IRS nhắc nhở người đóng thuế phải đánh dấu vào ô trên Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR hoặc Mẫu 1040-NR về giao dịch tiền ảo cho năm 2021

IR-2022-61, ngày 18 tháng 3 năm 2022

WASHINGTON — IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng ở đầu Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR và Mẫu 1040-NR có đưa ra câu hỏi: "Tại bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021, quý vị có nhận, bán, trao đổi hoặc thanh lý bất kỳ khoản lãi tài chính nào bằng bất kỳ loại tiền ảo nào không?"

Tất cả những người đóng thuế nộp Mẫu 1040, Mẫu 1040-SR hoặc Mẫu 1040-NR đều phải đánh dấu vào ô trả lời "Có" hoặc "Không" cho câu hỏi về tiền ảo. Không chỉ riêng người đóng thuế tham gia vào giao dịch liên quan đến tiền ảo vào năm 2021 mà tất cả người đóng thuế đều phải trả lời câu hỏi này.

Trường hợp người đóng thuế có thể đánh dấu vào ô "Không"

Người đóng thuế chỉ đơn thuần sở hữu tiền ảo vào bất kỳ thời điểm nào trong năm 2021 có thể đánh dấu vào ô "Không" nếu họ không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tiền ảo trong năm hoặc các hoạt động bị giới hạn ở:

 • Giữ tiền ảo trong ví hoặc tài khoản của riêng mình.
 • Chuyển tiền ảo giữa các ví hoặc tài khoản của chính mình.
 • Mua tiền ảo bằng tiền thật, bao gồm cả việc mua bằng nền tảng điện tử tiền thật như PayPal và Venmo.
 • Tham gia vào một tập hợp các hoạt động gồm giữ, chuyển hoặc mua tiền ảo như được mô tả ở trên.

Trường hợp người đóng thuế phải đánh dấu vào ô "Có"

Trường hợp yêu cầu người đóng thuế đánh dấu vào ô "Có" bao gồm các giao dịch phổ biến nhất bằng tiền ảo được nêu dưới đây:

 • Hoạt động nhận tiền ảo để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp;
 • Hoạt động nhận hoặc chuyển tiền ảo miễn phí (không đi kèm lưu ý nào) mà không đủ điều kiện để được xem là món quà tặng có thiện chí;
 • Hoạt động nhận tiền ảo mới là kết quả của hoạt động khai thác và staking;
 • Hoạt động nhận tiền ảo là kết quả của một đợt hard fork;
 • Trao đổi tiền ảo để lấy tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ;
 • Trao đổi/mua bán tiền ảo để lấy một loại tiền ảo khác;
 • Bán tiền ảo; và
 • Mọi hoạt động thanh lý một khoản lợi nhuận tài chính bằng tiền ảo.

Nếu người đóng thuế thanh lý bất kỳ tiền ảo nào mà được giữ làm tài sản vốn thông qua mua bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng, họ phải đánh dấu vào ô "Có" và sử dụng Mẫu 8949 để tính toán lãi vốn hoặc lỗ vốn và khai báo trên Bảng D (Mẫu 1040).

Nếu người đóng thuế nhận được thù lao dịch vụ dưới dạng bất kì loại tiền ảo nào hoặc thanh lý bất kỳ loại tiền ảo mà họ nắm giữ để bán cho khách hàng trong hoạt động thương mại hoặc kinh doanh, họ phải khai báo thu nhập này tương tự như khi khai báo thu nhập khác cùng loại (ví dụ: lương bổng của Mẫu W-2 trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR hay dòng 1 Mẫu 1040-NR, hoặc hàng tồn kho hay dịch vụ từ Bảng C trên Bảng 1).

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang 17 trong Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 năm 2021 (tiếng Anh)PDF và truy cập Tiền Ảo để nắm được thông tin chung về tiền ảo cùng những nguồn tài nguyên liên quan khác.