Mọi người đóng thuế đều có quyền thuê người đại diện khi làm việc với IRS

Mẹo Thuế của IRS 2022-143, ngày 19 tháng 9, 2022

Người đóng thuế có quyền thuê một người đại diện được ủy quyền do họ chọn để đại diện cho họ khi làm việc với IRS. Họ có quyền tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp nếu họ không đủ tiền thuê người đại diện. Đây là một trong mười quyền cơ bản của tất cả người đóng thuế như được nêu trong Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Quyền thuê người đại diện có ý nghĩa như thế nào đối với người đóng thuế:

  • Người đóng thuế có quyền thuê một người đại diện được ủy quyền do họ chọn để đại diện cho họ khi làm việc với IRS.
  • Những người đóng thuế sắp có một cuộc phỏng vấn với IRS có thể chọn một người nào đó đại diện cho họ.
  • Những người đóng thuế thuê người đại diện không phải tham dự cùng đại diện của họ trừ khi IRS chính thức triệu tập họ xuất hiện.
  • Trong hầu hết các tình huống, IRS phải tạm dừng cuộc phỏng vấn nếu người đóng thuế yêu cầu tham khảo ý kiến của người đại diện, chẳng hạn như luật sư, kế toán viên chứng thực hoặc đại diện đã đăng ký.
  • Bất kỳ luật sư, kế toán viên chứng thực, đại diện đã đăng ký, nhà thống kê đã đăng ký hoặc người nào khác được phép đại diện cho người đóng thuế trước IRS, những người không bị từ chối hoặc đình chỉ hành nghề trước IRS, đều có thể trình giấy ủy quyền bằng văn bản để đại diện cho người đóng thuế trước IRS.
  • Người đóng thuế có quyền tìm kiếm sự trợ giúp từ LITC nếu họ không đủ tiền trả cho người đại diện. Họ có thể tìm thấy một LITC gần họ bằng cách truy cập vào trang Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp hoặc gọi cho IRS miễn phí theo số 800-829-3676.

LITC độc lập với IRS và Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (tiếng Anh) Những chương trình nơi tiếp trợ này đại diện cho những cá nhân có thu nhập dưới một mức nhất định và những người cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS. LITC có thể đại diện cho người đóng thuế trong các cuộc kiểm toán, khiếu nại và tranh chấp về truy thu thuế trước IRS và trước tòa. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Các dịch vụ được cung cấp miễn phí hoặc với một khoản phí nhỏ.

Thêm Thông Tin

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)