ki poko ankese oswa depoze li, ka toujou anile demann yo a. Yo ta dwe voye chèk ki anile a pa lapòs ak demann retrè yo a dapre enstriksyon yo ki nan IRS.gov/withdrawmyerc (an anglè).

Seminè Anliy kap vini ak lòt resous pou ede

Pwofesyonèl fiskal ak lòt yo ka enskri pou yon Seminè anliy IRS 2 Novanm (an anglè), Kredi Retansyon Anplwaye: Dènye enfòmasyon sou moratoryom lan ak opsyon pou retire oswa korije demann ki te ranpli deja yo. Moun ki pa ka ale yo ka gade yon anrejistreman pita.

IRS te devwale yon nouvo lis kesyon ak repons (an anglè) mwa pase a pou ede kontribyab yo konprann si yo kalifye pou kredi a. Depi lè sa a, IRS te transfòme lis verifikasyon an tankou yon fonksyon entèaktif IRS.gov pou ede anplwayè yo - ak pwofesyonèl fiskal yo k ap travay avèk yo - tcheke posiblite elijiblite ERC.

IRS la kontinye tou pou ankouraje anplwayè yo chèche yon pwofesyonèl fiskal fyab ki konprann règ konplèks ERC yo, pa yon pwomotè oswa yon espesyalis maketing k ap eseye jwenn yon frè enprevi pandan y ap pwofite kontribyab onèt yo.

Nouvo apwòch bò kote raketè yo

Espesyalis maketing yo ak raketè yo te deja revize anons ERC yo apre anons moratoryom 14 septanm lan. Gen kèk ki ap ankouraje anplwayè ki soumèt yon demann ERC yo pou yo dakò fè gwo prè alavans pandan y ap tann yon ranbousman. IRS ankouraje kontribyab yo pou yo evite prè sa yo epi pou yo aprann tou siy avètisman nan fwod ERC yo (an anglè).

Plis enfòmasyon

Feyè Enfòmasyon 2023-24 (an anglè) la gen plis detay sou pwosesis retrè ERC a.