Dediksyon sou Revni Antrepriz ki Kalifye

Anpil pwopriyetè antrepriz endividyèl, biznis patenarya, Sosyete S ansanm ak kèk aksyon ak byen pwopriyete ka elijib pou benefisyon yon dediksyon pou revni biznis admisib (QBI) – ki rele tou Seksyon 199A – pou ane fiskal yo ki kòmanse apre 31 Desanm 2017. Dediksyon sa a pèmèt kontribyab admisib yo dedui jouk nan 20 pousan menm nan revni biznis admisib yo (QBI),avèk ankò plis pase 20 pousan nan dividann aksyon envestisman byen pwopriyete admisib (REIT) ak revni patenarya ki kalifye pou fè kòmès yo (PTP). Revni ki fèt nan filyè yon sosyete C, oubyen pa mwayen sès yon anplwaye ofri pa admisib pou dediksyon. Pou plis enfòmasyon pou w konnen kisa ki kalifye yon kòmès oubyen yon biznis, gade Dètèmine Kòmès admisib ou yo nan Piblikasyon 535 (an anglè).PDF

Dediksyon an disponib meenm si kontribyab yo detaye dediksyon yo nan Barèm A oubyen pran dediksyon estanda a. Kontribyab admisib yo ka reklame l pou premye fwa nan deklarasyon fiskal federal 2018 yo deklare nan lane 2019 la.

Dediksyon an genyen de konpozant ladan l.

 1. Konpozant QBI. Konpozant sa a nan dediksyon an egal 20 pousan QBI yon biznis domestik a ki opere kòm pwopriyete endividyèl oswa pa mwayen yon biznis patenarya, yon sosyete S, yon fideyikomi oubyen yon byen pwopriyete. Konpozant QBI a ka gen limit, tou depan ki revni taksab kontribyab la, ki gen ladann ki tip kòmès biznis lan, ki kantite kòb salè W-2 yon kòmès oubyen yon biznis admisib peye, epi baz ki pa ajiste lamenm aprè yon biznis ou kòmès fin achte (UBIA) yon pwopriyete. Rediksyon patwon an ka redui l tou si kontribyab la se patwon yon kowoperativ agrikòl oswa òtikiltirèl.
 2. Konpozant REIT/PTP. Konpozant sa a nan dediksyon an egal 20 pousan nan dividann REIT ak revni PTP ki admisib. Kòb salè W-2 oubyen UBIA yon pwopriyete admisib pa limite konpozant sa a. Tou depan ki revni taksab kontribyab la, kantite revni PTP ki admisib ka limite selon kòmès ak biznis PTP a.

Dediksyon an ka limite nan sa ki pi ba a ant konpozant QBI plis konpozant REIT/PTP ak 20 pousan revni taksab la mwens gen kapital fran an.

QBI se kantite lajan fran ki fèt sou pwodui admisib nan revni, gen, dediksyon ak pèt nenpòt kòmès oswa biznis, ladan n tou genyen revni ki soti nan biznis patenarya, antrepriz pèsonèl epi kèk fideyokomi. An general sa gen ladann, men pa sèlman sa, pati ki ka dedwi nan taks sou travay endepandan, nan asirans sante travayè endepandan, ak dediksyon pou kontribisyon nan plan (egzanp: SEP, SIMPLE ak dediksyon pou plan admisib).

Men bagay ki pa antre nan QBI:

 • Pwodui ki pa ka antre kòrèkteman nan lis revni taksab
 • Pwodui envèstisman tankou valè ajoute sou kapital, pèt, oubyen dividann
 • Revni sou byen ki pa fasil pou rele l kòmès oubyen biznis
 • Revni salè
 • Revni ki pa konekte byen ak fason pou dirije biznis Ozetazini
 • Transaksyon matyèpremyè oubyen genyen oswa pèdi nan chanje kòb etranje
 • Kèk dividann ak pèman olye dividann
 • Revni, pèt, oubyen dediksyon kontra plan pèman yon kapital lakòz
 • Rant, depi lè w resevwa yo a sa pa gen lyen ak kòmès oubyen biznis lan
 • Kantite lajan rezonab yon Sosyete S bay kòm reminerasyon
 • Kantite lajan ki se pèman garanti ou resevwa nan men yon biznis paternarya
 • Pèman w resevwa nan men yon sosye pou sèvis li rann e non pa paske se patnè w li ye
 • Dividann admisib REIT
 • Revni PTP

Sèlman pou rezon ki nan § 199A, gen yon pò kè poze ki disponib la pou patikilye ak pwopriytetè antite entèmedyè yo k ap chèche reklame, daprè seksyon 199A a, dediksyon ki gen pou wè ak antrepriz lokasyon byen pwopriyete. Daprè pò kè poze a, yon antrepriz lokasyon byen pwopriyete ap trete kòm si se te yon kòmès oubyen yon biznis li ye pou rezon ki nan dediksyon QBI yo, si yo pa ranpli sèten kondisyon. Pou plis enfòmasyon sou pò kè poze a, gade Kominike Laprès IR-2019-158 (an anglè).

Lokasyson byen pwopriyetè ki pa ranpli kondisyon pò kè poze a, y ap toujou trete yo kòm si yo te kòmès oubyen biznis pou menm rezon ki nan dediksyon QBI a si li tonbe anba seksyon 162 kòmès ou biznis.

Plis enfòmasyon

 

Qualified Business Income Deduction video