Lên kế hoạch: Ảnh hưởng của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đến mức thuế năm 2021, phần 1

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-78, ngày 6/2/2021

Đây là lời khuyên đầu tiên trong số hai lời khuyên về thuế nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về ảnh hưởng của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đến mức thuế năm 2021 của một số cá nhân.

Tín thuế chăm sóc con nhỏ và người phụ thuộc tăng lên chỉ cho năm 2021

Luật mới áp dụng mức tăng đối với tín thuế và tỷ lệ phần trăm của các chi phí liên quan đến thuế việc làm cho các loại hình chăm sóc đủ điều kiện được xem xét khi tính mức tín thuế, sửa đổi mức giảm tín thuế cho những người có lợi tức cao hơn và hoàn trả tiền thuế cho những người đóng thuế đủ điều kiện.

Đối với năm 2021, người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu các chi phí liên quan đến thuế việc làm khi đủ điều kiện với mức hỗ trợ tối đa:

  • $8,000 đối với một cá nhân đủ điều kiện, tăng lên từ mức $3,000 của các năm trước, hoặc
  • $16,000 đối với hai hoặc nhiều cá nhân đủ điều kiện, tăng lên từ mức $6,000.

Số tiền tín thuế tối đa trong năm 2021 đã tăng lên 50% chi phí liên quan đến thuế việc làm của người đóng thuế, tương đương với số tiền $4,000 cho mỗi cá nhân đủ điều kiện, hoặc $8,000 cho hai hoặc nhiều cá nhân đủ điều kiện. Khi tính mức tín thuế, người đóng thuế phải trừ đi các khoản trợ cấp chăm sóc người phụ thuộc được chủ thuê lao động hỗ trợ, chẳng hạn như các khoản trợ cấp được cung cấp thông qua một trương mục sắp xếp chi tiêu linh hoạt, khỏi tổng các chi phí liên quan đến thuế việc làm.

Một cá nhân đủ điều kiện là người phụ thuộc dưới 13 tuổi, hoặc người phụ thuộc ở mọi lứa tuổi hoặc người phối ngẫu không có khả năng tự chăm sóc bản thân và sống với người đóng thuế trong hơn nửa năm.

Theo luật trước đây, người đóng thuế có lợi tức càng cao thì tỷ lệ phần trăm chi phí liên quan đến thuế việc làm được xem xét khi xác định mức tín thuế càng thấp. Tuy nhiên, theo luật mới, có nhiều cá nhân hơn sẽ đủ điều kiện để nhận tỷ lệ phần trăm tín thuế mới của các chi phí liên quan đến thuế việc làm tối đa là 50%. Tỷ lệ này thay đổi do mức tổng lợi tức điều chỉnh được nâng lên thành $125,000 để bắt đầu giảm trừ tỷ lệ phần trăm tín thuế. Trên mức $125,000, tỷ lệ phần trăm tín thuế 50% sẽ bị giảm xuống khi lợi tức tăng lên. Mức tín thuế này không áp dụng đối với bất kỳ người đóng thuế nào có tổng lợi tức điều chỉnh trên $438,000.

Tín thuế này có thể hoàn lại hoàn toàn lần đầu tiên vào năm 2021. Điều này có nghĩa là người đóng thuế đủ điều kiện có thể nhận được khoản tín thuế này, ngay cả khi họ không nợ thuế lợi tức liên bang. Để đủ điều kiện nhận được phần khả bồi hoàn của tín thuế này, người đóng thuế hoặc người phối ngẫu của người đóng thuế nếu khai thuế chung, phải cư trú tại Hoa Kỳ trong ít nhất nửa năm.

Người lao động có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn trong trương mục FSA chăm nuôi người sống phụ thuộc

Đối với năm 2021, số tiền tối đa của khoản trợ cấp chăm nuôi người sống phụ thuộc do chủ thuê lao động hỗ trợ được miễn thuế tăng lên mức $10,500. Điều này có nghĩa là một nhân viên có thể tiết kiệm được $10,500 trong trương mục sắp xếp chi tiêu linh hoạt dành để chăm nuôi người sống phụ thuộc, thay vì $5,000 theo mức thông thường.

Người lao động chỉ có thể được hưởng điều này nếu chủ thuê lao động của họ áp dụng thay đổi này. Nhân viên nên liên lạc với chủ thuê lao động của họ để biết thêm chi tiết.

Mức EITC của người lao động không có con cái được mở rộng cho năm 2021

Chỉ cho năm 2021, nhiều người lao động không có con cái thuộc đối tượng đủ điều kiện có thể yêu cầu nhận tín thuế lợi tức do lao động, một khoản trợ cấp thuế khả bồi hoàn đầy đủ có thể hỗ trợ nhiều người lao động có lợi tức thấp và trung bình, cũng như các gia đình lao động. Điều này là bởi vì mức tín thuế tối đa gần như tăng gấp ba lần đối với những người đóng thuế này và lần đầu tiên được cung cấp cho những người lao động trẻ, và hiện nay cũng không có giới hạn về độ tuổi.

Đối với năm 2021, EITC thường được cung cấp cho những người nộp tờ khai thuế không có con cái thuộc đối tượng đủ điều kiện mà ít nhất từ 19 tuổi trở lên với mức lợi tức do lao động dưới $21,430; và $27,380 cho người phối ngẫu khai thuế chung. Mức EITC tối đa được cung cấp cho những người nộp tờ khai thuế không có con cái thuộc đối tượng đủ điều kiện là $1,502.

Một thay đổi khác cho năm 2021, cho phép các cá nhân tính mức EITC bằng cách sử dụng lợi tức do lao động năm 2019 nếu khoản tiền đó cao hơn lợi tức do lao động năm 2021. Trong một số trường hợp, tùy chọn này sẽ giúp người đóng thuế nhận được một khoản tín thuế lớn hơn.