IRS: Mizajou nan kesyon sou aktif nimerik yo; kontribyab yo ta dwe kontinye deklare tout revni ki soti nan aktif nimerik yo

IR-2023-12, 24 janvye 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn raple kontribiyab yo jodi a ke yo dwe reponn ankò kèk kesyon sou revni dijital yo epi deklare tout revni ki gen rapò ak revni dijital yo lè y ap ranpli deklarasyon enpo sou revni federal 2022 yo, menm jan yo te fè sa pou ane fiskal 2021 an. Tèm "aktif nimerik lan" ranplase tèm "lajan vityèl", yo te konn itilize nan ane anvan yo.

Kesyon an, ki parèt pa anlè nan fòmilè 1040, Deklarasyon Taks sou Revni Endividyèl Etazini1040-SR, Deklarasyon Fiskal pou pèsonaj aje Etazini (an anglè); epi 1040-NR, Deklarasyon sou Revni Etranje ki pa gen Rezidans Etazini (an anglè), te gen yon pase men ki te fèt ladan li ane sa a pou fè mizajou nan kèk tèm.

Anplis de sa, yo te elaji epi klarifye enstriksyon yo sou kijan pou reponn kesyon yo e pou ede kontribiyab yo reponn kòrèkteman. Tout kontribyab yo dwe reponn kesyon an, ke yo te fè oubyen pa te fè tranzaksyon ki enplike aktif nimerik yo.

Pou ane fiskal 2022 a, kesyon an se te: "A nenpòt ki lè nan ane 2022, èske ou: (a) te resevwa (kòm rekonpans, yon rekonpans, oswa pèman pou machandiz oswa sèvis); (b) vann , fè kòmès, bay oubyen jete yon aktif nimerik (oswa yon enterè finansye nan yon aktif nimerik)?"

Ki sa ki yon aktif nimerik?

Yon aktif nimerik se yon reprezantasyon dijital lajan ki estoke sou yon rejis e ki distribye, ki an sekirite ak metòd kriptografik. Resous dijital yo pi konnen yo se:

 • Lajan vityèl yo ka konvèti epi lajan sou fòm krypto
 • Stablecoins
 • Jeton ki pa fonjib (NFT)

Tout moun dwe reponn kesyon an

tout moun ki ranpli fòmilè 1040 lan, fòmilè 1040-SR lan oswa fòmilè 1040-NR lan dwe tcheke yon ti kare epi reponn "Wi" oswa "Non" nan kesyon an sou aktif nimerik lan. Tout kontribiyab yo dwe reponn kesyon an, pa sèlman moun ki te angaje yo nan yon tranzaksyon ki enplike aktif nimerik nan ane 2022 a.

Kilè pou w tcheke "Wi"

Nòmalman, yon kontribiyab dwe tcheke kare "Wi" an si li:

 • te resevwa byen dijital tankòm pèman pou machandiz oswa sèvis li vann;
 • Byen dijital yo voye ba li gratis (san yo pa resevwa vann anyen), kòm yon kado;
 • Lè l resevwa aktif nimerik kòm rezilta yon rekonpans oswa yon prim;
 • Lè l resevwa nouvo aktif nimerik ki soti nan min, nan apantaj ak aktivite ki menm jan an;
 • Lè w te resevwa byen dijital ki soti nan yon hard fork (yon branch nan blockchain yon lajan sou fòm kripto ki divize yon sèl lajan sou fòm kripto an de);
 • Transfè byen dijital an echanj yon machandiz oswa yon sèvis;
 • Transfè yon byen dijital an echanj yon lòt byen dijital;
 • vann yon aktif nimerik;
 • Sinon bay nan lòt fason tout lòt enterè finansye pou yon aktif nimerik.

Ki jan yo deklare revni sou aktif nimerik

Anplis de tcheke kare "Wi" an, kontribyab yo dwe deklare tout revni ki gen rapò ak tranzaksyon byen dijital yo. Pa egzanp, yon envestisè ki te genyen yon aktif nimerik kòm pwopriyete kapital epi ki vann li, fè echanj avè l oswa transfere li an 2022 ta dwe itilize fòmilè 8949, Vant ak lòt Pasaj aktif imobilye (an anglè) an, pou yo kapab kalkile pwofi oubyen pèt sou kapital yo fè sou transaksyon an epi deklare li nan anèks D (fòmilè 1040 lan) Anèks D (Fòm 1040), Gen ak Pèt Kapital yo (an anglè)oswa Fòm 709, Kado Deklarasyon Enpo Etazini (ak Transfè Jenerasyon (Generation-Skipping Transfer)) (an anglè), nan ka yon kado.

Si yo te peye yon anplwaye ak aktif nimerik, li dwe declare montan aktif li resevwa tankòm yon salè. Menm jan an tou, si yo te travay tankou yon biznisman endepandan epi yo te peye yo ak aktif nimerik, yo ta dwe deklare revni sa a nan anèks C fòmilè 1040 lan Anèks C (Fòm 1040), Profi ak Pèt ki soti nan Biznis (pwopriyetè inik). Tout moun ki te vann, fè echanj oubyen transfere aktif nimerik ba yon kliyan nan zafè komès oubyen biznis dwe itilize anèks C an tou.

Kilè pou w tcheke "Non"

Nòmalman, yon kontribiyab ki te sèlman posede byen aktif nimerik nan ane 2022 a ka tcheke kaz "Non" an depi yo pa t fè okenn tranzaksyon ki enplike aktif nimerik yo pandan ane a. Yo kapab tou make kaz "Non" an si aktivite yo te limite a youn oswa plizyè nan bagay sa yo:

 • Genyen aktif nimerik nan yon pòtfèy oswa kont labank;
 • Transfere aktif nimerik yo nan yon pòtfèy oswa kont yo posede oswa kontwole nan yon lòt pòtfèy oswa kont yo posede oswa kontwole;
 • Achte byen dijital an dola ameriken oswa nan yon lòt lajan reyèl, menm si se atravè platfòm elektwonik tankou PayPal ak Venmo.

Pou plis enfòmasyon, gade paj 15 nan Enstriksyon 1040 (ak 1040-SR) Ane Fiskal 2022 (an anglè)PDF. Pou yon seri kesyon yo poze souvan (FAQ) ak lòt detay, vizite paj Aktif Nimerik yo sou IRS.gov.