Những điều người đóng thuế nên biết khi lựa chọn giữa các khoản khấu trừ tiêu chuẩn và các khoản khấu trừ được liệt kê

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2021-22, ngày 2/22/2021

Các khoản khấu trừ giúp giảm số lợi tức chịu thuế khi khai thuế lợi tức liên bang. Nói cách khác, có thể giảm số tiền thuế mà mọi người phải trả.

Hầu hết người đóng thuế có sự lựa chọn giữa sử dụng khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc liệt kê các khoản khấu trừ của họ. Trong một số trường hợp, việc khấu trừ tiêu chuẩn có thể nhanh hơn và dễ dàng hơn, nhưng việc liệt kê các khoản khấu trừ có thể giúp giảm thuế nhiều hơn. Điều quan trọng là tất cả những người đóng thuế phải xem xét phương pháp khấu trừ nào phù hợp nhất với họ.

Điểm mới năm nay

Sau những thay đổi của luật thuế, các khoản đóng góp tiền mặt lên tới $300 được thực hiện cho tới ngày 12/31/2020 hiện có thể khấu trừ mà không phải liệt kê chi tiết các khoản khi mọi người khai thuế vào năm 2021.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết về hai phương pháp để giúp mọi người quyết định thực hiện loại khấu trừ nào:

Khấu trừ tiêu chuẩn

Khoản khấu trừ tiêu chuẩn là một khoản giúp giảm lợi tức chịu thuế. Số tiền thay đổi hàng năm và có thể khác nhau tùy theo tư cách khai thuế. Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn phụ thuộc vào tư cách khai thuế của người đóng thuế, ví dụ nếu họ 65 tuổi trở lên hay bị khiếm thị, hay người đóng thuế khác có thể yêu cầu họ là người phụ thuộc hay không. Người đóng thuế từ 65 tuổi trở lên vào ngày cuối cùng của năm và không liệt kê các khoản khấu trừ sẽ được hưởng một khoản khấu trừ tiêu chuẩn cao hơn.

Người đóng thuế được hưởng lợi từ khoản khấu trừ tiêu chuẩn nếu khoản khấu trừ tiêu chuẩn của họ nhiều hơn tổng các khoản khấu trừ liệt kê được phép của họ. Họ có thể sử dụng Trợ Tá Thuế Tương Tác, Khoản Khấu Trừ Tiêu Chuẩn Của Tôi Là Bao Nhiêu? (tiếng Anh) để xác định số tiền khấu trừ tiêu chuẩn của họ và liệu họ có nên liệt kê các khoản khấu trừ của mình hay không.

Các khoản khấu trừ được liệt kê

Người đóng thuế có thể liệt kê các khoản khấu trừ vì số tiền đó nhiều hơn khoản khấu trừ tiêu chuẩn của họ, điều này sẽ dẫn đến việc nợ thuế ít hơn hoặc số tiền hoàn lại lớn hơn. Trong một số trường hợp, họ không được phép sử dụng khoản khấu trừ tiêu chuẩn.

Phần mềm thuế có thể hướng dẫn người đóng thuế thực hiện quy trình liệt kê các khoản khấu trừ của họ. Những người đóng thuế lựa chọn liệt kê các khoản khấu trừ sẽ nộp Phụ Lục A (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR), Các Khoản Khấu Trừ Được Liệt Kê hoặc Mẫu 1040-SR, Tờ Khai Thuế Hoa Kỳ Dành Cho Người Cao Niên (tiếng Anh).

Người đóng thuế có thể được hưởng lợi bằng cách liệt kê các khoản khấu trừ nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho tình trạng thuế của họ, họ:

  • Có chi phí y tế và nha khoa lớn không được bảo hiểm
  • Trả lãi và thuế nhà của họ
  • Gặp tổn thất do tai họa hoặc trộm cắp không được bảo hiểm
  • Đóng góp lớn cho các tổ chức thiện nguyện đủ điều kiện

Các khoản khấu trừ được liệt kê riêng lẻ có thể bị hạn chế. Phụ Lục A (Mẫu 1040 hoặc 1040-SR), Các Khoản Khấu Trừ Được Liệt Kê có thể giúp xác định những giới hạn nào có thể áp dung.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)