Giới hạn 401(k) tăng lên $22.500 cho năm 2023, giới hạn IRA tăng lên $6.500

IR-2022-188, ngày 21 tháng 10 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã thông báo rằng số tiền mà các cá nhân có thể đóng góp vào chương trình 401(k) của họ vào năm 2023 đã tăng lên $22.500, tăng từ $20.500 cho năm 2022. IRS hôm nay cũng đã ban hành hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến tất cả các điều chỉnh về chi phí sinh hoạt ảnh hưởng đến giới hạn tiền đối với chương trình hưu trí và các mục liên quan đến hưu trí khác cho niên thuế 2023 trong Thông Báo 2022-55 (tiếng Anh) PDF, được đăng tải hôm nay trên IRS.gov.

Điểm nổi bật của những thay đổi cho năm 2023

Giới hạn đóng góp cho những nhân viên tham gia vào các chương trình 401(k), 403(b), hầu hết các chương trình 457 và Chương Trình Tiết Kiệm của chính phủ liên bang được tăng lên $22.500, tăng từ $20.500.

Giới hạn đóng góp hàng năm cho IRA tăng lên $6.500, tăng từ $6.000. Giới hạn đóng góp vượt mức cho IRA đối với các cá nhân từ 50 tuổi trở lên không phải chịu điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm và duy trì ở mức $1.000.

Giới hạn đóng góp vượt mức đối với nhân viên từ 50 tuổi trở lên tham gia vào các chương trình 401(k), 403(b), hầu hết các chương trình 457 và Chương Trình Tiết Kiệm của chính phủ liên bang được tăng lên $7.500, tăng từ $6.500. Do đó, những người tham gia 401(k), 403(b), hầu hết các chương trình 457 và Chương Trình Tiết Kiệm của chính phủ liên bang từ 50 tuổi trở lên có thể đóng góp tới $30.000, bắt đầu từ năm 2023. Giới hạn đóng góp vượt mức cho nhân viên từ 50 tuổi trở lên tham gia các chương trình SIMPLE được tăng lên $3.500, tăng từ $3.000.

Phạm vi thu nhập để xác định tính đủ điều kiện để thực hiện các khoản đóng góp có thể khấu trừ cho các Sắp Xếp Hưu Trí Cá Nhân (IRA) truyền thống, để đóng góp cho Roth IRA và để yêu cầu Tín Thuế Tiết Kiệm đều tăng cho năm 2023.

Người đóng thuế có thể khấu trừ các khoản đóng góp cho IRA truyền thống nếu họ đáp ứng các điều kiện nhất định. Nếu trong năm, người đóng thuế hoặc vợ/chồng của người đóng thuế được bảo hiểm theo một chương trình hưu trí tại nơi làm việc, thì khoản khấu trừ có thể được giảm hoặc loại bỏ dần cho đến khi được xóa bỏ, tùy thuộc vào tư cách khai thuế và thu nhập. (Nếu cả người đóng thuế và người phối ngẫu đều không được bảo hiểm theo chương trình hưu trí tại nơi làm việc, thì việc loại bỏ dần khoản khấu trừ sẽ không áp dụng.) Đây là phạm vi loại bỏ dần cho năm 2023:

  • Đối với những người đóng thuế độc thân được bảo hiểm theo một chương trình hưu trí tại nơi làm việc, phạm vi loại bỏ dần được tăng lên từ $73.000 đến $83.000, tăng từ $68.000 đến $78.000.
  • Đối với các cặp vợ chồng kết hôn, khai chung hồ sơ thuế, nếu vợ/chồng đóng góp cho IRA được bảo hiểm theo một chương trình hưu trí tại nơi làm việc,thì phạm vi loại bỏ dần được tăng lên từ $116.000 đến $136.000, tăng từ $109.000 đến $129.000.
  • Đối với một người đóng góp cho IRA không được bảo hiểm theo một chương trình hưu trí tại nơi làm việc và đã kết hôn với người được bảo hiểm, thì phạm vi loại bỏ dần được tăng lên từ $218.000 đến $228.000, tăng từ $204.000 đến $214.000.
  • Đối với cá nhân đã kết hôn, khai riêng hồ sơ thuế và được bảo hiểm theo một chương trình hưu trí tại nơi làm việc, thì phạm vi loại bỏ dần không phải chịu điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm và duy trì trong khoảng từ $0 đến $10.000.

Phạm vi loại bỏ dần đối với thu nhập đối với người đóng thuế đóng góp cho Roth IRA được tăng lên từ $138.000 đến $153.000 đối với người độc thân và chủ hộ gia đình, tăng từ mức từ $129.000 đến $144.000. Đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung, phạm vi loại bỏ dần đối với thu nhập được tăng lên từ $218.000 đến $228.000, tăng từ $204.000 đến $214.000. Phạm vi loại bỏ dần đối với một cá nhân đã lập gia đình khai thuế riêng và có đóng góp cho Roth IRA không phải chịu điều chỉnh chi phí sinh hoạt hàng năm và duy trì trong khoảng từ 0 đến $10.000.

Hạn mức thu nhập đối với Tín Thuế Tiết Kiệm (còn được gọi là Tín Thuế Đóng Góp Tiết Kiệm Hưu Trí) dành cho người lao động có thu nhập thấp và trung bình là $73.000 đối với các cặp vợ chồng khai thuế chung, tăng từ $68.000; $54.750 cho chủ hộ gia đình, tăng từ $51.000; và $36.500 cho người độc thân và cá nhân đã lập gia đình khai thuế riêng, tăng từ mức $34.000.

Số tiền cá nhân có thể đóng góp vào tài khoản hưu trí SIMPLE của họ được tăng lên $15.500, tăng từ $14.000.

Chi tiết về những điều chỉnh này và các điều chỉnh chi phí sinh hoạt khác liên quan đến hưu trí cho năm 2023 có trong Thông Báo 2022-55 (tiếng Anh) PDF, có sẵn trên.