Câu hỏi thường gặp về Khoản Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 đã sửa đổi của IRS

IR-2022-53, ngày 8 tháng 3 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã cập nhật các câu hỏi thường gặp (FAQ) (FS-2022-17PDF) về Khoản Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021. Những cập nhật này nhằm giúp các gia đình đủ điều kiện yêu cầu khoản tín thuế này một cách hợp lý khi họ khai và nộp tờ khai thuế năm 2021.

Những thay đổi này thể hiện rằng Ấn Phẩm 972, Tín Thuế Trẻ Em, đã trở nên lỗi thời. Người đóng thuế nên tham khảo Bảng 8812 (Mẫu 1040) (tiếng Anh). Bảng 8812 (Mẫu 1040) hiện được sử dụng để tính toán các khoản tín thuế trẻ em và báo cáo các khoản trả trước tín thuế trẻ em nhận được vào năm 2021, và để tính toán bất kỳ khoản thuế bổ sung nào còn nợ nếu các khoản trả trước và trả thừa tín thuế trẻ em đã được nhận trong năm 2021.

Các sửa đổi và bổ sung về câu hỏi thường gặp như sau:

  • Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề B: Khả Năng Đủ Điều Kiện Để Nhận Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021: Q3
  • Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề C: Cách Tính Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021: Q1
  • Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021 — Chủ Đề D: Cách Tính Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em: Q1

Các câu hỏi thường gặp này đang được phát hành để cung cấp thông tin chung cho người đóng thuế và các chuyên gia thuế càng nhanh càng tốt.

Có thêm thông tin về độ tin cậy.

IRS-FAQ