People without a filing requirement may miss out on a refund if they don’t file a 2021 tax return

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-111, ngày 21 tháng 7, 2022

Một số người có thể chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế nhưng có thể bị lỡ tiền hoàn thuế nếu họ không khai thuế. Mặc dù thời hạn để nộp tờ khai thuế năm 2021 là ngày 18 tháng 4, nhưng người đóng thuế vẫn có thể nộp tờ khai thuế để yêu cầu các khoản tín thuế, nhận tiền hoàn thuế và trả bất kỳ khoản thuế hiện có nào mà họ nợ. IRS đặc biệt khuyến khích các cá nhân xem xét việc khai thuế điện tử sớm hơn thay vì muộn hơn, đặc biệt nếu họ được hưởng tiền hoàn thuế.

Trong hầu hết các trường hợp, thu nhập, tư cách khai thuế và tuổi tác xác định xem người đóng thuế có phải khai thuế hay không. Các quy tắc khác có thể được áp dụng nếu người đóng thuế là người tự doanh hoặc có thể được khai là người phụ thuộc của người khác. Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh)có thể giúp mọi người xác định xem họ có cần khai thuế hay không.

Xem khoản thuế được khấu trừ hoặc nộp.  Các khoản khấu lưu thuế thừa chỉ được trả lại dưới dạng tiền hoàn thuế khi khai thuế. Điều này có thể ảnh hưởng đến sinh viên và người lao động bán thời gian khi thuế khấu lưu từ tiền lương của họ ở mức quá cao. Người cao niên và người hồi hưu thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hoặc có tiền khấu lưu từ quỹ hưu trí của họ và các khoản giải ngân An Sinh Xã Hội cũng có thể đủ điều kiện để nhận được tiền hoàn thuế.

Những cá nhân trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, có thể được hưởng tiền hoàn thuế và phải khai thuế để nhận tiền.

  • Chủ lao động của người đóng thuế có khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của họ không?
  • Người đóng thuế có thanh toán các khoản tiền thuế ước tính trong niên thuế không?
  • Có phải năm ngoái họ đã trả thừa thuế và khoản đó đã được áp dụng cho thuế năm 2021 của họ không?

Dưới đây là một số khoản tín thuế có giá trị mà người đóng thuế có thể yêu cầu. Mặc dù hầu hết các khoản tín thuế có thể được sử dụng để giảm số thuế nợ, nhưng có một số khoản tín thuế cho phép cá nhân nhận được số tiền vượt quá số tiền họ nợ.

Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Những cá nhân không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền, có thể đủ điều kiện để yêu cầu khoản tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 và sẽ cần nộp tờ khai thuế năm 2021 ngay cả khi họ thường không khai thuế. Khoản tín thuế này sẽ làm giảm bất kỳ khoản thuế nào nợ cho năm 2021 hoặc được bao gồm trong tiền hoàn thuế.

Tín thuế thu nhập kiếm được Một người đóng thuế đang làm việc kiếm được $51.464 trở xuống (hoặc $57.414 trở xuống nếu đã kết hôn, khai thuế chung) vào năm ngoái có thể đủ điều kiện để yêu cầu EITC, một khoản tín thuế có thể hoàn lại. Đối với niên thuế 2021, tờ khai thuế mà người đóng thuế nộp vào năm 2022, khoản tín thuế thu nhập kiếm được dao động từ $1.502 đến $6.728 tùy thuộc vào tư cách khai thuế và số trẻ đủ điều kiện mà họ khai trên tờ khai thuế. Người đóng thuế không nộp tờ khai thuế cho niên thuế 2020 hoặc 2021 hoặc không yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được trên tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2021 vì họ không có thu nhập kiếm được trong những năm đó có thể nộp tờ khai thuế gốc hoặc tờ khai thuế sửa đổi để yêu cầu khoản tín thuế này sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 nếu họ đủ điều kiện để làm như vậy.

Người đóng thuế cũng có thể sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 của họ để tính tín thuế thu nhập kiếm được năm 2020 hoặc 2021 chỉ khi thu nhập kiếm được năm 2019 cao hơn thu nhập kiếm được của năm mà họ đang tính tín thuế. Họ có thể kiểm tra tính đủ điều kiện bằng cách sử dụng Công Cụ Trợ Lý EITC trên IRS.gov, có sẵn bằng tám ngôn ngữ khác nhau.

Tín thuế trẻ em hoặc tín thuế người phụ thuộc khác Người đóng thuế có thể yêu cầu tín thuế trẻ em năm 2021 nếu họ có trẻ đủ điều kiện dưới 18 tuổi và đáp ứng các tiêu chuẩn khác. Khoản tín thuế này sẽ làm giảm bất kỳ khoản thuế nào nợ cho năm 2021 hoặc, cho người đóng thuế đủ điều kiện, được bao gồm trong tiền hoàn thuế. Những người đóng thuế khác có thể giảm số thuế còn nợ bằng cách yêu cầu khoản tín thuế cho những người phụ thuộc khác. Điều này bao gồm những người có:

  • Người phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên.
  • Người phụ thuộc có số nhận diện cá nhân đóng thuế.
  • Cha mẹ phụ thuộc hoặc những thân nhân đủ điều kiện khác được người đóng thuế hỗ trợ.
  • Người phụ thuộc sống chung với người đóng thuế nhưng không có quan hệ họ hàng với người đóng thuế.

Công Cụ Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) này trên IRS.gov có thể giúp mọi người xác định xem họ có đủ điều kiện cho hai khoản tín thuế này hay không.

Tín thuế giáo dục Có hai loại tín thuế giáo dục đại học có thể làm giảm số tiền thuế mà một người nào đó nợ trên tờ khai thuế của họ. Một là tín thuế cơ hội Mỹ (tiếng Anh) và hai là tín thuế giáo dục trọn đời (tiếng Anh). Người đóng thuế, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc của họ phải là sinh viên được ghi danh ít nhất nửa thời gian cho một kỳ học để đủ điều kiện. Người đóng thuế có thể đủ điều kiện nhận một trong các khoản tín thuế này (tiếng Anh) ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào. Mẫu 8863, Tín Thuế Giáo Dục (tiếng Anh) được sử dụng để yêu cầu tín thuế khi khai thuế.