Miễn áp dụng thuế do Bão Ida được gia hạn đến ngày 15 tháng 2 cho một phần hoặc toàn bộ sáu tiểu bang đủ điều kiện

Đã cập nhật: Ngày 30 tháng 12, 2021

IR-2021-254, ngày 22 tháng 12, 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ thông báo rằng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi Bão Ida ở 6 tiểu bang nay được gia hạn thời gian từ ngày 3 tháng 1 cho đến ngày 15 tháng 2, 2022 để nộp nhiều loại thuế cá nhân và doanh nghiệp cũng như chi trả thuế.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng về thuế được cập nhật bao gồm toàn bộ các bang Louisiana Mississippi, cũng như nhiều vùng của New York, New Jersey, Connecticut Pennsylvania. Danh sách những địa phương đủ điều kiện hiện hành luôn có sẵn ở phần Trên Toàn Quốc (tiếng Anh) trên trang cứu trợ thiên tai tại IRS.gov.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế được cập nhật hoãn lại nhiều thời hạn khai thuế và nộp thuế mà bắt đầu vào những ngày khác nhau tùy theo từng tiểu bang như sau:

  • Ngày 26 tháng 8, 2021 đối với Louisiana,
  • Ngày 28 tháng 8, 2021 đối với Mississippi,
  • Ngày 31 tháng 8, 2021 đối với Pennsylvania
  • Ngày 1 tháng 9, 2021 đối với New York, New Jersey Connecticut.

Do đó, cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được gia hạn đến ngày 15 tháng 2, 2022 để khai và nộp bất kỳ khoản thuế nào vốn đã đến hạn trong khoảng thời gian này. Điều này có nghĩa là những cá nhân được gia hạn hợp lệ để nộp tờ khai thuế, 2020 vốn sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 10, 2021 giờ sẽ có thời hạn nộp đến ngày 15 tháng 2, 2022. Tuy nhiên, IRS lưu ý rằng do những khoản chi trả thuế liên quan đến những tờ khai thuế, 2020 này đến hạn vào ngày 17 tháng 5, 2021, những khoản chi trả đó không đủ điều kiện để áp dụng chương trình cứu trợ này.

Hạn chót được gia hạn tới ngày 15 tháng 2 cũng áp dụng cho các khoản tiền thuế thu nhập ước tính hàng quý đến hạn vào ngày 15 tháng 9, 2021 và ngày 18 tháng 1, 2022.

Hạn chót ngày 15 tháng 2 cũng áp dụng đối với các tờ khai thuế tiền lương và thuế gián thu hàng quý thường đến hạn vào ngày 1 tháng 11, 2021 và ngày 31 tháng 1, 2022. Doanh nghiệp có ngày đến hạn ban đầu hoặc đã được gia hạn cũng được hỗ trợ thêm thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn ở những công ty S và công ty hợp doanh có, tài khóa theo, dương lịch mà có khoảng gia hạn trong, 2020 kết thúc vào ngày 15 tháng 9, 2021, cũng như những công ty có, tài khóa theo, dương lịch có khoảng gia hạn trong, 2020 kết thúc vào ngày 15 tháng 10, 2021. Chính sách này cũng áp dụng cho các tổ chức được miễn thuế có, tài khóa theo, dương lịch mà có khoảng gia hạn trong, 2020 kết thúc vào ngày 15 tháng 11, 2021.

Trang Hỗ Trợ Thiên Tai và Cứu Trợ Khẩn Cấp cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp (tiếng Anh) cung cấp thông tin chi tiết về các tờ khai thuế, khoản chi trả và các hành động liên quan đến thuế khác đủ điều kiện để được gia hạn.

IRS tự động đưa ra chương trình hỗ trợ khai thuế và miễn áp dụng tiền phạt cho bất kỳ người đóng thuế nào có địa chỉ trong hồ sơ của IRS nằm trong khu vực thiên tai. Do đó, người đóng thuế không cần liên lạc với IRS để nhận được chương trình miễn áp dụng này. Tuy nhiên, nếu người đóng thuế bị ảnh hưởng nhận được thông báo phạt từ IRS do khai thuế hoặc chi trả muộn, trong đó có ngày đến hạn khai thuế, chi trả hoặc ký gửi ban đầu hoặc gia hạn rơi vào khoảng thời gian trì hoãn, thì người đóng thuế nên gọi đến số trên thông báo để yêu cầu hủy bỏ khoản phạt.

Ngoài ra, IRS sẽ làm việc với bất kỳ người đóng thuế nào sống bên ngoài khu vực thiên tai nhưng lại có hồ sơ cần thiết, được sử dụng để đáp ứng hạn chót rơi vào khoảng thời gian trì hoãn, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. Những người đóng thuế đủ điều kiện được cứu trợ sống ngoài khu vực thiên tai cần liên lạc với IRS theo số 866-562-5227. Chương trình này cũng áp dụng với nhân viên hỗ trợ hoạt động cứu trợ có liên kết với chính phủ hoặc tổ chức thiện nguyện được công nhận.

Cá nhân và doanh nghiệp trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố mà phải chịu tổn thất do thiên tai không được bảo hiểm hoặc không được bồi hoàn có thể chọn kê khai tổn thất trên tờ khai thuế cho, xảy ra tổn thất (trong trường hợp này là tờ khai thuế, 2021 vốn thường được nộp vào, sau) hoặc tờ khai thuế cho, trước đó (2020). Vui lòng xem Ấn Phẩm 547 (tiếng Anh) để biết thêm thông tin chi tiết.

Chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế là một phần phản ứng phối hợp của liên bang đối với thiệt hại do Bão Ida gây ra và dựa trên những đánh giá thiệt hại tại địa phương của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA). Để nắm được thông tin về phục hồi sau thiên tai, truy cập DisasterAssistance.gov (tiếng Anh).