Thông tin quan trọng dành cho những người cân nhắc việc trích ngân sớm từ quỹ hưu trí

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-162, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Cho dù mọi người có bao nhiêu kế hoạch, nhưng những sự kiện bất ngờ vẫn xảy ra. Thông thường, những sự kiện đó dẫn đến các chi phí ngoài kế hoạch. Để trang trải những chi phí này đôi khi mọi người, rút tiền từ khoản tiết kiệm hưu trí sớm. Mặc dù đây có vẻ là một cách dễ dàng để nhận tiền mặt nhanh chóng, nhưng việc rút tiền sớm có thể bị phạt nặng và dẫn đến các hậu quả về thuế tốn kém. Dưới đây là một số thông tin quan trọng để mọi người cân nhắc trước khi đụng vào khoản tiết kiệm hưu trí vất vả mới kiếm được.

Chương trình hưu trí tại nơi làm việc: 401(k), 403(b) và 457(b)

Các chương trình này chỉ có thể phân phối quyền lợi khi một số sự kiện nhất định xảy ra. Mô tả tóm tắt của chương trình nên nêu rõ khi nào có thể phân phối. Nó cũng sẽ nêu rõ liệu chương trình có cho phép phân phối do khó khăn (tiếng Anh), rút tiền sớm hoặc cho vay hay không.

  • Phân phối do khó khăn là các khoản trích ngân từ tài khoản của người tham gia được thực hiện do nhu cầu tài chính trước mắt và nặng nề và được giới hạn ở số tiền cần thiết để đáp ứng nhu cầu tài chính đó. Nhu cầu của nhân viên bao gồm nhu cầu của người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc của nhân viên.
  • Phân phối do khó khăn không thể tính vào tổng thu nhập trừ khi chúng bao gồm các khoản đóng góp cho Roth được chỉ định.
  • Các khoản phân phối trước khi người tham gia bước sang tuổi 65 hoặc tuổi nghỉ hưu thông thường của chương trình, nếu sớm hơn, có thể dẫn đến thuế thu nhập bổ sung là 10% số tiền được trích ngân.
  • Không được phép hoàn trả các khoản phân phối do khó khăn cho chương trình hoặc chuyển nó sang một chương trình khác hoặc IRA.

Người vay tiền hoàn trả các khoản vay từ các chương trình này cho tài khoản hưu trí. Người vay tiền nên xem lại các hạn mức về số tiền cho vay và các yêu cầu khác (tiếng Anh). Không tính thuế đối với số tiền này nếu khoản vay đáp ứng các quy tắc và việc hoàn trả diễn ra đúng hạn.

Khoản phân phối tối thiểu bắt buộc

Người đóng thuế phải thực hiện các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc mỗi năm bắt đầu từ năm người đóng thuế bước sang tuổi 72, 70 tuổi rưỡi nếu người đóng thuế bước sang 70 tuổi rưỡi vào năm 2019. Mọi người tính toán khoản phân phối tối thiểu bắt buộc bằng cách chia số dư tài khoản IRA tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước cho giai đoạn phân phối hoặc tuổi thọ áp dụng. Khoản phân phối tối thiểu bắt buộc được miễn cho năm 2020 do các điều khoản cứu trợ COVID-19. Các khoản phân phối tối thiểu bắt buộc không bắt buộc đối với Roth IRA.

IRA và các chương trình dựa trên IRA

Các cá nhân có thể nhận các khoản phân phối từ IRA, SEP-IRA hoặc SIMPLE-IRA của họ bất cứ lúc nào. Người đóng thuế không cần phải trình bày khó khăn để nhận được khoản phân phối – họ chỉ cần liên lạc với tổ chức tài chánh quản lý tài khoản.

Các khoản phân phối sớm xảy ra khi các cá nhân rút tiền từ Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân hoặc chương trình hưu trí trước 59 tuổi rưỡi. Các khoản phân phối chương trình hưu trí này phải chịu thuế thu nhập. Các cá nhân cũng phải trả thêm 10% thuế rút tiền sớm trừ khi áp dụng ngoại lệ đối với thuế phân phối sớm (tiếng Anh).

Bất kể tuổi tác, chủ tài khoản phải nộp Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân trong đó cho biết số tiền trích ngân, hoàn thành và đính kèm Thuế Bổ Sung cho Các Chương Trình Đủ Điều Kiện, Kể Cả IRA, và Các Tài Khoản Được Ưu Đãi Về Thuế Khác (tiếng Anh), với tờ khai thuế. Đây là những yêu cầu để trích ngân sớm và phân phối thường xuyên.

Các khoản phân phối và khoản vay liên quan đến vi-rút corona

Đạo luật CARES giúp những người bị ảnh hưởng bởi vi-rút corona (tiếng Anh) dễ dàng tiếp cận các khoản tiết kiệm trong IRA và các chương trình hưu trí tại nơi làm việc. Một số khoản phân phối nhất định được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2020, từ IRA hoặc chương trình hưu trí tại nơi làm việc cho các cá nhân đủ điều kiện (tiếng Anh) có thể được coi là phân phối liên quan đến vi-rút corona (tiếng Anh).

  • Các khoản phân phối này không phải chịu thuế bổ sung 10% đối với các khoản phân phối sớm, bao gồm khoản thuế bổ sung 25% đối với một số khoản phân phối SIMPLE IRA nhất định.
  • Việc hoàn trả cho IRA hoặc chương trình hưu trí tại nơi làm việc có thể xảy ra trong vòng ba năm.

Người đóng thuế có thể bao gồm các khoản phân phối liên quan đến vi-rút corona trong thu nhập trong hơn 3 năm, một phần ba mỗi năm hoặc nếu được chọn, trong năm phân phối.

Các khoản phân phối liên quan đến ly hôn

Các khoản phân phối sớm được lấy từ IRA truyền thống để đáp ứng các yêu cầu ly hôn hoặc trát tòa (tiếng Anh) phải tuân theo các yêu cầu về thuế thu nhập thông thường và thuế bổ sung 10% trừ khi có một ngoại lệ đủ điều kiện.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)