Xây dựng lại hồ sơ sau thiên tai là một bước thiết yếu trong việc phục hồi

Mẹo Thuế của IRS 2022-160, ngày 19 tháng 10, 2022

Hồ sơ thuế không phải là ưu tiên hàng đầu đối với những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và cũng không nên như vậy. Tuy nhiên, những hồ sơ này có thể cần thiết để được liên bang hỗ trợ hoặc bảo hiểm hoàn trả. Điều quan trọng là các nạn nhân thiên tai phải xây dựng lại hồ sơ để giúp chứng minh và ghi lại những tổn thất của họ.

Dưới đây là một số bước để giúp mọi người xây dựng lại các hồ sơ quan trọng mà họ có thể cần khi bắt đầu khôi phục và tái thiết.

Hồ sơ thuế

  • Nhận bản ghi tờ khai thuế miễn phí ngay bằng cách sử dụng Lấy Bản Ghi trên IRS.gov.
  • Yêu cầu bản ghi bằng cách gọi số 800-908-9946 và làm theo gợi ý.

Báo cáo tài chánh

  • Mọi người có thể thu thập các báo cáo trước đây từ công ty thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của mình.
  • Những hồ sơ này có thể có sẵn trực tuyến. Mọi người cũng có thể liên lạc với ngân hàng của mình để nhận bản sao giấy của các báo cáo này.

Hồ sơ tài sản

  • Chủ nhà có thể lấy các giấy tờ liên quan đến bất động sản bằng cách liên lạc với công ty xác nhận quyền sở hữu, công ty bảo chứng hoặc ngân hàng đã xử lý việc mua nhà hoặc bất động sản khác của mình.
  • Những người đóng thuế đã cải tạo nhà có thể liên lạc với các nhà thầu đã thực hiện công việc này và yêu cầu các bản báo cáo nhằm xác minh công việc trên và chi phí. Họ cũng có thể lấy các bản mô tả bằng văn bản từ bạn bè và người thân, những người đã thấy ngôi nhà trước và sau cải tạo.
  • Những người thừa kế bất động sản có thể kiểm tra hồ sơ tòa án để biết giá trị tài sản theo di chúc có chứng thực. Nếu quỹ tín thác hoặc di sản tồn tại, người đóng thuế có thể liên hệ với luật sư đã xử lý quỹ tín thác.
  • Những người không có hồ sơ nên tới văn phòng thẩm định viên quận để tìm các hồ sơ cũ có thể đề cập đến giá trị của bất động sản.
  • Chủ xe có thể nghiên cứu giá thị trường hiện tại của hầu hết các loại xe. Các nguồn trợ giúp đều có sẵn trực tuyến và tại hầu hết các thư viện. Các nguồn này bao gồm Sách Xanh của Kelley, Hiệp Hội Các Đại Lý Ô Tô Quốc Gia và Edmunds.

Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)