Tìm hiểu xem cải cách thuế ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp quý vị như thế nào tại IRS.gov

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Cải Cách Thuế 2019-01, ngày 29 tháng 1 năm 2019

Các doanh nghiệp có thể có câu hỏi về việc luật cải cách thuế năm 2017 ảnh hưởng đến tổ chức và lợi nhuận của họ như thế nào. IRS.gov là nơi tuyệt vời để tìm ra câu trả lời. Dưới đây là một vài nguồn thông tin trên trang web của IRS mà đề cập đến cải cách thuế.

Điều khoản cải cách thuế ảnh hưởng đến doanh nghiệp (tiếng Anh)

Đây là trang chính dành cho doanh nghiệp. Người dùng có thể liên kết từ trang này đến nhiều nguồn hơn với thông tin bổ sung mà được tổ chức thành các phần theo chủ đề. Những phần này có một mô tả bằng ngôn ngữ đơn giản và các liên kết đến các bản tin, thông báo và hướng dẫn kỹ thuật khác. Dưới đây là một vài chủ đề về thuế chính trên trang này và các chủ đề phụ được nhấn mạnh trong mỗi phần:

 • Thu nhập: đánh thuế thu nhập nước ngoài, tiền lãi kết chuyển và trao đổi tương tự
 • Khoản khấu trừ và khấu hao: quyền lợi phụ, các chi phí thuyên chuyển, mức trả tiền tiêu chuẩn cho mỗi dặm đường, khoản khấu trừ dành cho doanh nghiệp chuyển qua (passthrough business) và chi phí lãi vay kinh doanh
 • Tín thuế: tín thuế của chủ thuê lao động dành cho việc nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế được trả lương và tín thuế khôi phục
 • Thuế: thuế thu nhập liên bang kết hợp và khấu lưu
 • Thay đổi phương pháp kế toán
 • Vùng cơ hội

Trang này cũng bao gồm thông tin cho các ngành cụ thể, chẳng hạn như nông nghiệp, công ty bảo hiểm và dịch vụ quản lý máy bay.

Cải Cách Thuế Sự Khởi Đầu Cho Doanh Nghiệp Nhỏ (tiếng Anh)

Trang thông tin đa dạng này nêu bật các chủ đề cải cách thuế quan trọng cho các doanh nghiệp nhỏ. Từ trang này, người dùng có thể liên kết đến một số nguồn bổ sung.

Nguồn thông tin về cải cách thuế (tiếng Anh)

Từ trang này, mọi người có thể liên kết đến các sản phẩm hữu ích bao gồm các bản tin, lời khuyên về cải cách thuế, thủ tục thu thuế, tờ thông tin, câu hỏi thường gặp và bài viết thả vào. Các tổ chức có thể chia sẻ những tài liệu này bao gồm các bài viết thả vào với nhân viên, khách hàng và tình nguyện viên để giúp họ hiểu rõ hơn về cải cách thuế.

Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm (Tax Cuts and Jobs Act, hay TCJA): Một bản so sánh dành cho các doanh nghiệp (tiếng Anh)

Bảng so sánh song song này có giúp các doanh nghiệp hiểu về những thay đổi của luật mới so với luật trước đó. Điều này sau đó sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định và lập kế hoạch phù hợp. Đạo luật này có những thay đổi về mức khấu trừ, khấu hao, bù đắp chi phí, tín thuế và các hạng mục thuế khác mà ảnh hưởng đến các doanh nghiệp.

Cải cách thuế: Điều gì mới cho doanh nghiệp của quý vị (tiếng Anh)PDF

Ấn phẩm điện tử này bao gồm nhiều điều khoản của TCJA. Việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ sở hữu của các doanh nghiệp đó và chuyên gia thuế hiểu được các điều khoản này là rất quan trọng. Ấn phẩm ngắn gọn này có các phần về:

 • Tiền khấu trừ lợi tức kinh doanh đủ tiêu chuẩn
 • Khấu hao: Phần 168 và 179 sửa đổi
 • Khoản lỗ, khoản loại trừ và khoản khấu trừ trong kinh doanh
 • Tín thuế doanh nghiệp
 • Các điều khoản thuế doanh nghiệp
 • Công ty S
 • Điều khoản về nông trại