Kontribyab yo te kapab regle dèt enpo federal ak yon pwopozisyon konpwomi

Konsèy enpo IRS 2024-37, 24 avril 2024

Lè yon kontribyab pa ka peye tout dèt enpo li oswa si peye sa ta lakòz difikilte finansye, li ta dwe konsidere aplike pou yon pwopozisyon konpwomi (OIC). Yo ankouraje kontribyab yo pou yo tcheke si gen yon ajan ki gen lisans oswa yon kontab ki gen bon repitasyon nan zòn yo a, pou jwenn yon reprezantan lejitim pou ranpli yon OIC.

Ki jan yon pwopozisyon konpwomi travay

Sa a se yon kontra ant yon kontribyab ak IRS ki regle yon dèt enpo pou mwens pase kantite lajan total ou dwe a.

Objektif la se yon konpwomi ki pi bon nan enterè tou de kontribyab la ak ajans lan. Aplikasyon pwopozisyon konpwomi an gen ladan l yon frè $205 ak yon premye peman. Kontribyab ki gen ti revni yo pa oblije peye ni frè a oswa peman inisyal la. Kontribyab yo ta dwe byen konsidere enstriksyon yo pou Fòm 656-B, Pwopozisyon Konpwomi (an anglè)PDF, pou wè si yo satisfè kondisyon kalifikasyon pou elimine premye depans sa yo.

Ki moun ki elijib

Kontribyab yo ka tcheke kalifikasyon yo epi prepare yon pwopozisyon preliminè avèk Zouti Pre-Kalifikasyon Pwopozisyon Konpwomi (an anglè).

Byen gade ti liv pwopozisyon konpwomi an

Kontribyab ki elijib yo ta dwe telechaje epi byen konsidere dènye vèsyon Ti liv OIC a (an anglè)PDF pou evite reta nan pwosesis la. Ti liv sa a kouvri tout sa yon kontribyab bezwen konnen sou soumisyon yon pwopozisyon konpwomi ki gen ladan l:

  • Elijiblite.
  • Depans pou aplike.
  • Pwosesis aplikasyon an.
  • Fòm yo.

Evalyasyon aplikasyon an

Lè l ap analize aplikasyon yo, IRS konsidere seri reyalite inik kontribyab la ak sikonstans espesyal ki afekte kapasite yo pou peye, tankou:

  • Revni.
  • Depans.
  • Ekite nan byen.

Pran prekosyon nou ak faktori pwopozisyon konpwomi yo

Faktori pwopozisyon konpwomi yo fè reklam agresif pou ankouraje pwopozisyon konpwomi malonèt ki klèman pa satisfè kalifikasyon yo, souvan sa koute kontribyab yo pliyè milye dola.

Yon pwopozisyon konpwomi konsa, anjeneral, fè reklamasyon etranj sou fason yo ka rezoud dèt enpo yon moun pou bon mache. Frè pwomotè yo souvan twòp, epi kontribyab ki elijib yo peye faktori OIC pou jwenn menm kontra yo te kapab resevwa poukont yo lè yo travay dirèkteman ak IRS. Sa retire lajan ki pa nesesè nan pòch kontribyab la.

Anplis de sa, se pa tout kontribyab ki pral kalifye pou yon OIC. Gen kèk pwomotè fè espre yo konseye kontribyab ki dwe enpo pou ranpli yon aplikasyon OIC alòske pwomotè yo konnen moun nan pa pral kalifye, sa ki koute kontribyab onèt lajan ak tan.

Pou plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy fiskal IRS (an anglè)