Konprann taks yo lè yon manm fanmi siyen yon chèk pèman

Konsèy Fiskal IRS 2022-151, 3 oktòb 2022

Gen anpil moun k ap travay pou yon manm fanmi, li kapab yon timoun k ap ede paran li yo nan boutik fanmi an oswa de konjwen k ap jere yon antrepriz ansanm. Yon moun ap travay ak yon manm nan fanmi an (an anglè), enplikasyon fiskal yo depann de relasyon ki genyen antre yo ak tip antrepriz la. Li enpòtan pou kontribyab yo ak anplwayè yo konprann sitiyasyon fiskal yo.

Moun ki marye k ap jere antrepriz ansanm

 • An jeneral asosiyasyon antrepriz kalifye (an anglè) kote se sèlman yon koup ki marye ki manm li, epi yo te fè yon deklarasyon konjwen, nou pa konsidere sa antanke yon patenarya pou sa ki gen pou wè ak taks.
 • Lè yon moun ap travay pou konjwen li, nou konsidere li antanke yon anplwaye si premye konjwen an ap jere administrasyon biznis lan epi pran desizyon yo epi dezyèm konjwen an anba lòd premye konjwen an.
 • Salè yon moun k ap travay pou konjwen li sijè a prelèvman enpo sou revni ak Sekirite Sosyal ak Asirans Sante (Medicare), men li pa sijè ak taks FUTA.

Timoun k ap travay pou paran yo

Si antrepris la se pou paran an sèlman li ye oswa yon patenarya antre de paran timoun nan:

 • Salè timoun nan touche a jeneralman sijè a prelèvman enpo sou revni.
 • Salè yon timoun ki gen apati 18 lane touche sijè a taks sekirite sosyal ak asirans sante (Medicare).
 • Salè yon timoun ki gen 21+ lane touche sijè a taks nan kad Lwa Federal sou Taks Chomaj (an anglè).

Si antrepriz la se yon sosyete, pwopriyete, oswa patenarya kote youn oswa okenn nan patnè yo pa paran timoun nan:

 • Salè timoun nan touche pou sèvis li bay yo sijè a prelèvman enpo sou revni, Enpo Sekirite Sosyal, Taks Asirans Sante (Medicare) ak taks FUTA, sa pa gen anyen pou wè ak laj moun nan.

Paran k ap travay pou pitit yo

Si antrepriz la se pou pitit lan sèlman li ye:

 • Salè paran an touche pou sèvis li bay yo sijè a prelèvman enpo sou revni, Enpo Sekirite Sosyal, Taks Asirans Sante (Medicare).
 • Salè yon paran touche pou sèvis li bay pa sijè ak taks FUTA, sa pa gen anyen pou wè ak tip sèvis ki bay la.

Si antrepriz la se yon kòporasyon, yon patenarya oswa yon pwopriyete:

 • Salè paran an touche pou sèvis li bay yo sijè a prelèvman enpo sou revni, Enpo Sekirite Sosyal, Taks Asirans Sante (Medicare) ak taks FUTA.

Si paran an ap bay timoun nan sèvis, men se pa pou komès timoun nan oswa antrepriz li:

 • Salè paran an touche pou sèvis li bay yo pa sijè a Taks Sekirite Sosyal ak Asirans Sante (Medicare), Sof si sèvis yo ta pou sèvis domestik epi gen plizyè lòt kritè ki aplikab (an anglè).
 • Salè yon paran touche pou sèvis li bay pa sijè ak taks FUTA, sa pa gen anyen pou wè ak tip sèvis ki bay la.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)