Người đóng thuế nên kiểm tra khoản khấu lưu liên bang của mình để quyết định xem họ có cần cung cấp cho chủ lao động của mình một mẫu W-4 mới hay không

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-85, ngày 2 tháng 6 năm 2022

IRS khuyến khích tất cả những người đóng thuế nên duyệt xét số tiền khấu lưu thuế liên bang của họ ít nhất một lần mỗi năm để bảo đảm rằng họ không bị khấu lưu quá ít hoặc quá nhiều tiền thuế.

Người đóng thuế mà bị chủ lao động khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ phiếu lương của mình có thể sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu Của Sở Thuế Vụ để giúp họ quyết định xem có nên thực hiện thay đổi đối với khoản khấu lưu thuế của mình hay không. Công cụ trực tuyến này hướng dẫn người dùng từng bước thông qua quá trình kiểm tra số tiền khấu lưu thuế của họ và đưa ra những khuyến nghị để giúp họ có số tiền khấu lưu phù hợp.

Người đóng thuế nên kiểm tra với chủ lao động để cập nhật số tiền khấu lưu thuế của họ hoặc nộp Mẫu W-4, Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên bản mới.

Các mục điều chỉnh đối với mức khấu lưu thuế

Thông thường, các cá nhân nên tăng mức khấu lưu thuế nếu họ làm đồng thời nhiều hơn một công việc hoặc có thu nhập từ các nguồn không phải chịu thuế tạm thu. Nếu họ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào, họ có thể sẽ bị nợ thuế phụ trội và có khả năng bị phạt tiền khi nộp tờ khai thuế.

Thông thường, các cá nhân nên giảm mức khấu lưu thuế nếu họ hội đủ điều kiện để nhận các khoản tín thuế thu nhập hoặc các khoản khấu trừ không phải khoản khấu trừ tiêu chuẩn cơ bản.

Dù bằng cách nào, những người cần điều chỉnh khấu lưu phải gửi thông tin theo mẫu W-4 mới cho chủ lao động của họ càng sớm càng tốt vì việc khấu lưu diễn ra trong suốt cả năm.

Các cá nhân nên kiểm tra mức khấu lưu thuế của họ bao gồm:

  • người đang làm hai hoặc nhiều công việc cùng lúc hoặc những người chỉ làm việc một phần thời gian trong năm
  • người yêu cầu các khoản tín thuế như tín thuế trẻ em
  • người có người phụ thuộc từ 17 tuổi trở lên
  • người có các khoản khấu trừ được liệt kê trên tờ khai thuế của năm trước
  • người có số tiền hoàn thuế lớn hoặc hóa đơn tính thuế lớn của niên thuế trước

Lý do sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu

Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu Của Sở Thuế Vụ có thể giúp người đóng thuế:

  • Ước tính khoản khấu lưu thuế thu nhập liên bang của họ
  • Xem số tiền khấu lưu ảnh hưởng như thế nào đến tiền hoàn thuế, lương thực lĩnh hoặc tiền thuế đến hạn của họ
  • Chọn số tiền khấu lưu ước tính phù hợp với họ

Những cá nhân không nên sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu là những người:

Trước khi sử dụng Công Cụ Ước Tính Thuế Khấu Lưu, người đóng thuế nên chuẩn bị các bản sao kê tiền lương cho tất cả các công việc, thông tin về các nguồn thu nhập khác và tờ khai thuế thu nhập gần đây nhất của họ. Công cụ này không yêu cầu thông tin nhạy cảm như tên, số An Sinh Xã Hội, địa chỉ hoặc số trương mục ngân hàng.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)