Pou rezon enpo federal, aktif nimerik yo trete tankou yo se byen. Règleman fiskal jeneral ki aplike pou tranzaksyon byen yo, aplike pou tranzaksyon ki fèt avèk aktif nimerik yo. Ou ka genyen pou w deklare aktivite aktif nimerik ou yo sou deklarasyon enpo ou a.

Definisyon Aktif Nimerik Yo

Nan yon sans laj, aktif nimerik yo defini kòm tout reprezantasyon yon valè ki anrejistre sou yon rejis ki distribiye e ki sekirize ak kriptografi oswa tout lòt teknoloji ki parèy, jan Sekretè a presize.

Aktif nimerik yo se (men pa sèlman):

 • Monnen vityèl ak kriptomonnen ki ka konvèti
 • Stablecoins 
 • Jeton yo ka echanje yo (NFT yo)

Aktif nimerik yo pa monnen reyèl (yo konnen tou antanke "fiat") paske yo pa monnen pyès ak monnen papye Etazini oswa yon peyi etranje epi se pa bank santral yon gouvènman ki bay yo pa vwa nimerik la.

Yon aktif nimerik ki gen yon valè ekivalan an monnen reyèl, oswa ki ka aji kòm yon ranplasan pou yon monnen reyèl, ka idantifye kòm yon monnen vityèl ki konvètib.

Yon kriptomonnen se yon ekzanp monnen vityèl konvètib ki kapab sèvi pou peye pwodwi ak sèvis, itilizatè yo kapab fè echanj nimerik avèk yo epi chanje yo pou oswa an monnen reyèl oswa aktif nimerik.

Konsekans Fiskal yo

Jeneralman, yon tranzaksyon ki enplike aktif nimerik dwe deklare sou yon deklarasyon enpo.

Benefis oswa pèt ki gen enpo sou yo ka soti nan tranzaksyon tankou, men pa sèlman:

 • Vant yon aktif nimerik pou fiat
 • Echanj yon aktif nimerik pou byen, machandiz oswa sèvis
 • Echanj oswa vant yon aktif nimerik pou yon lòt aktif nimerik
 • Resepsyon yon aktif nimerik kòm pèman pou machandiz oswa sèvis
 • Resepsyon yon nouvo aktif nimerik kòm konsekans yon separasyon (hard fork)
 • Resepsyon yon nouvo aktif nimerik apre yon aktivite minaj ak jalonnman
 • Resepsyon yon aktif nimerik kòm apre yon lagaj (airdrop)
 • Tout lòt dispozisyon yon enterè finansye nan yon aktif nimerik

  Remak: transfè byen an, ki gen ladan yon aktif nimerik, kòm yon kado bòn fwa, egzije pou w ranpli Fòm 709, Deklarasyon Enpo sou Kado Etazini (ak transfè ki sote jenerasyon) si valè jis byen an sou mache a, nan moman transfè a, depase montan lajan kado anyèl ki disponib yo eskli pou donatè a nan moman transfè a.

Rekòmandasyon ak Piblikasyon

Pou plis enfòmasyon konsènan règleman fiskal jeneral ki aplike pou aktif nimerik yo, ou kapab gade tou nan materyèl sa yo:

Rekòmandasyon IRS

 • Règleman seksyon 6045 yo pwopoze a (an anglè), ki ouvè a kòmantè epi a remak piblik la jiska 30 oktòb, t ap egzije koutye nan aktif nimerik yo pou yo deklare yon seri vant ak echanj. Règleman yo pwopoze yo t ap klarifye ak ajiste prensip an rapò ak deklarasyon enpo enfòmansyon koutye yo, nan yon fason pou koutye nan aktif nimerik yo kapab soumèt anba menm prensip deklarasyon enfòmasyon ak koutye nan valè imobilye yo ak lòt enstriman finansye.

  Dapre lwa aktyèl la, kontribyab yo dwe enpo sou benefis yo e yo ka gen dwa pou yo dedui pèt sou aktif nimerik yo lè yo vann yo, men pou anpil kontribyab, li difisil epi li koute pou yo kalkile benefis yo fè yo. Prensip yo pwopoze yo egzije koutye yo pou yo soumèt yon nouvo Fòm 1099-DA pou ede kontribyab yo detèmine si yo dwe enpo, e sa t ap ede kontribyab yo oblije fè yon seri kalkil konplike oswa peye sèvis preparasyon enpo pou aktif nimerik pou yo kapab soumèt deklarasyon enpo yo. Règleman say o an amoni avèk deklarasyon enpo sou aktif nimerik yo avèk deklarasyon enpo sou lòt aktif yo,e an konsekans, yo evite yon tretman selon preferans ant plizyè kalite aktif diferan.

  Dapre prensip yo pwopoze yo, premye lane yo t ap egzije koutye yo pou yo deklare tout enfòmasyon sou vant ak echanj aktif nimerif yo se 2016, pou vant ak echanj an 2025.
 • Avi IRS 2014-21 (an anglè), jan Avi 2023-34 (an anglè), la modifye li a, gide patikilye ak biznis yo sou tretman fiskal tranzaksyon ki fèt avèk monnen vityèl konvètib yo. Pou rezon enpo federal, yo trete monnen vityèl tankou byen. Prensip fiskal jeneral ki aplike pou tranzaksyon byen yo aplike pou tranzaksyon ki fèt avèk monnen vityèl yo.
 • Avi IRS 2023-27 (an anglè)PDF bay endikasyon sou tretman fiskal jeton ki pa komèsyal yo (NFT yo)
 • Kesyon yo Poze Souvan sou Tranzaksyon Monnen Vityèl yo devlope ekzanp yo ki nan Avi 2014-21 epi li adapte menm règleman fiskal sa yo ki la depi byen lontan yo ak kèk lòt sitiyasyon adisyonèl.
 • Desizyon Fiskal 2019-24 (an anglè) pale sou enplikasyon fiskal yon separasyon (hard fork).
 • Desizyon Fiskal 2023-14 (an anglè)PDF pale de si wi ou non, yon kontribyab ki itilize metòd lajan kach ki resevwa inite kriptomonnen adisyonèl nan jalonnman, dwe enkli rekonpans sa yo nan revni brit li.

Enfòmasyon Anplis

Piblikasyon yo