Người đóng thuế có thể kháng cáo một đề nghị thỏa hiệp bị từ chối

Mẹo thuế IRS 2024-54, ngày 30 tháng 5, 2024

Nếu IRS từ chối một đề nghị thỏa hiệp, người đóng thuế có 30 ngày kể từ ngày ghi trên thư từ chối để yêu cầu kháng cáo quyết định đó.

Để yêu cầu kháng cáo, người đóng thuế phải nộp Mẫu 13711, Yêu cầu Kháng cáo Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh)PDF hoặc gửi thư tới IRS kèm theo một số thông tin nhất định (tiếng Anh) về trường hợp của họ. Người đóng thuế nên gửi yêu cầu kháng cáo của họ đến văn phòng đã gửi thư từ chối cho họ.

Làm thế nào để quyết định có nên gửi kháng cáo hay không

Để xác định các lĩnh vực bất đồng và quyết định xem có gửi khiếu nại hay không, người đóng thuế nên xem lại Bảng Thu nhập/Chi phí và Tài sản/Vốn chủ sở hữu đi kèm với thư từ chối của OIC và Mẫu 656, Đề nghị Thỏa hiệp (tiếng Anh).

Tài liệu cần thu thập và xem xét trước khi nộp đơn khiếu nại

Các công ty cổ phần, công ty S, công ty hợp danh, tổ chức được miễn thuế và công ty trách nhiệm hữu hạn được xác định là công ty cổ phần và các công ty TNHH khác:

Người hưởng lương cá nhân và người tự kinh doanh:

Người đóng thuế phải chính xác, đầy đủ khi giải quyết lý do không đồng ý

Đối với mỗi lĩnh vực của đề nghị thỏa hiệp bị từ chối mà người đóng thuế không đồng ý với IRS, họ cần cung cấp tài liệu để hỗ trợ mục thu nhập, mục chi phí và giá trị tài sản mà họ tranh chấp.

Để biết chi tiết về các tài liệu hỗ trợ và các loại hồ sơ cần lưu giữ, hãy xem Đoạn 10 của Mẫu 433-A (OIC) và Đoạn 7 của Mẫu 433-B (OIC) trong Mẫu 656-B, Đề nghị Thỏa hiệp (Sổ tay) (tiếng Anh)PDF.

Thêm thông tin

Đăng ký Nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)