Pou rezon ki gen pou wè ak enpo federal, aktif nimerik yo trete tankou yo se pwopriyete. Règleman fiskal jeneral ki aplike pou tranzaksyon pwopriyete yo aplike pou tranzaksyon ki fèt avèk aktif nimerik yo. Ou ka genyen pou w deklare aktivite aktif nimerik ou yo sou deklarasyon taks ou.

Definisyon Aktif Nimerik Yo

Nan yon sans laj, aktif nimerik yo define antanke tout reprezantasyon yon valè ki anrejistre sou yon rejis distribiye ki sekirize ak kriptografi oswa tout lòt teknoloji ki parèy Sekretè a presize.

Aktif nimerik yo se (men pa sèlman):

 • Monnen vityèl ak kriptomonnen ki ka konvèti
 • Pyès monnen estab 
 • Jeton yo ka echanje yo (NFT yo)

Aktif nimerik yo pa monnen reyèl (yo rele yo tou “fiat”) paske yo pa monnen pyès ak monnen papye Etazini an oswa yon lòt peyi e se pa bank santral yon gouvènman ki bay yo pa vwa nimerik la.

Yon aktif nimerik ki gen yon valè ekivalan an monnen reyèl, oswa ki ka ranplase monnen reyèl, ka idantifye kòm monnen vityèl konvètib. Yon kriptomonnen se yon ekzanp monnen vityèl konvètib ki kapab sèvi pou peye pwodui ak sèvis, itilizatè yo kapab fè echanj nimerik avèk yooswa chanje yo pou oswa an monnen reyèl oswa aktif nimerik.

Konsekans Fiskal yo

Jeneralman, yon tranzaksyon ki enplike aktif nimerik dwe deklare sou yon deklarasyon enpo.

Genyen pèt oswa gen ki gen taks sou yo k ap soti nan tranzaksyon ki enplike, men pa sèlman:

 • Vant yon aktif nimerik pou fiat
 • Echanj yon aktif nimerik pou byen, machandiz oswa sèvis
 • Echanj oswa komès yon aktif nimerik ak yon lòt aktif nimerik
 • Resepsyon yon aktif nimerik kòm pèman pou machandiz oswa sèvis
 • Resepsyon yon nouvo aktif nimerik kòm konsekans yon kwaze difisil (hard fork)
 • Resepsyon yon nouvo aktif nimerik kòm konsekans aktivite minaj ak jalonnman
 • Resepsyon yon aktif nimerik kòm konsekans yon lagaj
 • Nenpòt lòt dispozisyon yon enterè finansye nan yon aktif nimerik
 • Resepsyon oswa transfè yon aktif nimerik gratis (san okenn konsiderasyon) ki pa kalifye kòm yon don bòn fwa
 • Transfere yon aktif nimerik antanke yon don bòn fwa si donatè a depase montan esklizyon don anyèl la

Rekòmandasyon ak Piblikasyon

Pou plis enfòmasyon konsènan règleman fiskal jeneral ki aplike pou aktif nimerik yo, ou kapab gade nan materyèl sa yo tou:

Rekòmandasyon IRS

Enfòmasyon Anplis

Piblikasyon yo