Mọi người đều có quyền được dứt điểm khi làm việc với IRS

Mẹo thuế của IRS 2023-101, ngày 15 tháng 8, 2023

Theo luật, tất cả người đóng thuế đều có quyền được dứt điểm các vấn đề thuế. Ví dụ, người đóng thuế có quyền biết khi nào IRS hoàn tất việc kiểm toán. Đây là một trong 10 quyền cơ bản – được gọi chung là Bản Tuyên ngôn Quyền của Người đóng thuế.

Dưới đây là những điều người đóng thuế nên biết về quyền được dứt điểm của họ:

 • Người đóng thuế có quyền biết:
  • Khoảng thời gian tối đa mà họ có để phản đối quan điểm của IRS.
  • Khoảng thời gian tối đa mà IRS có để kiểm xét một niên thuế cụ thể hoặc truy thâu một khoản nợ thuế. 
  • Khi nào IRS hoàn tất cuộc kiểm xét.
    
 • IRS thường có ba năm kể từ ngày người đóng thuế nộp tờ khai thuế để định mức bất kỳ khoản thuế bổ sung nào cho niên thuế đó.
   
 • Có một số trường hợp ngoại lệ hạn chế đối với quy tắc ba năm, bao gồm cả khi người đóng thuế không khai thuế cho những năm cụ thể hoặc khai thuế sai hoặc gian lận. Trong những trường hợp này, IRS có thể định mức thuế cho niên thuế đó bất cứ lúc nào.
   
 • IRS thường có 10 năm kể từ ngày định mức để truy thâu các khoản thuế chưa trả. IRS không thể kéo dài thời hạn 10 năm này trừ khi người đóng thuế đồng ý gia hạn thời gian như một phần của thỏa thuận trả góp để trả nợ thuế hoặc phán quyết của tòa án cho phép IRS truy thâu thuế chưa trả sau khoảng thời gian 10 năm.
   
 • Có những trường hợp trong đó thời gian truy thâu 10 năm có thể bị đình chỉ. Điều này có thể xảy ra khi IRS không thể truy thâu thuế chưa trả do người đóng thuế bị phá sản hoặc có một thủ tục tố tụng truy thâu đang diễn ra liên quan đến người đóng thuế.
   
 • Thông báo thiếu nợ theo luật định là một thư đề xuất thuế bổ sung mà người đóng thuế nợ. Thông báo này phải bao gồm thời hạn nộp đơn khiếu nại lên tòa án thuế để phản đối số tiền được đề xuất.
   
 • Thông thường, một người đóng thuế có thể chỉ phải chịu một cuộc kiểm toán mỗi niên thuế. IRS có thể mở lại một cuộc kiểm toán cho một niên thuế trước đó nếu cơ quan thấy cần thiết. Điều này có thể xảy ra, ví dụ, nếu người đóng thuế nộp tờ khai thuế gian lận.

Thêm Thông Tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)