Các gia đình phi truyền thống có thể hội đủ tiêu chuẩn nhận khoản ứng trước của tín thuế trẻ em

Mẹo Thuế mùa COVID 2021-150, Ngày 12 Tháng 10, 2021

Các gia đình có đủ mọi hình thức và quy mô - và một số gia đình còn chưa nhận biết họ có thể nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em năm 2021 vào cuối các tháng trong năm nay. IRS kêu gọi các ông bà, cha mẹ nuôi hoặc người chăm sóc anh chị em hoặc họ hàng khác kiểm tra tính đủ điều kiện.

Trong niên thuế 2021, các gia đình yêu cầu tín thuế trẻ em sẽ nhận được:

 • Khoản tiền lên đến $3.000 cho mỗi trẻ đủ điều kiện trong độ tuổi từ 6 đến 17 vào cuối năm 2021
 • Khoản tiền lên đến $3.600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện dưới 6 tuổi vào cuối năm 2021

Tổng số tiền ứng trước được thanh toán trong năm 2021 sẽ lên đến 50% khoản tín thuế trẻ em chi trả.

Trẻ có đủ điều kiện của người nộp hồ sơ có thể là:

 • con trai hoặc con gái
 • con kế
 • con nuôi tạm có đủ điều kiện
 • anh/chị/em, bao gồm anh/chị/em kế hoặc cùng cha khác mẹ/cùng mẹ khác cha
 • con của bất kì đối tượng nào được nêu bên trên - thí dụ cháu nội/ngoại, cháu trai hoặc cháu gái của anh/chị/em.

Nhìn chung, một gia đình có đủ tiêu chuẩn nhận khoản thanh toán tín thuế trẻ em ứng trước nếu họ có trẻ đủ tiêu chuẩn. Đồng thời, một cá nhân — hoặc người hôn phối của họ, nếu khai chung tờ khai — phải có nhà chính của họ tại một trong 50 bang hoặc Quận hạt Columbia trong hơn nửa năm. Bên cạnh yêu cầu về mối quan hệ bên trên, trẻ cũng cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Trong niên thuế 2021, trẻ đủ tiêu chuẩn là một cá nhân không bước sang tuổi 18 trước ngày 1 tháng 1 năm 2022, và cá nhân trẻ không cung cấp nhiều hơn một nửa hỗ trợ của mình trong năm 2021.
 2. Cá nhân trẻ sống cùng người đóng thuế trên một nửa niên thuế 2021. Về các trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu này, xem Ấn Phẩm 972, Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế cho Người Phụ Thuộc khác (tiếng Anh)PDF của IRS.
 3. Cá nhân được kê khai có đủ tư cách là người phụ thuộc của người đóng thuế. Để có thêm thông tin về cách kê khai một cá nhân là người phụ thuộc cho được thích đáng, xem Ấn Phẩm 501, Người Phụ Thuộc, Khấu Trừ Tiêu Chuẩn và Thông Tin Khai Nộp (tiếng Anh)PDF của IRS.
 4. Cá nhân không nộp tờ khai chung với người hôn phối của mình trong niên thuế 2021 hoặc nộp tờ khai chỉ để yêu khoản hoàn thuế thu nhập khấu lưu hoặc khoản thanh toán thuế ước tính.
 5. Cá nhân là công dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc ngoại kiều là thường trú nhân Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về điều kiện này, xem Ấn Phẩm 519, Hướng Dẫn Thuế của Hoa Kỳ dành cho Người Nước Ngoài (tiếng Anh)PDF của IRS.

Cách thức nhận khoản thanh toán ứng trước

Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế  của IRS giúp cho những người thường không phải khai thuế hoàn thành tờ khai giản lược để nhận được khoản chi trả tín thuế trẻ em ứng trước, tín thuế trợ cấp phục hồi và khoản thanh toán tác động kinh tế. Công cụ của IRS hiện có sẵn đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Người được yêu cầu nộp tờ khai thuế cần kiểm tra thông tin trên trang IRS.gov trong những tuần tới. Cổng Thông Tin Cập Nhật về Tín Thuế Trẻ Em của IRS sẽ được cập nhật nhằm cho phép các gia đình thông báo tới IRS về những trẻ đủ điều kiện mà họ sẽ kê khai trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. IRS có thể điều chỉnh mức tín thuế trẻ em ước tính năm 2021 của gia đình - và do vậy, điều chỉnh khoản thanh toán tín thuế trẻ em ứng trước hàng tháng.

Nếu một gia đình không nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em cho trẻ hội đủ điều kiện, họ có thể yêu cầu khoản chi trả cho năm 2021; như vậy, họ có thể yêu cầu số tiền thanh toán tối đa của khoản tín thuế trẻ em được cho phép đối với trẻ trong nhà bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2021.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)