Kontribyab yo ka fè apèl yon desizyon pou rejte yon pwopozisyon konpwomi

Konsèy enpo IRS 2024-54, 30 me 2024

Si IRS rejte yon pwopozisyon konpwomi, kontribyab yo gen 30 jou apati dat ki sou lèt rejeksyon an pou mande yon apèl kont desizyon sa a.

Pou mande yon apèl, yon kontribyab dwe ranpli Fòm 13711, Demann Apèl pou Pwopozisyon Konpwomi (an anglè)PDF, oswa voye yon lèt bay IRS ak sèten enfòmasyon (an anglè) sou sitiyasyon yo. Kontribyab yo ta dwe poste demann yo pou yon kontestasyon nan biwo ki te voye lèt rejè a.

Ki jan yo deside si pou yo soumèt yon kontestasyon

Pou idantifye zòn ki gen dezakò epi deside si pou yo soumèt yon kontestasyon, kontribyab yo ta dwe gade Tablo Revni/Depans ak Byen/Ekite ki te vini ak lèt rejè OIC a ak Fòm 656, Pwopozisyon Konpwomi (an anglè).

Dokiman pou rasanble ak kosidere anvan ou soumèt yon apèl

Kòporasyon, kòporasyon S, patenarya, òganizasyon enpo egzante ak konpayi obligasyon limite yo defini kòm yon sosyete, ak lòt LLC:

Moun k ap touche salè ak travayè endepandan:

Kontribyab yo dwe egzat epi konplè lè yo adrese rezon dezakò yo

Pou chak zòn rejekzyon pwopozisyon konpwomi an kote kontribyab la pa dakò ak IRS, yo bezwen bay dokiman pou sipòte atik revni, atik depans ak valè byen yo diskite a.

Pou jwenn detay sou dokiman sipò yo ak kalite dosye yo dwe kenbe, gade Seksyon 10 nan Fòm 433-A (OIC) ak Seksyon 7 nan Fòm 433-B (OIC) nan Fòm 656-B, Pwopozisyon Konpwomi (Ti liv) (an anglè)PDF.

Plis enfòmasyon

Abòne nan konsèy enpo IRS (an anglè)