Một số cân nhắc về thuế đối với những người đang ly thân hoặc ly hôn

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-92, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Khi mọi người trải qua ly thân hoặc ly hôn hợp pháp, sự thay đổi trong tình trạng quan hệ của họ cũng ảnh hưởng đến tình trạng thuế của họ. IRS coi một cặp đôi là đã kết hôn cho mục đích khai thuế cho đến khi họ nhận được phán quyết chính thức cuối cùng về việc ly hôn hoặc ly thân.

Cập nhật khấu lưu

Khi một người nào đó đã ly hôn hoặc ly thân, họ thường cần phải nộp Mẫu W-4 mới cho chủ lao động để yêu cầu khoản khấu lưu phù hợp. Nếu nhận tiền trợ cấp ly hôn, họ có thể phải nộp các khoản tiền thuế ước tính. Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu trên IRS.gov có thể giúp mọi người tính toán xem liệu họ có đang khấu lưu số tiền chính xác hay không.

Hiểu việc tính thuế đối với tiền trợ cấp ly hôn và tiền cấp dưỡng ly thân

Số tiền trả cho người phối ngẫu hoặc người phối ngẫu trước đây theo văn bản ly hôn, phán quyết chính thức về ly thân, hoặc thỏa thuận ly thân bằng văn bản có thể là các khoản chi trả tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân cho các mục đích thuế liên bang. Một số khoản tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân có thể khấu trừ cho người phối ngẫu trả tiền, và người phối ngẫu nhận phải bao gồm khoản tiền này trong thu nhập.

Tuy nhiên, các cá nhân không thể khấu trừ các khoản chi trả tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân được thực hiện theo thỏa thuận ly hôn hoặc thỏa thuận ly thân được thi hành sau năm 2018 hoặc thi hành trước năm 2019 nhưng sau đó được sửa đổi nếu sửa đổi nêu rõ việc hủy bỏ khoản khấu trừ cho các khoản chi trả tiền trợ cấp ly hôn áp dụng cho sửa đổi này. Các khoản chi trả tiền trợ cấp ly hôn hoặc tiền cấp dưỡng ly thân nhận được theo một thỏa thuận như vậy không được tính vào thu nhập của người phối ngẫu nhận.

Xác định ai sẽ khai một trẻ phụ thuộc nếu khai thuế riêng

Nói chung, cha mẹ có quyền giám hộ đối với một đứa trẻ có thể khai trẻ đó trên tờ khai thuế của họ. Nếu cha mẹ chia quyền giám hộ mỗi người một nửa và không khai thuế chung, họ sẽ phải quyết định cha mẹ nào được quyền khai trẻ đó. Có quy tắc quyết định (tiếng Anh) nếu cha mẹ không thể thỏa thuận. Các khoản chi trả trợ cấp con cái không được khấu trừ cho người trả tiền và không phải chịu thuế đối với người được trả tiền.

Khai báo chuyển tài sản, nếu cần

Thông thường, không có khoản tiền lời hoặc lỗ được xác định trong việc chuyển tài sản giữa vợ hoặc chồng, hoặc giữa vợ hoặc chồng cũ nếu việc chuyển là do ly hôn. Mọi người có thể phải khai báo giao dịch này trên tờ khai thuế đánh trên món quà tặng.

Xem xét tư cách khai thuế

Các cặp đôi đang làm thủ tục ly hôn vẫn thuộc tình trạng đã kết hôn tính đến cuối năm được coi là đã kết hôn trong năm và phải xác định tư cách khai thuế của họ. Công cụ Tư Cách Khai Thuế Của Tôi Là Gì (tiếng Anh) trên IRS.gov có thể giúp mọi người tìm ra tư cách nào hợp lý đối với tình trạng của họ.

Dưới đây là những tư cách mà người đang ly thân hoặc mới ly hôn nên xem xét:

  • Đã kết hôn, khai thuế chung. Trên tờ khai thuế chung, những người đã kết hôn khai báo thu nhập kết hợp và khấu trừ chi phí được phép kết hợp của họ. Đối với nhiều cặp vợ chồng, việc khai thuế chung dẫn đến mức thuế thấp hơn so với việc khai thuế riêng.
  • Đã kết hôn, khai thuế riêng. Nếu vợ/chồng khai thuế riêng thì mỗi người chỉ khai báo thu nhập, khấu trừ và tín thuế của riêng mình trên tờ khai thuế cá nhân. Mỗi người phối ngẫu chỉ chịu trách nhiệm về khoản thuế phải trả trên tờ khai thuế của chính mình. Mọi người nên cân nhắc việc khai thuế riêng hay chung sẽ tốt hơn cho họ.
  • Chủ gia đình. Một số người đã ly thân có thể đủ điều kiện khai thuế với tư cách chủ gia đình nếu tất cả những điều này áp dụng:
    • Vợ/chồng của họ đã không sống trong nhà của họ trong sáu tháng cuối năm.
    • Họ đã trả hơn một nửa chi phí để duy trì ngôi nhà của mình trong năm.
    • Nhà của họ là nhà chính của trẻ sống phụ thuộc trong hơn nửa năm.
  • Độc thân. Khi phán quyết chính thức cuối cùng về việc ly hôn hoặc ly thân được ban hành, người đóng thuế sẽ khai thuế với tư cách độc thân bắt đầu từ năm phán quyết chính thức được ban hành, trừ khi họ đủ điều kiện để khai thuế với tư cách chủ gia đình hoặc họ tái hôn vào cuối năm.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)