IRS: Khoản hoàn thuế 1.4 tỷ đô la đang chờ được yêu cầu bởi các cá nhân chưa nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang cho năm 2015

IR-2019-38, ngày 13 tháng 3 năm 2019

WASHINGTON ― Các khoản hoàn thuế thu nhập chưa đòi với tổng trị giá gần 1.4 tỷ đô la có thể đang chờ đợi khoảng 1.2 triệu người đóng thuế đã không nộp Mẫu đơn 1040 tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2015, theo thông tin từ Sở Thuế Vụ.

Để lấy lại khoản tiền này, những người đóng thuế này phải nộp tờ khai thuế năm 2015 cho IRS không muộn hơn thời hạn nộp tờ khai thuế năm nay, Thứ Hai, ngày 15 Tháng Tư, ngoại trừ người đóng thuế ở Maine và Massachusetts, những người có hạn đến ngày 17 Tháng Tư.

"Chúng tôi đang cố gắng kết nối hơn một triệu người có phần trong khoản tiền 1.4 tỷ đô la tiền hoàn thuế tiềm năng chưa đòi cho năm 2015", Ủy viên IRS Charles Rettig cho biết. "Sinh viên, người làm việc bán thời gian và nhiều người khác có thể đã bỏ qua việc nộp tờ khai thuế cho năm 2015. Và không có hình phạt nào đối với việc khai thuế muộn nếu quý vị có khoản hoàn thuế đến hạn".

IRS ước tính số giữa của các khoản hoàn thuế tiềm năng cho năm 2015 là $879 - nghĩa là, một nửa các khoản hoàn thuế là hơn $879 và một nửa là ít hơn.

Trong trường hợp không khai thuế thu nhập liên bang, luật pháp cho phép hầu hết người đóng thuế có một cơ hội ba năm để yêu cầu hoàn thuế. Nếu họ không khai thuế trong vòng ba năm, khoản tiền này sẽ trở thành tài sản của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Đối với tờ khai thuế năm 2015, khung thời gian này kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, đối với hầu hết người đóng thuế. Luật pháp yêu cầu người đóng thuế phải ghi đúng địa chỉ, gửi bưu điện và đảm bảo tờ khai thuế được đóng dấu bưu điện muộn nhất là ngày đó.

IRS nhắc nhở người đóng thuế muốn được hoàn thuế cho năm 2015 rằng chi phiếu của họ có thể bị giữ lại nếu họ chưa nộp tờ khai thuế cho năm 2016 và 2017. Ngoài ra, khoản hoàn thuế này sẽ được bù trừ với bất kỳ khoản tiền nào còn nợ IRS hoặc cơ quan thuế nhà nước và có thể được sử dụng để bù đắp khoản cấp dưỡng con chưa trả hoặc các khoản nợ liên bang quá hạn, chẳng hạn như các khoản vay sinh viên.

Với việc không nộp tờ khai thuế, mọi người sẽ mất nhiều hơn là chỉ khoản hoàn thuế từ tiền thuế khấu lưu hoặc đã trả trong năm 2015. Nhiều người lao động có thu nhập thấp và trung bình có thể đủ điều kiện nhận Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (EITC). Trong năm 2015, khoản tín thuế này có giá trị tương đương $6,242. EITC giúp các cá nhân và gia đình có thu nhập dưới ngưỡng nhất định. Các ngưỡng cho năm 2015 là:

  • $47,747 ($53,267 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) cho những người có từ ba con đủ điều kiện trở lên;
  • $44,454 ($49,974 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) cho những người có hai con đủ điều kiện;
  • $39,131 ($44,651 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) cho những người có một con đủ điều kiện, và;
  • $14,820 ($20,330 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế) cho những người không có con đủ điều kiện.

Các mẫu đơn khai thuế hiện tại và năm trước (như Mẫu 1040, 1040-A và 1040-EZ năm thuế 2015) và hướng dẫn có sẵn trên trang Mẫu đơn và Ấn phẩm của IRS.gov hoặc bằng việc gọi số miễn phí 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Người đóng thuế bị thiếu Mẫu W-2, 1098, 1099 hoặc 5498 cho các năm 2015, 2016 hoặc 2017 nên yêu cầu các bản sao từ chủ thuê lao động, ngân hàng hoặc người trả tiền khác. Người đóng thuế không thể lấy được các mẫu đơn bị thiếu từ chủ thuê lao động hoặc người trả tiền khác có thể yêu cầu một bản ghi lương và thu nhập miễn phí tại IRS.gov bằng công cụ Nhận Bản Ghi Thuế Trực Tuyến. Ngoài ra, họ có thể nộp Mẫu đơn 4506-T để yêu cầu bản ghi lương và thu nhập. Bản ghi lương và thu nhập cho thấy dữ liệu từ các bản kê khai dữ kiện để khai thuế mà IRS nhận được, chẳng hạn như Mẫu đơn W-2, 1099, 1098, Mẫu đơn 5498 và thông tin về khoản đóng góp vào IRA. Người đóng thuế có thể sử dụng thông tin từ bản ghi này để nộp tờ khai thuế.

Ước tính theo từng tiểu bang về số cá nhân có thể được hoàn thuế thu nhập 2015

Tiểu bang hay
quận/hạt

Ước tính
số
cá nhân

Điểm chính giữa
số tiền thuế
có thể hoàn


 

Tổng
số tiền thuế
có thể hoàn*

 

Alabama

20,100

$865

$22,261,000

Alaska

5,300

$921

$6,809,000

Arizona 27,300 $780 $29,486,000
Arkansas 11,200 $824 $12,000,000
California 111,200 $832 $124,397,000
Colorado 23,500 $824 $26,173,000
Connecticut 12,700 $952 $15,981,000
Delaware 4,800 $886 $5,570,000
District of Columbia 3,400 $918 $4,219,000
Florida 84,000 $887 $95,697,000
Georgia 41,100 $799 $44,754,000
Hawaii 7,000 $935 $8,523,000
Idaho 5,200 $712 $5,209,000
Illinois 45,800 $924 $54,804,000
Indiana 26,900 $895 $30,670,000
Iowa 12,300 $913 $13,737,000
Kansas 12,700 $874 $14,283,000
Kentucky 15,700 $874 $17,246,000
Louisiana 22,600 $884 $26,759,000
Maine 4,700 $806 $4,820,000
Maryland 25,700 $897 $31,274,000
Massachusetts 26,100 $973 $32,579,000
Michigan 39,700 $873 $45,535,000
Minnesota 18,000 $813 $19,222,000
Mississippi 11,200 $814 $12,032,000
Missouri 27,000 $825 $29,008,000
Montana 4,100 $831 $4,521,000
Nebraska 6,300 $870 $6,923,000
Nevada 13,700 $867 $15,728,000
New Hampshire 5,500 $976 $6,859,000
New Jersey 33,100 $960 $41,353,000
New Mexico 8,600 $860 $9,950,000
New York 62,500 $964 $77,662,000
North Carolina 37,100 $831 $39,955,000
North Dakota 3,700 $980 $4,493,000
Ohio 43,600 $852 $47,428,000
Oklahoma 19,100 $886 $22,006,000
Oregon 17,900 $779 $19,118,000
Pennsylvania 46,000 $934 $53,541,000
Rhode Island 3,300 $949 $4,025,000
South Carolina 14,600 $777 $15,701,000
South Dakota 3,300 $928 $3,646,000
Tennessee 24,000 $853 $25,976,000
Texas 129,300 $929 $158,244,000
Utah 9,300 $791 $9,859,000
Vermont 2,200 $876 $2,388,000
Virginia 32,900 $867 $38,441,000
Washington 32,400 $939 $40,142,000
West Virginia 5,900 $948 $6,979,000
Wisconsin 16,100 $787 $16,532,000
Wyoming 3,300 $958 $3,964,000
Totals 1,223,000 $879 $1,408,482,000

*Excluding credits