Sở Thuế Vụ sẵn sàng phát hành gần 4 triệu khoản tiền hoàn thuế cho các khoản trả thừa thuế thu nhập đối với tiền bồi thường thất nghiệp

IR-2021-151, ngày 13/7/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ thông báo hôm nay sẽ phát hành một đợt hoàn tiền khác trong tuần này cho gần 4 triệu người đóng thuế đã trả thừa số thuế của họ đối với khoản bồi thường thất nghiệp đã nhận vào năm ngoái.

Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021, trở thành luật vào tháng Ba, đã loại trừ khoản bồi thường thất nghiệp lên tới $10,200 trong năm 2020 khỏi các tính toán thu nhập chịu thuế. Khoản loại trừ áp dụng cho các cá nhân và các cặp vợ chồng có tổng thu nhập được điều chỉnh theo luật thuế mới dưới $150,000.

Việc hoàn tiền thuế bằng cách ký gửi trực tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 14/7 và hoàn tiền thuế bằng chi phiếu giấy sẽ bắt đầu vào ngày 16/7. Sở Thuế Vụ trước đây đã phát hành các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến khoản loại trừ tiền bồi thường thất nghiệp vào tháng Năm và tháng Sáu, và Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục phát hành các khoản tiền hoàn thuế trong suốt mùa hè.

Để giảm bớt gánh nặng cho người đóng thuế, Sở Thuế Vụ đã duyệt xét các Mẫu Đơn 1040 và 1040SR đã được nộp trước khi ban hành luật để xác định những người được hưởng một khoản tiền hoàn lại do có điều chỉnh. Đối với những người trả thừa tiền thuế, Sở Thuế Vụ sẽ hoàn trả khoản trả thừa, áp dụng cho các khoản thuế chưa chi trả khác hoặc các khoản nợ liên bang hoặc tiểu bang khác.

Đối với đợt phát hành này, Sở Thuế Vụ đã xác định khoảng 4,6 triệu người được hưởng một khoản tiền hoàn lại do có điều chỉnh. Trong số đó, khoảng 4 triệu người đóng thuế dự kiến sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Mức hoàn trả trung bình là $1,265, có nghĩa là một số người sẽ nhận được nhiều hơn và một số sẽ nhận được ít hơn.

Hầu hết người đóng thuế không cần thực hiện bất kỳ hành động nào và không cần gọi cho Sở Thuế Vụ. Tuy nhiên, nếu vì lý do khoản bồi thường thất nghiệp bị loại trừ, người đóng thuế hiện đủ điều kiện để được nhận khoản khấu trừ hoặc tín thuế mà không được yêu cầu trên tờ khai ban đầu, họ phải nộp Mẫu Đơn 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Đã Sửa Đổi.

Người đóng thuế nên nộp tờ khai thuế sửa đổi nếu họ:

  • đã không nộp Bảng 8812 cùng với tờ khai ban đầu để yêu cầu khoản Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung và hiện đủ điều kiện nhận khoản tín thuế sau khi loại trừ khoản bồi thường thất nghiệp;
  • đã không nộp Bảng EIC kèm theo tờ khai ban đầu để yêu cầu khoản Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (với những người phụ thuộc đủ điều kiện) và hiện đủ điều kiện nhận khoản tín thuế sau khi loại trừ khoản bồi thường thất nghiệp;
  • hiện đủ điều kiện cho bất kỳ khoản tín thuế và/hoặc khoản khấu trừ nào khác không được đề cập bên dưới. Hãy bảo đảm bao gồm mọi mẫu đơn hoặc bảng được yêu cầu.

Người đóng thuế không cần phải nộp tờ khai thuế sửa đổi nếu họ:

  • đã khai thuế và không kê khai khoản loại trừ bồi thường thất nghiệp; Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chịu thuế và tiền bồi thường thất nghiệp chịu thuế chính xác;
  • có một sự điều chỉnh vì khoản loại trừ, sẽ dẫn đến việc tăng bất kỳ khoản tín thuế không bồi hoàn hoặc khả bồi hoàn nào được báo cáo trên tờ khai thuế ban đầu;
  • đã không yêu cầu các khoản tín thuế sau trên tờ khai thuế của họ nhưng hiện đủ điều kiện khi áp dụng khoản loại trừ bồi thường thất nghiệp: Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được không có người phụ thuộc đủ điều kiện hoặc Khoản Trả Trước Tín Thuế Bảo Phí. Sở Thuế Vụ sẽ tính toán khoản tín thuế và đưa nó vào bất kỳ khoản trả thừa nào;
  • đã kết hôn, nộp tờ khai thuế chung, sống tại tiểu bảng có quy định đồng sở hữu tài sản vợ chồng, và nhập số tiền loại trừ nhỏ hơn số tiền được hưởng trong Bảng 1, dòng 8.

Người đóng thuế sẽ nhận được thư từ Sở Thuế Vụ, thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày điều chỉnh, thông báo cho họ về loại điều chỉnh đã được thực hiện (chẳng hạn như về khoản tiền hoàn thuế, chi trả khoản nợ cho Sở Thuế Vụ hoặc khoản chi trả bù đắp cho các khoản nợ được cho phép khác) và số tiền điều chỉnh.