13.9 triệu người Mỹ nhận được lãi trên tiền hoàn thuế của IRS; các khoản thanh toán chịu thuế trung bình là $18

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2020-183, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

Các khoản thanh toán lãi này, trung bình khoảng $18, sẽ được trả cho những người nộp thuế cá nhân mà đã nộp tờ khai thuế năm 2019 trước thời hạn ngày 15 tháng 7 năm nay và đã nhận được tiền hoàn thuế trong ba tháng qua hoặc sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Hầu hết các khoản thanh toán lãi sẽ được phát hành tách biệt với tiền hoàn thuế.

Trong hầu hết các trường hợp, người nộp thuế mà nhận được tiền hoàn thuế bằng phương pháp tiền gửi trực tiếp sẽ được gửi tiền lãi trực tiếp vào cùng một tài khoản. Khoảng 12 triệu trong số các khoản tiền này sẽ được gửi trực tiếp.

Những người khác sẽ nhận được chi phiếu. Ghi chú trên chi phiếu - ghi "INT Amount" (Tiền lãi) - sẽ xác định đó là khoản thanh toán lãi tiền hoàn thuế và cho biết số tiền lãi.

Theo luật, các khoản thanh toán lãi này phải chịu thuế và người nộp thuế nhận được chúng phải báo cáo khoản lãi trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020 mà họ nộp vào năm sau. Vào tháng 1 năm 2021, IRS sẽ gửi Mẫu 1099-INT (tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được khoản thanh toán tổng cộng ít nhất là $10.

Quy định này khác với quy tắc 45 ngày lâu đời, thường yêu cầu IRS thêm lãi vào tiền hoàn thuế cho các yêu cầu hoàn thuế được nộp đúng hạn mà được cấp tiền sau hơn 45 ngày kể từ ngày đến hạn khai thuế.

Thay vào đó, thời hạn ngày 15 tháng 7 liên quan đến COVID-19 năm nay được coi là việc trì hoãn thời hạn khai thuế liên quan đến thảm họa. Trong trường hợp trì hoãn liên quan đến thiên tai, theo luật, IRS bắt buộc phải trả lãi, được tính từ thời hạn khai thuế ban đầu là ngày 15 tháng 4, miễn là một cá nhân nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 trước thời hạn được hoãn - đó là ngày 15 tháng 7 năm 2020 trong trường hợp này. Yêu cầu về lãi trên tiền hoàn thuế này chỉ áp dụng cho người khai thuế thu nhập cá nhân - doanh nghiệp không đủ điều kiện.

Tiền lãi được trả theo tỷ lệ quy định hợp pháp mà được điều chỉnh hàng quý. Lãi suất cho quý hai (tiếng Anh) kết thúc vào ngày 30 tháng 6 là 5%, cộng dồn hàng ngày. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, lãi suất cho quý ba (tiếng Anh) giảm xuống 3%, cộng dồn hàng ngày.

Khi kỳ tính toán kéo dài hàng quý thì một lãi suất kết hợp được áp dụng, bao gồm số ngày trong mỗi quý theo lịch. Sẽ không có tiền lãi được thêm vào cho bất kỳ khoản hoàn thuế nào được phát hành trước thời hạn ban đầu là ngày 15 tháng 4.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang IRS.gov.