Đây là cách mọi người có thể yêu cầu bản sao tờ khai thuế trước đây của họ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-33, Ngày 3/11/2021

Những người đóng thuế mà không lưu bản sao tờ khai thuế năm trước của họ, nhưng nếu bây giờ cần, họ có thể sử dụng một số tùy chọn để lấy thông tin. Thông thường, các cá nhân nên giữ bản sao các tờ khai thuế của mình và bất kỳ tài liệu nào trong vòng ít nhất ba năm sau khi họ khai thuế.

Nếu người đóng thuế không có thông tin này, đây là cách họ có thể lấy thông tin đó:

Hỏi nhà cung cấp phần mềm hoặc chuyên viên khai thuế

Trước tiên, các cá nhân nên kiểm tra với nhà cung cấp phần mềm hoặc chuyên viên khai thuế để biết bản sao tờ khai thuế của họ.

Nhận bản ghi thuế

Nếu người đóng thuế không thể nhận được bản sao của tờ khai thuế năm trước, họ có thể yêu cầu Sở Thuế Vụ cấp một bản ghi thuế. Các bản ghi này là miễn phí và có sẵn cho năm thuế gần nhất sau khi Sở Thuế Vụ đã xử lý tờ khai thuế. Để bảo vệ danh tính của người đóng thuế, tài liệu này che đi một phần thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ và số An Sinh Xã Hội. Tất cả các mục tài chánh, bao gồm tổng lợi tức điều chỉnh của người khai thuế, đều hiển thị đầy đủ. Mọi người có thể nhận bản ghi cho ba năm gần nhất và họ cần phải đợi một thời gian để nhận được.

Dưới đây là ba cách để nhận bản ghi:

  • Trực tuyến. Mọi người có thể sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi Trực Tuyến để xem, in hoặc tải xuống bản sao của tất cả các loại bản ghi. Họ phải xác thực danh tính của mình bằng tiến trình Truy Cập An Toàn. Những người đóng thuế không thể đăng ký hoặc không muốn sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi Trực Tuyến có thể sử dụng công cụ Nhận Bản Ghi Qua Đường Bưu Điện (tiếng Anh) để đăng ký nhận một loại bản ghi của tờ khai hoặc trương mục thuế. Người đóng thuế cần đợi từ 5 đến 10 ngày theo lịch để nhận được.

     

  • Qua điện thoại. Người đóng thuế có thể gọi số 800-908-9946 để yêu cầu một bản ghi qua điện thoại. Bản ghi được yêu cầu qua điện thoại sẽ được gửi đến người đóng thuế.

     

  • Qua đường bưu điện. Người đóng thuế có thể hoàn thành và gửi Mẫu 4506-T (tiếng Anh) hoặc Mẫu 4506-T-EZ (tiếng Anh) tới Sở Thuế Vụ để nhận một bản ghi qua đường bưu điện. Người đóng thuế sử dụng Mẫu 4506-T để yêu cầu các hồ sơ thuế khác: bản ghi trương mục thuế, hồ sơ trương mục, tiền lương và lợi tức và xác minh việc không phải khai thuế. Các mẫu này có sẵn trên trang Các Mẫu Đơn, Hướng Dẫn và Ấn Phẩm (tiếng Anh) trên IRS.gov

Yêu cầu bản sao tờ khai thuế từ Sở Thuế Vụ

Sở Thuế Vụ có sẵn tờ khai thuế các năm trước nhưng quý vị sẽ mất một khoản phí. Người đóng thuế có thể yêu cầu được nhận một bản sao tờ khai thuế bằng cách điền và gửi Mẫu 4506 (tiếng Anh) qua đường bưu điện đến địa chỉ Sở Thuế Vụ được ghi trên mẫu này. Phí là $43 cho mỗi bản sao và những bản này có sẵn đối với niên thuế hiện tại và các niên thuế bảy năm trước đó.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)