Người gia hạn khai thuế: Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, các nguồn thông tin khác có sẵn cho đến ngày 15 tháng Mười cho tờ khai thuế năm 2020

Mẹo về Thuế Trong Đại Dịch COVID 2021-114, ngày 5 tháng Tám, 2021

IRS nhắc nhở người đóng thuế đã gửi đơn xin gia hạn nộp tờ khai thuế năm 2020 rằng khai thuế điện tử, thanh toán và các lựa chọn khác để được trợ giúp về thuế có sẵn cho đến hạn chót ngày 15 tháng Mười. Mặc dù quý vị không bị phạt khi khai thuế sau thời hạn nếu đến hạn trả tiền hoàn thuế, nhưng gia hạn khai thuế không phải là gia hạn thời gian nộp thuế.

Người đóng thuế đang nợ tiền thuế – ngay cả những người không yêu cầu gia hạn - và chưa nộp tờ khai thuế năm 2020 thường có thể tránh phát sinh thêm phí phạt và tiền lãi bằng cách nộp tờ khai thuế sớm nhất có thể và thanh toán bất kỳ số dư nào đến hạn. Ngay cả khi người đóng thuế không có khả năng nộp ngay tiền thuế còn nợ, họ vẫn nên nộp tờ khai thuế sớm nhất có thể để giảm bớt phí phạt có thể phát sinh.

Dưới đây là một số công cụ có sẵn trên IRS.gov có thể giúp mọi người về vấn đề thuế:

Một số người có thể có thời hạn nộp tờ khai thuế khác:

Thông tin khác: