Cảnh giác với những người khai thuế “ma” không ký tờ khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-30, Ngày 2/5/2021

WASHINGTON — Sở Thuế vụ nhắc người đóng thuế tránh những người khai thuế "ma" mà việc họ từ chối ký tờ khai có thể gây ra một loạt vấn đề đáng sợ. Điều quan trọng là phải khai thuế hợp lệ, chính xác vì người đóng thuế là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Những người khai thuế ma có cái tên đáng sợ vì họ không ký vào tờ khai thuế mà họ chuẩn bị. Giống như một bóng ma, họ cố tỏ ra vô hình trước sự thật là họ đã chuẩn bị tờ khai và sẽ in tờ khai và yêu cầu người đóng thuế ký và gửi qua đường bưu điện. Đối với các tờ khai điện tử, người khai thuế sẽ chuẩn bị nhưng từ chối ký điện tử với tư cách là chuyên viên khai thuế được trả tiền.

Theo luật, bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh) hay PTIN hợp lệ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải ký tên và bao gồm PTIN của họ trên tờ khai. Việc không ký tờ khai là dấu hiệu cho thấy chuyên viên khai thuế được trả tiền có thể đang tìm cách kiếm tiền nhanh bằng cách hứa hẹn một khoản hoàn lại lớn hoặc tính phí dựa trên quy mô của khoản hoàn trả.

Những chuyên viên khai thuế không tận tâm cũng có thể:

  • Yêu cầu chỉ trả bằng tiền mặt và không cung cấp biên lai.
  • Nghĩ ra các khoản lợi tức để khách hàng của họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế.
  • Yêu cầu các khoản khấu trừ giả để tăng quy mô của khoản tiền hoàn lại.
  • Hoàn trả trực tiếp vào trương mục ngân hàng của họ, không phải trương mục của người đóng thuế.

Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế nên chọn chuyên viên khai thuế một cách khôn ngoan. Trang Chọn Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov có thông tin về chứng chỉ và trình độ chuyên môn (tiếng Anh) của chuyên viên. Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) có thể giúp xác định nhiều chuyên viên theo loại chứng chỉ hoặc bằng cấp.

Bất kể là ai chuẩn bị tờ khai, Sở Thuế Vụ khuyến cáo người đóng thuế xem xét kỹ lưỡng và đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì chưa rõ ràng trước khi ký. Người đóng thuế nên xác minh số trương mục ngân hàng và số định tuyến của họ trên tờ khai thuế đã điền để biết mọi khoản hoàn trả bằng tiền gửi trực tiếp. Và người đóng thuế nên đề phòng những chuyên viên đưa thông tin trương mục ngân hàng của họ vào tờ khai.

Người đóng thuế có thể báo cáo hành vi sai trái của chuyên viên cho Sở Thuế Vụ bằng cách sử dụng Mẫu Đơn 14157 Khiếu Nại: Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)PDF của Sở Thuế Vụ. Nếu người đóng thuế nghi ngờ chuyên viên khai thuế đã nộp hoặc thay đổi bản khai thuế mà không có sự đồng ý của họ, họ phải nộp Mẫu Đơn 14157-A Bản Khai Về Gian Lận Hay Sai Phạm Của Chuyên Viên Khai Thuế (tiếng Anh)PDF.