Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế: Người đóng thuế của Mỹ được hưởng một hệ thống thuế công bằng và chính đáng

Mẹo Thuế số 2022-154, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Công bằng về thuế có nghĩa là hệ thống thuế công bằng đối với mọi công dân. Đây không chỉ là một khái niệm – đó là luật. Quyền được tham gia hệ thống thuế công bằng và chính đáng là một trong 10 quyền trong Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế, trong đó nêu rõ các quyền cơ bản của mọi người đóng thuế.

Đây là những điều IRS muốn tất cả những người đóng thuế biết về quyền này có nghĩa là gì:

 • Người đóng thuế có quyền kỳ vọng rằng hệ thống thuế vụ xem xét những dữ kiện và điều kiện mà có ảnh hưởng tới nợ phải trả cơ sở, khả năng chi trả hoặc khả năng cung cấp thông tin kịp thời.
 • Người đóng thuế có quyền được Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế trợ giúp nếu họ gặp khó khăn tài chánh trong việc giải quyết các vấn đề thuế của họ một cách hợp lý và kịp thời thông qua các kênh IRS thông thường.
 • Những người đóng thuế không thể trả đầy đủ nợ thuế và đáp ứng một số điều kiện nhất định có thể sắp xếp một kế hoạch thanh toán với IRS. Điều này có nghĩa là người đóng thuế sẽ trả một số tiền nhất định theo thời gian, thường là hàng tháng.
 • Người đóng thuế có thể gửi đề nghị thỏa hiệp yêu cầu IRS giải quyết khoản nợ thuế của họ với số tiền ít hơn toàn bộ số tiền nếu họ:
  • Tin rằng họ không nợ tất cả hoặc một phần khoản nợ thuế
  • Không có khả năng trả hết số tiền thuế nợ trong thời hạn pháp luật cho phép truy thâu
  • Có các yếu tố như vốn sở hữu, khó khăn hoặc chính sách công mà họ nghĩ rằng IRS nên xem xét khi xác định xem có giải quyết khoản nợ phải trả hay không
 • IRS có một danh sách các hướng dẫn quốc gia và địa phương bao gồm các chi phí sinh hoạt cơ bản mà IRS sử dụng khi xem xét đề nghị giải quyết nhằm giảm nợ thuế của một người nào đó. Nhân viên IRS không thể sử dụng các hướng dẫn này nếu chúng dẫn đến việc người đóng thuế không có đủ tiền để trả các chi phí sinh hoạt cơ bản của họ. Trong những trường hợp này, IRS sẽ sử dụng chi phí thực tế của người đóng thuế.
 • IRS không thể giữ tất cả tiền lương của một người nào đó để truy thâu khoản thuế chưa thanh toán của họ. Một phần được miễn thuế để cho phép người đóng thuế trả các chi phí sinh hoạt cơ bản.
 • IRS có quyền giảm phần chưa thanh toán bị thừa của bất kỳ khoản thuế hoặc nợ phải trả nào được định mức sau khi thời hạn pháp định đã hết hoặc được định mức sai hoặc bất hợp pháp.
 • IRS có quyền quyết định giảm tiền lãi đối với khoản thanh toán thiếu khi nhân viên IRS gây ra sự chậm trễ hoặc sai sót không hợp lý và khi không có khía cạnh quan trọng nào trong sai sót là do người đóng thuế.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)