Tình nguyện viên có chứng nhận của IRS tạo ra sự khác biệt cho hàng triệu người đóng thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-161, ngày 20 tháng 10 năm 2022

Hàng năm, các tình nguyện viên có chứng nhận của IRS giúp hàng triệu người đóng thuế trên toàn quốc khai thuế. Hoạt động tình nguyện là một cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn tạo sự khác biệt trong cộng đồng của mình, tìm hiểu về việc khai thuế và kiếm tín thuế giáo dục thường xuyên.

Có hai chương trình tình nguyện của IRS

Chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên cung cấp dịch vụ khai thuế cơ bản miễn phí cho những cá nhân đủ điều kiện. Trong khi IRS quản lý các chương trình VITATCE, thì các địa điểm VITA/TCE được các đối tác của IRS điều hành và nhân viên là các tình nguyện viên.

  • VITA cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho những người thường kiếm được từ $60.000 trở xuống, những người khuyết tật và những người đóng thuế có trình độ tiếng Anh hạn chế.
  • TCE chủ yếu dành cho những người từ 60 tuổi trở lên. Mặc dù chương trình tập trung vào các vấn đề thuế dành riêng cho người cao tuổi, nhưng hầu hết những người đóng thuế thường có thể nhận được trợ giúp miễn phí.

Việc tình nguyện dễ dàng và thuận tiện

  • Các tình nguyện viên có thể làm việc theo giờ linh hoạt. Các tình nguyện viên thường có thể chọn giờ và ngày để làm tình nguyện. Các địa điểm giúp khai thuế thường mở cửa từ cuối tháng Giêng cho đến hết hạn khai thuế vào tháng Tư. Một số địa điểm thậm chí còn mở cửa suốt cả năm.
  • Các tình nguyện viên có thể làm việc trực tuyến từ bất cứ đâu. Một số địa điểm tình nguyện cung cấp trợ giúp trực tuyến cho người đóng thuế. Điều này cho phép các tình nguyện viên giúp người đóng thuế hoàn thành các tờ khai thuế của mình qua điện thoại hoặc trực tuyến. Một số tình nguyện viên sẽ tiến hành duyệt xét chất lượng trực tuyến với người đóng thuế trước khi nộp tờ khai thuế qua phương thức điện tử.
  • Không cần có kinh nghiệm. Các tình nguyện viên được đào tạo chuyên môn để được IRS chứng nhận. Họ cũng có thể chọn trong nhiều vai trò tình nguyện (tiếng Anh) để phục vụ. Các chương trình VITATCE bao gồm các tình nguyện viên thuộc mọi thành phần và lứa tuổi, cũng như những cá nhân thông thạo các ngôn ngữ khác.
  • IRS cung cấp tài liệu và đào tạo về luật thuế miễn phí. Các tình nguyện viên nhận tài liệu đào tạo miễn phí. Khóa đào tạo về luật thuế bao gồm cách khai các tờ khai thuế liên bang cơ bản qua phương thức điện tử. Khóa đào tạo cũng bao gồm các chủ đề về thuế, chẳng hạn như các khoản khấu trừ và tín thuế.
  • Các chuyên gia thuế có thể kiếm được tín thuế giáo dục thường xuyên. Các đại diện đã đăng ký và chuyên viên khai thuế không có chứng chỉ có thể kiếm được tín thuế giáo dục thường xuyên (tiếng Anh)PDF khi tự nguyện làm người hướng dẫn VITA hoặc TCE, người duyệt xét chất lượng hoặc chuyên viên khai thuế.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)