Hiểu về các khoản thuế khi một thành viên trong gia đình ký phiếu lương

Mẹo Thuế 2022-151, ngày 3 tháng 10, 2022

Nhiều người làm việc cho một thành viên trong gia đình, cho dù đó là một trẻ đang giúp việc tại cửa hàng của cha mẹ hoặc người phối ngẫu điều hành một công việc kinh doanh cùng nhau. Khi một người nào đó được một thành viên trong gia đình thuê làm việc (tiếng Anh), các tác động về thuế phụ thuộc vào mối quan hệ và loại hình kinh doanh. Điều quan trọng là người đóng thuế và chủ lao động phải hiểu tình hình thuế của họ.

Những người đã kết hôn cùng kinh doanh

 • Thông thường, một liên doanh đủ điều kiện (tiếng Anh) chỉ có thành viên là cặp vợ chồng đã kết hôn, khai thuế chung không được coi là công ty hợp doanh vì mục đích thuế liên bang.
 • Người nào đó làm việc cho người phối ngẫu của mình được coi là nhân viên nếu người phối ngẫu thứ nhất đưa ra các quyết định quản lý trong công việc kinh doanh và người phối ngẫu thứ hai chịu sự chỉ đạo của người phối ngẫu thứ nhất.
 • Tiền lương cho người làm việc cho người phối ngẫu phải chịu khấu lưu thuế thu nhập và thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, nhưng không phải chịu thuế FUTA.

Trẻ được cha mẹ thuê làm việc

Nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp cá thể của cha mẹ hoặc công ty hợp doanh trong đó cả hai thành viên hợp danh đều là cha mẹ của trẻ:

 • Tiền lương trả cho người con ở mọi lứa tuổi đều phải khấu lưu thuế thu nhập.
 • Tiền lương trả cho người con từ 18 tuổi trở lên phải chịu thuế an sinh xã hội và Medicare.
 • Tiền lương trả cho người con từ 21 tuổi trở lên phải chịu thuế theo Đạo Luật Thuế Thất Nghiệp Liên Bang (tiếng Anh).

Nếu doanh nghiệp là một công ty cổ phần, tài sản di sản hoặc một công ty hợp doanh trong đó có một hoặc không có thành viên nào là cha mẹ của người con:

 • Các khoản thanh toán cho các dịch vụ của một người con phải chịu khấu lưu thuế thu nhập, thuế An Sinh Xã Hội, thuế Medicare và thuế FUTA bất kể tuổi tác.

Cha mẹ làm việc cho con họ

Nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp cá thể của một người con:

 • Các khoản thanh toán cho các dịch vụ của cha/mẹ phải chịu khấu lưu thuế thu nhập, thuế An Sinh Xã Hội, và thuế Medicare.
 • Các khoản thanh toán cho các dịch vụ của cha/mẹ không phải chịu thuế FUTA bất kể loại dịch vụ được cung cấp.

Nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty hợp doanh hoặc tài sản di sản:

 • Các khoản thanh toán cho các dịch vụ của cha/mẹ phải chịu khấu lưu thuế thu nhập, thuế An Sinh Xã Hội, thuế Medicare và thuế FUTA.

Nếu cha mẹ đang thực hiện các dịch vụ cho người con đó, nhưng không phải cho việc buôn bán hoặc kinh doanh của con:

 • Các khoản thanh toán cho các dịch vụ của cha/mẹ không phải chịu thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, trừ khi các dịch vụ đó phục vụ các dịch vụ giúp việc nhà và một số tiêu chí khác được áp dụng (tiếng Anh).
 • Các khoản thanh toán cho các dịch vụ của cha/mẹ không phải chịu thuế FUTA bất kể loại dịch vụ được cung cấp.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)