IRS: Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2019 và 2020 để được giảm nhẹ hình phạt do COVID được hoãn tại các khu vực thiên tai được tuyên bố

IR-2022-185, ngày 19 tháng 10 năm 2022

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế ở những khu vực được nêu trong một số tuyên bố thiên tai của Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) rằng họ có thể có thêm thời gian để nộp tờ khai thuế của mình để đủ điều kiện được giảm nhẹ hình phạt theo Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh) cho các tờ khai thuế năm 2019 và 2020 của họ.

Theo Thông Báo 2022-36, các khoản tiền phạt đối với việc nộp muộn một số tờ khai thuế, cũng như các khoản tiền phạt đối với việc không khai báo một số thông tin bắt buộc trên Mẫu 1065 hoặc Mẫu 1120-S, sẽ được miễn hoặc giảm nếu tờ khai thuế có liên quan được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, các cá nhân và hộ gia đình cư trú hoặc kinh doanh tại các khu vực thiên tai được FEMA tuyên bố gần đây đã hoãn thời hạn nộp tờ khai thuế để nhận chương trình cứu trợ này, như được lưu ý bên dưới.

Chương trình cứu trợ theo Thông Báo 2022-36 áp dụng đối với tiền phạt do không khai thuế thường được định mức theo tỉ lệ 5% mỗi tháng, lên đến 25% số thuế chưa nộp khi tờ khai thuế thu nhập liên bang được nộp trễ hạn. Chương trình cứu trợ này áp dụng cho các mẫu trong cả sê-ri Mẫu 1040 và 1120, cũng như các mẫu khác được liệt kê trong Thông Báo 2022-36 (tiếng Anh), được đăng trên IRS.gov.

Không giống như tiền phạt do không khai thuế, tiền phạt do không trả thuế và tiền lãi sẽ vẫn áp dụng cho bất kỳ khoản thuế chưa nộp nào. Tiền phạt do không nộp thuế thường là 0,5% (một nửa của một phần trăm) mỗi tháng, tối đa 25%. Lãi suất hiện tại là 6%, cộng dồn hàng ngày.

Không áp dụng biện pháp giảm nhẹ hình phạt cho các tờ khai thế năm 2019 và 2020 trong một số trường hợp, chẳng hạn như trường hợp nộp tờ khai thuế gian lận, khi hình phạt là một phần của đề nghị thỏa hiệp được chấp nhận hoặc thỏa thuận đóng thuế, hoặc khi hình phạt cuối cùng đã được tòa án xác định. Chương trình cứu trợ này được giới hạn trong các hình phạt mà thông báo nêu rõ là đủ điều kiện để được giảm nhẹ. Đối với những khoản tiền phạt không đủ điều kiện, chẳng hạn như tiền phạt do không trả thuế, người đóng thuế có thể sử dụng các quy trình giảm nhẹ hình phạt hiện có, chẳng hạn như nộp đơn xin giảm nhẹ theo tiêu chí nguyên nhân hợp lý hoặc chương trình Bãi Bỏ Hình Phạt Lần Đầu. Truy cập IRS.gov/penaltyrelief để biết chi tiết.

Chương trình cứu trợ khác áp dụng cho các tờ khai thuế năm 2021. Truy cập trang cứu trợ thiên tai trên IRS.gov để biết thêm thông tin về niên thuế 2021.

Thêm thông tin: