Tất cả người đóng thuế phải biết các loại ủy quyền cho đại diện của bên thứ ba

Mẹo Thuế của IRS 2022-145, ngày 21 tháng 9, 2022

Khi làm việc với IRS, người đóng thuế có quyền đại diện cho chính mình. Họ cũng có thể chọn đại diện bên thứ ba để đại diện cho họ, chẳng hạn như chuyên gia thuế hoặc thành viên gia đình. Người đóng thuế phải chắc chắn rằng đại diện của họ được ủy quyền hành nghề trước IRS (tiếng Anh).

Người đóng thuế muốn có bên thứ ba đại diện cho họ thì phải chính thức cấp quyền cho họ làm như vậy.

Dưới đây là các loại ủy quyền của bên thứ ba:

  • Giấy Ủy Quyền (tiếng Anh) – Cho phép ai đó đại diện cho người đóng thuế trong các vấn đề về thuế trước IRS. Người đại diện phải là một cá nhân được phép hành nghề trước IRS.
  • Ủy Quyền Thông Tin Thuế (tiếng Anh) – Chỉ định ai đó xem xét hoặc nhận thông tin thuế bảo mật của người đóng thuế đối với loại thuế đó trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Người Được Chỉ Định Bên Thứ Ba (tiếng Anh) – Chỉ định một người trên mẫu đơn khai thuế của người đóng thuế để thảo luận về tờ khai thuế và năm cụ thể đó với IRS.
  • Tiết Lộ Bằng Miệng (tiếng Anh) – Cho phép IRS tiết lộ thông tin thuế của người đóng thuế cho một người mà người đóng thuế đưa vào cuộc gọi hoặc buổi gặp mặt với IRS về một vấn đề cụ thể về thuế. 

Ngay cả khi có bên thứ ba được ủy quyền đại diện cho họ, thì người đóng thuế vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thuế của họ.

Đại diện cho thu nhập thấp

Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp độc lập với IRS và Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế. LITC đại diện cho những cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS. Các chương trình nơi tiếp trợ này có thể đại diện cho người đóng thuế trong các cuộc kiểm toán, khiếu nại và tranh chấp về truy thâu thuế trước IRS và trước tòa. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau. Dịch vụ miễn phí hoặc có thể tốn một khoản phí nhỏ.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)