Thông tin về số tiền mỗi cá nhân sẽ nhận được từ Khoản thanh toán Tác động Kinh tế

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-40, ngày 14 tháng 4 năm 2020

Quý vị làm việc toàn thời gian hay bán thời gian? Quý vị không đi làm? Quý vị là lao động tạm thời hay tự do? Quý vị đã nghỉ hưu hay bị khuyết tật? Quý vị nhận được trợ cấp công? Quý vị không có thu nhập? Hầu hết cư dân Hoa Kỳ - dưới một số mức thu nhập nhất định - sẽ nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế nếu họ không được khai là người phụ thuộc của người đóng thuế khác và có số An sinh Xã hội.

Dưới đây là mức tiền của khoản thanh toán:

  • Cá nhân đủ điều kiện sẽ nhận được tối đa $1,200.
  • Các cặp vợ chồng đủ điều kiện sẽ nhận được tối đa $2,400.
  • Cá nhân đủ điều kiện sẽ nhận được tối đa $500 cho mỗi con đủ điều kiện.

Người đóng thuế sẽ nhận được khoản thanh toán giảm bớt nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh của họ nằm trong khoảng:

  • từ $75,000 đến $99,000 nếu tình trạng khai thuế của họ là độc thân hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế
  • từ $112,500 đến $136,500 đối với chủ gia đình
  • từ $150,000 đến $198,000 nếu tình trạng khai thuế của họ là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế

Những người đóng thuế đủ điều kiện mà đã khai thuế cho năm 2019 hoặc 2018 sẽ tự động nhận được Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (tiếng Anh).

Các khoản thanh toán cũng sẽ được tự động trả cho những người nhận trợ cấp hưu trí, khuyết tật An sinh Xã hội (SSDI), trợ cấp cho người còn sống hoặc Tiền Phụ cấp An sinh (SSI), trợ cấp cựu chiến binh không chịu thuế, trợ cấp Hưu trí Đường sắt, những người mà thường không phải khai thuế. Những người nhận các trợ cấp này mà không được khai là người phụ thuộc trên tờ khai thuế của người khác hoặc không buộc phải khai thuế thì đủ điều kiện nhận khoản thanh toán $1,200. Tuy nhiên, những người trong nhóm này mà có trẻ em dưới 17 tuổi đủ điều kiện thì sẽ cần cung cấp thông tin bằng cách sử dụng công cụ Người không khai thuế: Nhập thông tin thanh toán tại đây (tiếng Anh) để yêu cầu khoản thanh toán $500 mỗi trẻ. Để thêm khoản tiền $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện vào các khoản thanh toán này, IRS cần thông tin của người phụ thuộc trước khi khoản thanh toán được phát hành. Nếu không thì khoản thanh toán của họ tại thời điểm này sẽ là $1,200 và theo luật thì số tiền $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện sẽ được trả cùng với hồ sơ khai thuế nộp cho năm thuế 2020.

IRS khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè. Một số người mà thường không khai thuế có thể không nhận ra rằng họ đủ điều kiện để nhận Khoản thanh toán Tác động Kinh tế.

Để biết thông tin bổ sung và cập nhật, hãy truy cập trang Giảm nhẹ gánh nặng thuế do virút corona (tiếng Anh) trên IRS.gov.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)