Trợ cấp khẩn cấp cho sinh viên vì lý do COVID không phải chịu thuế

IR-2021-70, Ngày 30 tháng 3 năm 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã đưa ra các câu hỏi thường gặp về cách sinh viên và các cơ sở giáo dục đại học cần báo cáo các khoản trợ cấp tài chánh khẩn cấp liên quan đến đại dịch.

Sinh Viên

Các khoản trợ cấp tài chánh khẩn cấp do cơ quan liên bang, tiểu bang, bộ tộc da đỏ, cơ sở giáo dục đại học hoặc tổ chức cấp học bổng (bao gồm cả tổ chức bộ lạc) cung cấp cho sinh viên do sự kiện liên quan đến đại dịch COVID-19 không được tính vào tổng lợi tức của sinh viên.

Ngoài ra, sinh viên không cần trừ số tiền trợ cấp tài chánh khẩn cấp này vào số tiền học phí đủ điều kiện và các chi phí liên quan. Nếu sinh viên sử dụng bất kỳ phần nào của khoản trợ cấp để chi trả học phí đủ điều kiện và các chi phí liên quan vào hoặc trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, họ có thể đủ điều kiện để yêu cầu khấu trừ học phí và lệ phí hoặc Tín Thuế Cơ Hội Mỹ hoặc Tín Thuế Giáo Dục Trọn Đời trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Xem Câu Hỏi Thường Gặp Về Trợ Cấp Khẩn Cấp Giáo Dục Đại Học (tiếng Anh).

Không áp dụng khấu trừ học phí và lệ phí cho các niên thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Để biết thêm thông tin về các khoản tín thuế này và khoản khấu trừ học phí và lệ phí, hãy xem Ấn Phẩm 970 Lợi Ích Về Thuế Dành Cho Giáo Dục (tiếng Anh).

Các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học

Bởi vì sinh viên không bao gồm các khoản trợ cấp tài chánh khẩn cấp trong tổng lợi tức của họ, các cơ sở giáo dục đại học không bắt buộc phải nộp hoặc cung cấp các Mẫu 1099-MISC báo cáo các khoản trợ cấp do Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Do Coronavirus (Đạo Luật CARES) hoặc Đạo Luật Giảm Nhẹ Gánh Nặng Thuế Liên Quan Đến COVID (Đạo Luật Giảm Nhẹ COVID) và không cần báo cáo các khoản trợ cấp trong Ô 5 của Mẫu 1098-T.

Nhưng bất kỳ số tiền nào đủ điều kiện để được khấu trừ học phí và lệ phí hoặc Tín Thuế Cơ Hội Mỹ hoặc Tín Thuế Giáo Dục Trọn Đời đời đều được coi là "học phí đủ điều kiện và các chi phí liên quan" và phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo của Bộ Luật Thuế Vụ phần 6050S. Các cơ sở giáo dục đại học phải bao gồm học phí đủ điều kiện và các chi phí liên quan được chi trả bằng các khoản trợ cấp tài chánh khẩn cấp được trao cho sinh viên trong Ô 1 của Mẫu 1098-T.