Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm: Một bản so sánh dành cho các doanh nghiệp

Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm ("TCJA") thay đổi các mức khấu trừ, khấu hao, bù đắp chi phí, tín thuế và những thứ khác mà ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Bảng so sánh song song này có giúp các doanh nghiệp hiểu về những thay đổi và lập kế hoạch theo đó.

Một số điều khoản của TCJA mà ảnh hưởng đến những người đóng thuế cá nhân thì cũng có thể ảnh hưởng đến các loại thuế kinh doanh. Các doanh nghiệp và cá nhân tự làm chủ nên xem những thay đổi cải tổ về thuế dành cho cá nhân (tiếng Anh) và quyết định xem những điều khoản này ảnh hưởng đến tình trạng doanh nghiệp của họ như thế nào.

Xin vào trang IRS.gov/taxreform (tiếng Anh) thường xuyên để biết thông tin cập nhật về cải tổ thuế. Các doanh nghiệp có thể tìm thông tin chi tiết và các nguồn thông tin mới nhất về các điều khoản dưới đây tại Các Điều khoản Cải tổ Thuế mà Ảnh hưởng đến Doanh nghiệp (tiếng Anh).

Việc khấu trừ, sự khấu hao và bù đắp chi phí

Những thay đổi về mức khấu trừ, sự khấu hao và bù đắp chi phí có thể ảnh hưởng đến các loại thuế kinh doanh của người đóng thuế. Ấn bản 535, Chi phí Kinh doanh (tiếng Anh), và Ấn bản 946, Cách Khấu hao Tài sản (tiếng Anh), giải thích chi tiết nhiều trong số các chủ đề này.

Sự khấu trừ

Sự khấu trừ Luật 2017 Những thay đổi theo TCJA
Mức khấu trừ mới đối với thu nhập kinh doanh đủ điều kiện của các thực thể truyền qua (pass-through entity). Không có luật nào trước đó để so sánh. Đây là một quy định mới. Quy định mới này, cũng được biết đến như là
Phần 199A (tiếng Anh), cho phép sự khấu trừ đến 20% thu nhập kinh doanh đủ điều kiện cho các chủ của một số doanh nghiệp. Có các hạn chế dựa trên thu nhập và loại hình kinh doanh.
Những hạn chế đối với sự khấu trừ dành cho các bữa ăn và các chi phí giải trí Một doanh nghiệp có thể khấu trừ đến 50% các chi phí giải trí có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện một hoạt động thương mại hay kinh doanh hoặc phát sinh trực tiếp trước hay sau một cuộc thảo luận kinh doanh thực sự và quan trọng.

Thông thường, TCJA loại trừ việc khấu trừ đối với bất kỳ chi phí nào có liên quan đến các hoạt động được coi là giải trí, vui chơi hay tiêu khiển. Tuy nhiên, theo luật mới, người đóng thuế có thể tiếp tục khấu trừ 50% chí phí của các bữa ăn liên quan đến hoạt động kinh doanh nếu người đóng thuế (hoặc một nhân viên của người đóng thuế) có tham gia và đồ ăn cũng như thức uống không được coi là xa hoa hoặc lãng phí. Các bữa ăn có thể được cung cấp cho một khách hàng kinh doanh, nhà tư vấn hoặc đối tác kinh doanh tương tự hiện tại hay tiềm năng. Nếu đồ ăn và thức uống được cung cấp tại một hoạt động giải trí thì những thứ này phải được mua tách riêng với hoạt động giải trí, hay chi phí của đồ ăn và thức uống phải được khai báo riêng khỏi chi phí giải trí trong một hay nhiều phiếu tính tiền, hóa đơn hay giấy biên nhận.

Thông báo 2018-76 (tiếng Anh) cung cấp thêm thông tin về những thay đổi này.

Các hạn chế mới về sự khấu trừ cho các chi phí lãi suất kinh doanh Sự khấu trừ dành cho lãi suất ròng bị giới hạn ở mức 50% thu nhập chịu thuế được điều chỉnh đối với các hãng có mức tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là lớn hơn 1.5. Lãi suất vượt quá mức giới hạn có thể được chuyển tiếp vô thời hạn.

Thay đổi này hạn chế sự khấu trừ cho lãi suất kinh doanh (tiếng Anh) phát sinh bởi một số doanh nghiệp nhất định. Nhìn chung, đối với các doanh nghiệp có các khoản thu gộc bình quân hàng năm ở mức từ 25 triệu trở xuống, chi phí lãi suất kinh doanh bị giới hạn trong thu nhập từ tiền lãi kinh doanh cộng thêm 30% thu nhập chịu thuế được điều chỉnh của doanh nghiệp và lãi suất tài chính sàn (floor-plan financing).

Có một số ngoại lệ đối với giới hạn này, và một số doanh nghiệp có thể chọn không dùng mức giới hạn này. Lãi suất không được phép vượt mức giới hạn này có thể được chuyển tiếp vô thời hạn, với một số quy định đặc biệt cho hình thức hợp tác kinh doanh.

Thay đổi đối với quy định về những trao đổi tương tự Hoạt động trao đổi tương tự áp dụng cho một số loại trao đổi bất động sản, tài sản cá nhân hay vô hình nhất định.

Hoạt động trao đổi tương tự (tiếng Anh) giờ đây chỉ áp dụng cho một số loại trao đổi bất động sản nhất định.

Để biết thêm thông tin, xin xem Mẫu đơn 8824, Những Trao đổi Tương tự (tiếng Anh) và các chỉ dẫn, cũng như Ấn bản (tiếng Anh).

Tiền thanh toán trong các trường hợp quấy rối tình dục hay lạm dụng tình dục Không có luật nào trước đó để so sánh. Đây là một quy định mới. Không được phép khấu trừ đối với một số khoản tiền thanh toán trong các trường hợp quấy rối tình dục hay lạm dụng tình dục nhất định.
Thay đổi về sự khấu trừ đối với chi phí vận động hành lang ở địa phương Mặc dù các chi phí vận động hành lang và chính trị thường không được khấu trừ, người nộp thuế có thể khấu trừ các khoản thanh toán liên quan đến các hội đồng địa phương hoặc các cơ quan quản lý tương tự thực hiện vận động hành lang. TCJA bãi bỏ ngoại lệ cho các chi phí vận động hành lang địa phương. Các quy tắc không cho phép chung đối với chi phí vận động hành lang và chính trị hiện cũng áp dụng cho các khoản thanh toán liên quan đến luật pháp địa phương.
Sự khấu hao
 
Sự khấu hao Luật 2017 Những thay đổi theo TCJA
Tạm thời cho bù đắp 100 phần trăm chi phí đối với một số tài sản kinh doanh nhất định

Một số tài sản kinh doanh, như là thiết bị và nhà cửa, được khấu hao theo thời gian.

Sự khấu hao thưởng thêm đối với thiết bị, phần mềm máy tính và một số cải tiến đối với bất động sản không dành để ở cho phép khấu trừ ngay 50% cho các thiết bị được đưa vào hoạt động trong năm 2017, 40% trong năm 2018 và 30% trong năm 2019.

Tài sản dài hạn thường là không đủ điều kiện. Giai đoạn giảm dần được trì hoãn cho một số tài sản, gồm cả tài sản với một thời gian sản xuất dài.

TCJA tạm thời cho phép việc bù đắp chi phí 100% (tiếng Anh) đối với tài sản kinh doanh có được và được đưa vào hoạt động sau ngày 27 tháng 9 năm 2017 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Mức khấu trừ 100% nhìn chung sẽ giảm 20% mỗi năm trong các năm chịu thuế bắt đầu sau năm 2022 và hết hạn vào ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Luật hiện giờ cho phép khấu trừ chi phí cho một số việc sản xuất phim, truyền hình, và sân khấu trực tiếp, và tài sản đủ điều kiện được sử dụng với những hạn chế nhất định.

Để biết thêm thông tin, xin xem việc bù đắp chi phí 100% (tiếng Anh)Sự khấu trừ khấu hao 100 phần trăm mới cho các doanh nghiệp (tiếng Anh).

Những thay đổi đối với quy định về bù đắp chi phí các tài sản kinh doanh khấu hao (phần 179 tài sản)

Một người đóng thuế có thể bù đắp chi phí của các tài sản đủ điều kiện và khấu trừ đến tối đa $500,000, với ngưỡng giới hạn là 2 triệu đô la.

Nhìn chung, tài sản đủ điều kiện bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có sẵn và các cải tiến nhất định đối với bất động sản không dành để ở.

TCJA tăng mức khấu trừ tối đa (tiếng Anh) lên đến 1 triệu đô la và tăng ngưỡng giới hạn đến 2.5 triệu đô la.

Luật này cũng sửa đổi định nghĩa của phần 179 tài sản để cho phép người đóng thuế chọn một số cải tiến nhất định để thực hiện cho bất động sản không dành để ở.

Ấn bản 946, Cách Khấu hao Tài sản (tiếng Anh), và Khấu trừ Khấu hao Bổ sung Năm Đầu (Thưởng thêm) Các câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) cung cấp thêm nguồn thông tin về chủ đề này.

Những thay đổi trong việc khấu hao xe hơi sang trọng Có những hạn chế về khấu trừ khấu hao dành cho các chủ sở hữu xe hơi, xe vận tải và xe van. TCJA tăng các giới hạn về khấu hao cho xe chở khách (tiếng Anh) PDF. Nếu người đóng thuế không yêu cầu hưởng khấu hao thưởng thêm thì mức khấu trừ khấu hao lớn nhất cho phép là:
  • $10,000 cho năm đầu tiên,
  • $16,000 cho năm thứ hai,
  • $9,600 cho năm thứ ba, và
  • $5,760 cho mỗi năm chịu thuế sau đó trong thời gian thu hồi.
Nếu người đóng thuế yêu cầu 100% khấu hao thưởng thêm thì mức khấu trừ khấu hao lớn nhất cho phép là $18,000 cho năm đầu tiên và các con số tương tự như trên cho những năm sau đó.
Các thay đổi đối với tài sản được liệt kê Máy tính và thiết bị ngoại vi được phân loại là tài sản được liệt kê. Sự khấu trừ và khấu hao những tài sản này phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về chứng minh. TCJA đưa máy tính hoặc thiết bị ngoại vi ra khỏi định nghĩa về tài sản được liệt kê (tiếng Anh).
Các thay đổi đối với thời gian thu hồi áp dụng cho bất động sản Hệ thống Khấu hao Chung (General Depreciation System, hay GDS) và Hệ thống Khấu hao Thay thế (Alternative Depreciation System, hay ADS) của Hệ thống Phục hồi Giá Tăng cao được Sửa đổi (Modified Accelerated Cost Recovery System, hay MACRS) quy định rằng chi phí vốn hóa của tài sản hữu hình được thu hồi trong một vòng đời cụ thể bằng các khoản khấu trừ để khấu hao hàng năm. Thời gian thu hồi của hệ thống khấu hao (tiếng Anh) chung vẫn là 39 năm đối với bất động sản không dành để ở và 27.5 năm đối với tài sản/nhà cho thuê để ở. Thời gian thu hồi của hệ thống khấu hao thay thế đối với bất động sản không dành để ở vẫn là 40 năm. Tuy nhiên, TCJA thay đổi thời gian thu hồi của hệ thống khấu hao thay thế đối với tài sản/nhà cho thuê để ở từ 40 năm xuống 30 năm. Bất động sản cải tiến cho thuê đủ điều kiện, tài sản nhà hàng đủ điều kiện và bất động sản cải tiến bán lẻ đủ điều kiện không còn được định nghĩa riêng rẽ và có khoảng thời gian thu hồi đặc biệt 15 năm theo luật mới.

Các doanh nghiệp có nhân viên: Thay đổi đối với quyền lợi phụ và tín thuế mới

Đối với các doanh nghiệp có nhân viên, có những thay đổi đối với quyền lợi phụ và một tín thuế mới mà có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Quyền lợi phụ Luật 2017 Những thay đổi theo TCJA
Đình chỉ việc loại trừ các khoản bồi hoàn đi lại bằng xe đạp đủ điều kiện Đến tối đa $20 mỗi tháng trong khoản bồi hoàn của chủ thuê lao động cho chi phí đi lại bằng xe đạp là không phải chịu thuế thu nhập và thuế lao động của nhân viên.

Theo TCJA, chủ thuê lao động có thể khấu trừ những khoản bồi hoàn cho việc đi lại bằng xe đạp đủ điều kiện (tiếng Anh) như là chi phí kinh doanh.

Các chủ thuê lao động giờ đây phải đưa 100% các khoản bồi hoàn này vào tiền công của nhân viên, chịu thuế thu nhập và thuế lao động.

Đình chỉ loại trừ đối với các khoản bồi hoàn chi phí thuyên chuyển đủ điều kiện Các khoản bồi hoàn chi phí thuyên chuyển của nhân viên là không chịu thuế thu nhập và thuế lao động. Theo TCJA, các chủ thuê lao động giờ đây phải đưa các khoản bồi hoàn chi phí thuyên chuyển (tiếng Anh) vào tiền công của nhân viên, chịu thuế thu nhập và thuế lao động. Nhìn chung, các thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ vẫn có thể loại trừ các khoản bồi hoàn chi phí thuyên chuyển đủ điều kiện khỏi thu nhập của họ.
Việc cấm đối với tiền mặt, thẻ quà tặng và tài sản sử dụng cá nhân vô hình khác như tiền thưởng thành tích nhân viên Chủ thuê lao động có thể khấu trừ chi phí của một số khoản tiền thưởng thành tích nhân viên nhất định. Các khoản tiền thưởng có thể khấu trừ không được đưa vào thu nhập của nhân viên. Các quy định đặc biệt cho phép một nhân viên được loại trừ một số khoản tiền thưởng thành tích (tiếng Anh) nhất định khỏi tiền công của họ nếu khoản tiền thưởng thuộc diện động sản cá nhân thực hữu. Một chủ thuê lao động cũng có thể khấu trừ các khoản tiền thưởng thuộc diện động sản cá nhân thực hữu, tuân theo một số giới hạn về sự khấu trừ nhất định. TCJA quy định rằng động sản cá nhân thực hữu không bao gồm tiền mặt, tài sản có giá trị như tiền mặt, thẻ quà tặng, phiếu quà tặng, một số giấy chứng nhận quà tặng nhất định, vé vào nhà hát hoặc các sự kiện thể thao, các kỳ nghỉ, các bữa ăn, chỗ ở tạm thời, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán và những thứ tương tự khác.
Tín thuế Luật 2017 Những thay đổi theo TCJA
Tín thuế mới của chủ thuê lao động dành cho việc nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế được trả lương Không có luật nào trước đó để so sánh. Đây là một quy định mới.

TCJA thêm vào một tín thuế mới cho các chủ thuê lao động mà cung cấp nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế được trả lương (tiếng Anh) cho nhân viên của họ.

Tín thuế này áp dụng cho tiền thù lao được trả trong năm chịu thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017 và trước ngày 1 tháng 1 năm 2026.

Tín thuế này là con số phần trăm của tiền thù lao (như được xác định cho các mục đích của Luật thuế thất nghiệp của Liên Bang (FUTA) và không tính đến mức giới hạn tiền thù lao FUTA $7,000) được trả cho nhân viên đủ điều kiện khi nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế đến tối đa 12 tuần mỗi năm chịu thuế. Con số phần trăm này có thể nằm trong khoảng từ 12.5% đến 25%, tùy vào số phần trăm tiền thù lao được trả trong thời gian nghỉ phép này.

Để biết thêm thông tin về tín thuế mới, xin xem Thông báo 2018-71 (tiếng Anh)Các quyền lợi tín thuế mới dành cho chủ thuê lao động mà cung cấp nghỉ phép vì lý do gia đình và y tế được trả lương (tiếng Anh).

Cơ cấu kinh doanh và phương pháp kế toán

Cơ cấu kinh doanh của tổ chức là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi áp dụng những thay đổi cải tổ về thuế. Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm đã thay đổi một số thứ liên quan đến những chủ đề này.

Chủ đề cơ cấu kinh doanh Luật 2017 Những thay đổi theo TCJA
Các thay đổi đối với phương pháp kế toán chi thu bằng tiền mặt cho một số doanh nghiệp Người đóng thuế là xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ có các khoản thu gộc bình quân hàng năm từ 5 triệu đô la trở xuống trong giai đoạn ba năm trước đó có thể sử dụng phương pháp kế toán chi thu bằng tiền mặt.

TCJA cho phép người đóng thuế là xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ có các khoản thu gộc bình quân hàng năm từ 25 triệu đô la trở xuống trong giai đoạn ba năm trước đó có thể sử dụng phương pháp kế toán chi thu bằng tiền mặt. Luật này làm tăng số lượng người đóng thuế là xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ mà đủ điều kiện sử dụng phương pháp kế toán chi thu bằng tiền mặt và miễn cho các xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ này khỏi các quy tắc kế toán nhất định đối với hàng tồn kho, vốn hóa chi phí và các hợp đồng dài hạn. Kết quả là có nhiều người đóng thuế là xí nghiệp/cơ sở kinh doanh cỡ nhỏ hơn có thể đổi sang phương pháp kế toán chi thu bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Thủ tục Thu thuế 2018-40 (tiếng Anh) cung cấp thêm thông tin chi tiết về những thay đổi này.

Những thay đổi liên quan đến việc chuyển đổi từ một công ty S sang một công ty C

Trong trường hợp một công ty S chuyển đổi sang một công ty C:

  • Các mục điều chỉnh thuần cần thiết để tránh việc các khoản tiền bị trùng lặp hay bỏ qua do sự thay đổi phương pháp kế toán và do việc hủy bỏ lựa chọn là công ty S (ví dụ: điều chỉnh bắt buộc do thay đổi bắt buộc từ phương pháp chi thu bằng tiền mặt sang phương pháp kế toán tích luỹ): các mục điều chỉnh ròng mà làm giảm thu nhập chịu thuế nhìn chung được tính đến hoàn toàn trong năm thay đổi, và các mục điều chỉnh ròng làm tăng thu nhập chịu thuế thường được tính đến và phân bổ trong giai đoạn bốn năm chịu thuế bắt đầu từ năm thay đổi.
  • Sự phân phối tiền mặt của công ty C cho cổ đông trong thời gian chuyển đổi sau khi kết thúc (thường là một năm sau khi chuyển đổi), trong phạm vi được miễn thuế giá trị cổ phiếu ban đầu, khi đó là lợi nhuận đầu tư trong phạm vi của tài khoản các mục điều chỉnh tích lũy (accumulated adjustments account, hay AAA) còn lại. Sự phân phối vượt ra ngoài AAA được coi là cổ tức đến từ Thu nhập và Lợi nhuận (Earnings and Profits, hay E&P) tích lũy. Sự phân phối sau giai đoạn đó là các cổ tức trong phạm vi E&P và có thể phải đóng thuế như là cổ tức.

TCJA thực hiện hai sửa đổi đối với luật hiện hành cho một công ty C mà (1) đã là công ty S vào ngày 21 tháng 12 năm 2017 và hủy bỏ việc lựa chọn là công ty S sau ngày 21 tháng 12 năm 2017, nhưng trước ngày 22 tháng 12 năm 2019 và (2) có cùng các chủ sở hữu cổ phiếu với tỷ lệ giống nhau vào ngày hủy bỏ và ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Những sửa đổi sau đây áp dụng cho những thực thể này:

  • Giai đoạn cho việc thực hiện các mục điều chỉnh thuần cần thiết để tránh việc các khoản tiền bị trùng lặp hay bỏ qua do sự thay đổi phương pháp kế toán và do việc hủy bỏ lựa chọn là công ty S được thay đổi thành sáu năm. Giai đoạn sáu năm này áp dụng cho các mục điều chỉnh ròng mà làm giảm thu nhập chịu thuế cũng như các mục điều chỉnh ròng mà làm tăng thu nhập chịu thuế.
  • Sự phân phối tiền mặt theo sau giai đoạn chuyển đổi sau khi kết thúc được coi như là lấy ra từ AAAE&P của công ty theo tỷ lệ tương ứng.
Xin xem Thủ tục Thu thuế 2018-44 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết.

Các doanh nghiệp hoặc cá nhân khôi phục các tòa nhà lịch sử

Chủ đề Luật 2017 Những thay đổi theo TCJA
Các thay đổi về tín thuế khôi phục

Chủ sở hữu các kiến trúc lịch sử có chứng nhận hội đủ điều kiện nhận tín thuế 20% chi phí phục hồi đủ tiêu chuẩn.

Chủ sở hữu các tòa nhà xây trước năm 1936 hội đủ điều kiện nhận tín thuế 10% chi phí phục hồi đủ tiêu chuẩn.

TCJA giữ mức 20% tín thuế cho các chi phí phục hồi đủ tiêu chuẩn (tiếng Anh) đối với các kiến trúc lịch sử có chứng nhận nhưng yêu cầu người đóng thuế dùng tín thuế 20% trong giai đoạn năm năm thay vì trong năm họ đưa tòa nhà vào hoạt động.

Mức tín thuế 10% cho các tòa nhà xây trước năm 1936 là bị hủy bỏ theo TCJA.

Cơ hội cho các khoản đầu tư được ưu đãi thuế

Các Vùng Cơ hội là một công cụ được thiết kế để thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm trong các cộng đồng khó khăn. Các doanh nghiệp và cá nhân có thể tham gia.

Chủ đề Luật 2017 Những thay đổi theo TCJA
Vùng Cơ hội Không có luật nào trước đó để so sánh. Đây là một quy định mới.

Các khoản đầu tư vào Vùng Cơ hội (tiếng Anh) đem đến các quyền lợi chịu thuế cho chủ đầu tư. Nhà đầu tư có thể tạm thời chọn hình thức thuế không phải đóng ngay trên lợi nhuận đầu tư mà được tái đầu tư vào một Quỹ Cơ hội Đủ điều kiện (Qualified Opportunity Fund, hay QOF). Thuế trên lợi nhuận có thể được hoãn lại cho đến ngày mà khoản đầu tư QOF được bán hay trao đổi hoặc ngày 31 tháng 12 năm 2026, tùy theo ngày nào đến sớm hơn. Nếu nhà đầu tư nắm giữ khoản đầu tư vào QOF trong ít nhất mười năm, nhà đầu tư có thể đủ điều kiện để được loại trừ vĩnh viễn khỏi bất kỳ khoản lợi nhuận đầu tư nào được thực hiện bằng việc bán hoặc trao đổi khoản đầu tư QOF.

Để biết thêm thông tin, xin xem Thông báo 2018-48 (tiếng Anh).